39/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 3ης/16-03-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( δια Περιφοράς ).

Αρ. Απόφασης:  39/2021

 

Περίληψη:  Επί αιτήματος κ. Σπούλου Ιωάννη περί «Έγκρισης εισόδου – εξόδου της ιδιοκτησίας του στη θέση «Αποκατόβλακα», της Κοινότητας Στενού», σύμφωνα με την αριθ. 3/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η  του μηνός Μαρτίου  έτους 2021 ημέρα Τρίτη   και ώρα 15:00  πραγματοποιήθηκε  δ ι α   π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  τ α κ τ ι κ ή  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  του   Δημοτικού  Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 2547/12-03-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος δήλωσε παρών .  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  26 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                         7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Μυττάς Ιωάννης   
9. Θελερίτης Γεώργιο  10. Κουτρέτσης Σπυρίδων  11. Φιακάς Παναγιώτης  12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Σαρχάνης Κων/νος 14. Παπαβασιλείου Νικόλαος 15. Μπακόλιας Παναγιώτης  16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Λέγγας Μάρκος 18. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 19. Γαλάνης Βασίλειος 20. Συριάνος Κων/νος                         
21. Γκούμας Σταμάτιος 22. Παπαγεωργίου Δημήτριος 23. Κατσιμπούλας Αντώνιος 24. Μαστοράκης Δημήτριος
25. Χουσελάς  Ευάγγελος 26.  Νανοπουλος Βασιλειος    
       
ΑΠΟΝΤΕΣ:   1. Aλεξόπουλος Βασίλειος    
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

 Ουδείς    
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
35. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 36. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς  

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 6ο  Θέμα ημερήσιας διάταξης

 

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί αιτήματος κ. Σπούλου Ιωάννη περί «Έγκρισης εισόδου – εξόδου της ιδιοκτησίας του στη θέση «Αποκατόβλακα», της Κοινότητας Στενού», σύμφωνα με την αριθ. 3/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:

 

Α. Το με αρίθ. Πρωτ. 731/27-01 -2021  αίτημα του κ. Σπούλου Ιωάννη .

 

Β. Την με από 5-2-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ

& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

 

 

Αρ. Πρωτ. 731

Κιάτο 5/02/2021

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2

202 00, ΚΙΑΤΟ

Πληροφορίες: Γ. Μαστέλλου-Β.Παπαβασιλειου

Τηλ 2742360105 – 2742360106

Fax  27420-23562

Προς:

 

1.       Τ.Κ. Στενού

2.       Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Συκιωνίων

3.       Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σικυωνίων

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εισόδου–εξόδου οχημάτων για έκδοση οικοδομικής αδείας με χρήση «Βιομηχανικό κτίριο: Εργαστήριο Πριονίσματος-Πλανίσματος Ξύλου»   εκτός σχεδίου, στην θέση «Αποκατόβλακα»,  Κοινότητας Στενού, Δημοτικής Ενότητας Φενεού, Δήμου Σικυωνίων, επί αγροτικής οδού »

