39/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 6ης /22.3.2022    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η      συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ. Απόφασης:   39/2022

Περίληψη: Αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου για την δημιουργία Κοινόχρηστου χώρου – επέκταση πλατείας στην Κοινότητα Μουλκίου ( απόφ. 6/2021)

  

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η  του μηνός Μαρτίου  έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση (μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 3763/18-3-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π Ν Π) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  22 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Θελερίτης Γεώργιος  6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Μυττάς Ιωάννης    8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσολάκος Γεωργιος 11. Τσιόγκας Νικόλαος                          12. Σαρχάνης Κων/νος
13. Λέγγας Μάρκος 14 Γκούμας Σταμάτιος 15. Παπαγεωργίου Δημήτριος 16. Κατσιμπούλας Αντώνιος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος 18. Μαστοράκης Δημήτριος

 

19. Παπαβασιλείου Νικόλαος 20. Μπακόλιας Παναγιώτης 
21. Χουσελάς  Ευάγγελος 22. Νανοπουλος Βασιλειος    
       
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β

 

2. Φιακάς Παναγιώτης 

 

3. Γαλάνης Βασίλειος

4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5. Συριάνος Κων/νος                             
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:    1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου  2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  3. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)
4. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 7. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
8. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 9. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 10. Σκούπας Α. (Μποζικών) 11. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)
       
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1.  Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)  2. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 3. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5.  Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 9. Παναγόπουλος (Πανοράματος) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 11. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου)
12. Κοτσίρης Β. (Στενού) 13.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 14. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 15. Καλαντζής Π. (Γονούσας)
16. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 17.  Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 18. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 19. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης)
20. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 21. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 22. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 23. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
24. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 25. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) . .
     
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

9ο   Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)  

 

Στο 9ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου για την δημιουργία Κοινόχρηστου χώρου – επέκταση πλατείας στην Κοινότητα Μουλκίου ( απόφ. 6/2021)», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την  αριθ. 6/2021 απόφαση του Συμβουλίου της εν λόγω Κοινότητας η οποία  έχει ως ακολούθως:

 

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΛΚΙΟΥ     

ΑΠ0ΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 4/12-5-2021 συνεδρίασης του Συμβουλίου Κοινότητας Μουλκίου.

ΘΕΜΑ 3 ο :  Αριθμ. Απόφασης: 06/2021

 

Περίληψη: «Περί  αγοράς ακινήτου για  δημιουργία Κοινόχρηστου Χώρου-Επέκταση Πλατείας».

Στο Μούλκι σήμερα στις 12 Μαΐου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00μ.μ, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Μουλκίου υπό την Προεδρία του Γεωργίου Κοτούλα, Προέδρου της Κοινότητας μετά την από 7-05-2021 έγγραφη πρόσκληση, που εστάλη με ηλεκτρονικό μήνυμα & δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του Ν.4555/2018 καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020).Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο (5)  πέντε μελών βρέθηκαν παρόντα (5) πέντε, δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ                                           

  1. Γεώργιος Κοτούλας
  2. Γεώργιος Πρόβος
  3. Ελένη Αναστασίου
  4. Γεωργία Κλειούφη
  5. Σωτήριος Λεπεσιώτης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Βλάσιος Γεωργίου, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α  3ο

Στο 3ο Θέμα  της ημερήσιας διάταξης : «Περί  αγοράς ακινήτου για  δημιουργία Κοινόχρηστου Χώρου-Επέκταση Πλατείας » , ο κ. Πρόεδρος  αφού πήρε το λόγο  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την ανάγκη να προχωρήσουμε τις διαδικασίες για να γίνει η επέκταση της κοινοτικής πλατείας με αγορά του οικοπέδου ιδιοκτησίας Τσαντήλα που βρίσκεται ανατολικά της πλατείας και του κοινοτικού καταστήματος και  το μόνο διαθέσιμο ακίνητο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες μας το ακίνητο αυτό έχει έκταση περίπου 400 τ.μ . Σε επικοινωνία που είχαμε  με τον ανωτέρω  ιδιοκτήτη  μου δήλωσε εγγράφως ότι θα πουλήσει το ακίνητο . Για να προωθηθεί η διαδικασία στην δημοτική αρχή πρέπει να γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να γνωμοδοτήσουν  σχετικά. Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα γνωμοδοτεί ότι  είναι ανάγκη να αγορασθεί το ανωτέρω ακίνητο για να γίνει η επέκταση της κοινοτικής πλατείας.

Η Δημοτική αρχή μετά την σύνταξη σχετικού τοπογραφικού από την Τεχνική Υπηρεσία, στην ιδιοκτησία Τσαντήλα και την εκ νέου γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μουλκίου , πρέπει να προωθήσει την διαδικασία αγοράς του ακινήτου.

Η απόφαση αυτή έλαβε  αύξοντα αριθμό 6/2021

Συντάχθηκε και  υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος      Ο Γραμματέας                     Τα   Μέλη

Γ.Κοτούλας        Βλ.Γεωργίου             (Υπογραφές από τα παρόντα μέλη)

Ακριβές  Απόσπασμα

Μούλκι  13-05-2021

Ο  Πρόεδρος της Κοινότητας Μουλκίου

Γεώργιος Κοτούλας

 

   Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα, – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ,   Ομόφωνα  

Με την θετική ψήφο του Προέδρου της Κοινότητας Μουλκίου κ. Γ.    Κοτούλα

 

Α. Δ ι α π ι σ τ ώ ν ε ι, την  αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου εμβαδού 400 τ.μ. περίπου,  ιδιοκτησίας Δημητρίου Τσαντήλα που βρίσκεται στην Κοινότητα Μουλκίου και ανατολικά της υφιστάμενης Πλατείας και του πρώην Κοινοτικού καταστήματος.

Το εν λόγω ακίνητο είναι το μόνο κατάλληλο και διαθέσιμο για την εκπλήρωση του κοινωφελούς δημοτικού σκοπού,  εφόσον θα χρησιμοποιηθεί για την επέκταση της υπάρχουσας Πλατεία και ως εκ τούτου η αγορά του θα συντελέσει στην επίτευξη της δημόσιας ωφέλειας, στην ανάπτυξη και στην  αναβάθμιση της περιοχής .

 

  1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για τις δικές τους ενέργειες .

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 39/2022

Ο Πρόεδρος                                  Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22.03.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

Print Friendly, PDF & Email