ΣΧΕΤ:     α) η αριθμ. 731/27-01-2021 αίτηση του κου  Ιωάννη Σπούλου νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας: ΙΑΜΒΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 65,73 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» Σύμφωνα με την αρ. 3638/15 απόφαση του ΣτΕ, αρμόδιο όργανο για την χορήγηση έγκρισης εισόδου–εξόδου οχημάτων από εγκατάσταση που ιδρύεται σε οικόπεδο που έχει πρόσωπο σε  οδικό δίκτυο, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο φέρει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για τα θέματα που αφορούν τον Δήμο (πρβλ. Ολ. ΣτΕ 117/2008,σκ.5), δεδομένου ότι από τον νόμο δεν έχει ανατεθεί η αποφασιστική αρμοδιότητα, ως προς το ανωτέρω ζήτημα, σε κανένα άλλο όργανο του ΔήμουΕιδικότερα, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η οποία συνιστά υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου είναι επιφορτισμένη με την διενέργεια των απαιτούμενων, κατά τις διατάξεις του Β.Δ/τος 465/1970, προπαρασκευαστικών ενεργειών (έλεγχος υποβαλλόμενων σχεδίων, επί τόπου εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούνται τα, κατά το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2006 που αντικαθιστά το άρθρο 39 παρ. 2 του β. δ/τος 465/1970 , όπως ισχύει, δυο κριτήρια ,της ορατότητας και της απόστασης από την συμβολή ή διασταύρωση της οδού , στην οποία ευρίσκεται η είσοδος- έξοδος και της άλλης οδού, προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου η πράξη εγκρίσεως εισόδου – εξόδου.
 2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)
 3. Τις διατάξεις του Β.∆. 465/70 (ΦΕΚ 150 Α/1970) «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων προ πρατηρίων κειµένων εκτός σχεδίων πόλεων και κωµών ή εκτός κατοικηµένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά των οδών» όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 509/84, Π.∆. 143/89, Π.∆. 401/93 και ειδικά το Π.∆. 118/06
 4. την υπ΄αρ. πρωτ. 731/2021 αίτηση του κ. Ιωάννη Σπούλου , νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας: ΙΑΜΒΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία
 5. Την από 5/02/2021 ημέρα Παρασκευή, αυτοψία της Υπηρεσίας μας  στην οποία διαπιστώθηκε ότι η υποβληθείσα μελέτη είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και εφόσον  ο ιδιοκτήτης βρίσκεται στην διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας κατασκευής της εγκατάστασης  και της εισόδου-εξόδου, θα τηρηθούν τα δύο προαπαιτούμενα κριτήρια, α)τα 50 μέτρα απόστασης από το σημείο της  εισόδου –εξόδου οχημάτων κ της πλησιέστερης συμβολής με την διασταύρωση με την δημοτική οδό και β) τα  70 μέτρα  ορατότητας 
 6. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα του ακινήτου της Αρχιτ. Μηχανικού Αλεξάνδρας Κελέκου όπου απεικονίζεται η θέση της μελλοντικής εισόδου–εξόδου της μελλοντικής εγκατάστασης και το απόσπασμα χάρτου της ευρύτερης περιοχής που συνοδεύει αυτό, με τους  αντίστοιχους τίτλους κτήσης
 7. την Τεχνική Έκθεση της Αρχιτ. Μηχανικού Αλεξάνδρας Κελέκου όπου αναφέρεται ότι το αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης και εκτός οικισμού Στενού, στην θέση «Αποκατόβλακα»,είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με την Δήλωση του Ν. 651/77
 8. την από 19 /1/2021 δήλωση ανάθεσης του κου Σπούλου Ιωάννη του Σπυρίδωνα προς την κα  Αλεξάνδρα Κελέκου για την διαχείριση της αίτησης της Εισόδου-Εξόδου οχημάτων της μελλοντικής εγκατάστασης Βιομηχανικού κτιρίου : Εργαστήριο Πριονίσματος-Πλανίσματος Ξύλου
 9. την από 4/2/2021 Δήλωση Ανάθεσης Μελέτης της Εισόδου- Εξόδου του κου Ιωάννγη Σπούλου προς την κα Κελέκου Αλεξάνδρα
 10. την από 4/2/2021 Δήλωση Ανάληψης Μελέτης της Εισόδου – Εξόδου, από την κα Κελέκου Α.
 11. την Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Ιωάννη Σπούλου, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας: ΙΑΜΒΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση,

 

 

Και επειδή η κατασκευή και τοποθέτηση της εισόδου – εξόδου  οχημάτων έχει μελετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

 

Την έγκριση εισόδου- εξόδου  οχημάτων για έκδοση οικοδομικής αδείας νέου κτιρίου  με χρήση «Βιομηχανικό κτίριο: Εργαστήριο Πριονίσματος-Πλανίσματος Ξύλου»   εκτός σχεδίου, στην θέση «Αποκατόβλακα», Κοινότητας Στενού, Δημοτικής Ενότητας Φενεού, Δήμου Σικυωνίων, επί αγροτικής οδού με τους εξής όρους:

 

 

 1. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εισόδου – εξόδου οχημάτων υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τις εγκεκριμένες μελέτες, να ενημερώνει σε όλα τα στάδια κατασκευής την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες μας
 2. Κατά τη διαμόρφωση του χώρου περιμετρικά της ιδιοκτησίας θα δοθούν κατάλληλες κλίσεις για την απορροή των ομβρίων υδάτων της εγκατάστασης με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι βάρος του οδοστρώματος της αγροτικής οδού ώστε τα όβρια αυτής να οδηγούνται προς το εσωτερικό της ιδιοκτησίας.
 3. Η μελλοντική θέση εισόδου –εξόδου των οχημάτων σύμφωνα με την μελέτη, πληροί τα δύο κριτήρια, της ορατότητας και της απόστασης από την συμβολή ή διασταύρωση της δημοτικής οδού, σύμφωνα με το άρθρο 21 (άρθρο 39 του β.δ. 465/1970) του Π.Δ. 118, ΦΕΚ 119Α΄/16-6-2006.
 4. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία άλλης εισόδου και εξόδου οχημάτων-κοινού και επιβάλλεται, τηρουμένων των πολεοδομικών διατάξεων, η περίφραξη όλων των πλευρών του γηπέδου εκτός από το τμήμα στο οποίο υφίσταται η είσοδος – έξοδος.
 5. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν αποκλειστική ευθύνη έχουν ο ιδιοκτήτη .
 6. Η απαρέγκλιτη τήρηση των δεσμεύσεων που αναφέρονται στην προαναφερθείσα Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, είναι απαραίτητη προϋπόθεση ισχύος της παρούσας έγκρισης και της λειτουργίας της εγκατάστασης. Σε περίπτωση παράβασης των δεσμεύσεων η παρούσα δεν ισχύει.
 7. Σε περίπτωση κατασκευής εργασιών βελτίωσης ή διαπλάτυνσης της ανωτέρω οδού ο ιδιοκτήτης υποχρεούται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη του να μεταφέρει κ να προσαρμόσει την είσοδο – έξοδο στα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα , σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας κ μετά από νέα έγκριση.
 8. Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης από φορέα της οδού ο ιδιοκτήτης υποχρεούται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη του να μεταφέρει & να προσαρμόσει την είσοδο –έξοδο στα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση.
 9. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης όλων των εργασιών μέσα στην ανωτέ ρω προθεσμία ή σε περίπτωση που αλλάζουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού (διαπλάτυνση, ανακατασκευή, κλπ)ή σε περίπτωση μετατροπής του είδους της εγκατάστασης ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, η παρούσα αίτηση δεν ισχύει και απαιτείται νέα αίτηση (η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβληθεί πριν την λήξη της τριετούς προθεσμίας) για παράταση ισχύος ή για νέα έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ.1 του ΠΔ 118/06.
 10. ο καθαρισμός και η συντήρηση του προσώπου του γηπέδου με την αγροτική οδό καθώς και η συντήρηση της σήμανσης που θα τοποθετηθεί, θα γίνεται με την φροντίδα του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης
 11. Για την ασφαλή έξοδο των οχημάτων, θα πρέπει να τοποθετηθούν οι προειδοποιητικές πινακίδες :α) Ρ-2 «υποχρεωτική διακοπή πορείας» ΣΤΟΠ, β) η Ρ-27 «απαγορεύεται η αριστερή στροφή» επί της πλευράς εξόδου της διαμορφούμενης εισόδου- εξόδου του οικοπέδου, γ)δύο πινακίδες (Ρ-40) «απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση»,  δ) δύο πινακίδες (Ρ-44) «έξοδος από περιοχή απαγορευμένης στάθμευσης» σε απόσταση πέραν των 70 μέτρων της (απόστασης ορατότητας) ένθεν και κείθεν της εισόδου.

Οι πινακίδες σήμανσης, που θα τοποθετηθούν βάσει της μελέτης, θα καλύπτονται από τις προδιαγραφές της ΓΓ_Ε (ΦΕΚ 953 Β/24-10-97) και ειδικότερα για πινακίδες με μεμβράνη υψηλής ανακλαστικότητας τύπου ΙΙ της ΠΤΠ – Σ311 (ΦΕΚ954Β/31-12-1996)

 1. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ιδιοκτήτης θα πρέπει με νέα αίτηση να απευθυνθεί στην Υπηρεσία μας για τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Απόφασης, του θεωρημένου τοπογραφικού διαγράμματος και της τεχνικής περιγραφής.
 2. Η παρούσα έγκριση της εισόδου – εξόδου οχημάτων ισχύει για μία τριετία από σήμερα και για το είδος της εγκατάστασης που αναφέρεται σ’ αυτήν. Αν μετά την παρέλευση της τριετίας από την έγκριση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της εγκεκριμένης εισόδου – εξόδου οχημάτων, δίδεται μετά από αίτηση (που υποβάλλεται πριν τη λήξη της αρχικής έγκρισης) εφ’ άπαξ παράταση για την επόμενη τριετία από την έγκριση, εφ’ όσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού ή υποβάλλεται νέα αίτηση για έγκριση όταν αυτές έχουν αλλάξει (παρ. 5 άρθρου 30 του Β.Δ. 465/1970 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06).
 3. Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της έγκρισης, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση ή δεν έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτούμενες εκ του νόμου διατάξεις .
 4. Η παρούσα έγκριση δεν αποτελεί δικαιολογητικό για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης από οποιαδήποτε Υπηρεσία. Δια την έκδοση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης πλην των άλλων απαιτούμενων εγκρίσεων αρμόδιων υπηρεσιών, θα πρέπει σαν απαραίτητο δικαιολογητικό να συμπεριλάβει την απαιτούμενη Βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

Τοπογραφικό διάγραμμα & σχετική Τεχνική έκθεση, δηλώσεις ανάθεσης –ανάληψης εκπόνησης μελέτης, υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη

  Ο Δήμαρχος και με ειδική εντολή

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. 3

 

 

Γ. Την αριθ. 3/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /   2-3-2021

 

Αριθμός  Απόφασης:    3  /  2021

ΘΕΜΑ:   3ον  «Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου εξόδου  οχημάτων για έκδοση οικοδομικής άδειας με χρήση (Βιομηχανικό κτίριο: Εργαστήριο πριονίσματος – Πλανίσματος Ξύλου) εκτός σχεδίου στη θέση  (Αποκατόβλακα) της Κοινότητας Στενού επί αγροτικής οδού

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    2αν   Μαρτίου   του έτους  2021    ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σπυρίδωνα   Σταματόπουλου, (Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  1954/25-02-2021  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος             (Πρόεδρος)                  1.- Ιωάννης          Μυττάς              (Μέλος)

2.- Δημήτριος  Σώκος                      (Αντιπρόεδρος)               2.- Αντώνιος        Κατσιμπούλας   (Μέλος)

3 .-Νικόλαος   Σκαρμούτσος                (Μέλος)                       3.- Σταμάτιος        Γκούμας            (Μέλος)

4.- Βασιλική    Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

                                                                                       1.- Α. Στριφτόμπολας Πρόεδρος Κοινότητας Γκούρας

                                                                                       2.-Β. Κοτσίρης  Πρόεδρος Κοινότητας  Στενού.

                                                                                       3.-Α. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   3ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

      Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 3ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα

«Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου εξόδου  οχημάτων για έκδοση οικοδομικής άδειας με χρήση (Βιομηχανικό κτίριο: Εργαστήριο πριονίσματος -Πλανίσματος Ξύλου) εκτός σχεδίου στη θέση  (Αποκατόβλακα) της Κοινότητας Στενού επί αγροτικής οδού» ανέφερε τα  εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας υπέβαλε την  από 5-2-2021  εισήγησή της, σχετικά με την χορήγηση άδειας εισόδου εξόδου  οχημάτων για έκδοση οικοδομικής άδειας με χρήση (Βιομηχανικό κτίριο: Εργαστήριο πριονίσματος -Πλανίσματος Ξύλου) εκτός σχεδίου στη θέση  (Αποκατόβλακα) της Κοινότητας Στενού επί αγροτικής οδού στην ΙΑΜΒΗ  Α.Τ.Ε.Β.Ε., όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την από 05-02-2021  εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

3.-   Την  από 24-02-2021 θετική εισήγηση του Προέδρου της Κοινότητας Στενού.

4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

5.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  θετικά  τη χορήγηση στην ΙΑΜΒΗ  Α.Τ.Ε.Β.Ε.,  έγκριση   εισόδου – εξόδου οχημάτων  για έκδοση  οικοδομικής άδειας νέου κτιρίου με χρήση “Βιομηχανικό κτίριο:  Εργαστήριο Πριονίσματος -Πλανίσματος Ξύλου” εκτός σχεδίου, στη θέση “Αποκατόβλακα”, Κοινότητας Στενού, Δημοτικής Ενότητας Φενεού, Δήμου Σικυωνίων, επί αγροτικής οδού, όπως φαίνεται στο από Ιανουάριος 2021 Τοπογραφικό Διάγραμμα  της κας Αλεξάνδρας Κελέκου Αρχιτέκνων Μηχανικός, (το οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος της  παρούσας απόφασης) υπό τις προϋποθέσεις  που αναφέρονται στην από  05-02-2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας   και

 

2.-  Εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σταματόπουλο  Σπυρίδωνα, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     3  / 2021    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                          Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  02-03-2021

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • τα παραπάνω εκτεθέντα,
 • και την δια περιφοράς διαδικασία ,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα     

 

    Ε γ κ ρ ί ν ε ι,   την χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων στον κ. Σπούλο Ιωάννη εκπρόσωπο της εταιρείας   ΙΑΜΒΗ  Α.Τ.Ε.Β.Ε.,    για έκδοση  οικοδομικής άδειας νέου κτιρίου με χρήση “Βιομηχανικό κτίριο:  Εργαστήριο Πριονίσματος -Πλανίσματος Ξύλου” εκτός σχεδίου, στη θέση “Αποκατόβλακα”, της Κοινότητας Στενού, Δημοτικής Ενότητας Φενεού, Δήμου Σικυωνίων, επί αγροτικής οδού, όπως αυτό απεικονίζεται στο συννημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα  (το οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος της  παρούσας απόφασης)  σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της από 5-02-2021 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας,  όπως αυτή συντάχθηκε υπογράφηκε αρμοδίως και αναγράφεται  στο σκεπτικό της παρούσας.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 39/2021

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 16.03.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email