39/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

4/04.03.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αρ. Απόφασης

39/2020

Θέμα: Ανάκληση της 61/2019 και λήψη νέας περί ορισμού συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας ΞΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στην κοινότητα Μεσινού.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 4η Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1933/28.02.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
Σταματόπουλος Σπυρίδων

1.

Λέγγας Μάρκος
 1.  
Τσολάκος Γεώργιος
Ζάρκος Δημήτριος
Μυττάς Ιωάννης
Σωτηρόπουλος Ιωάννης
Ρουμπέκας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

9ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Ανάκληση της 61/2019 και λήψη νέας περί ορισμού συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας ΞΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στην κοινότητα Μεσινού.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ανάκλησης της 61/2019 απόφασης λόγω συνταξιοδότησης της αρχικώς ορισθείσας συμβολαιογράφου και λήψης νέας, για τον ορισμό συμβολαιογράφου, προκειμένου να συντάξει το συμβόλαιο αγοράς ακινήτου στην κοινότητα Μεσινού, ιδιοκτησίας Γεωργίου Ξύδη, δυνάμει των 378/2017 & 349/2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114),

 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87),

 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133),

 • τις διατάξεις της §1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 (Α’ 134),

 • την 5260/13.02.2019 Διαπιστωτική Πράξη της οικείς Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 • την 378/2017 (ΩΜΨ6Ω1Θ-ΞΑΗ) απόφαση ΔΣ

 • την 349/2016 (77Π6Ω1Θ-ΓΧΚ) απόφαση ΔΣ όπως εγκρίθηκε με την 159091/24.10.2016 (7ΦΒΑΟΡ1Φ-ΡΥΩ) απόφαση του οικείου ΓΓΑΔ.

 • την 242/2019 ΑΑΥ

 • την 37584/20.11.2001 συμβόλαιο

 • την 61/2019 (65ΗΔΩ1Θ-ΜΨΤ) απόφαση ΟΕ

 • την 166/2042/03.03.2020 (ΩΣΧΚΩ1Θ-8ΥΑ) ΑΑΥ

 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανακαλεί την 61/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Β. Ορίζει τη συμβολαιογράφο Καραπατά Βασιλική, προκειμένου να συντάξει συμβόλαιο αγοράς ακινήτου από τον Γεώργιο Ξύδη του Νικολάου, που βρίσκεται στη θέση «Λαχίδια» στην κοινότητα Μεσινού, δυνάμει των 378/2017 & 349/2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Γ. Για τις ανάγκες σύνταξης συμβολαίου (πάγια & αναλογικά δικαιώματα, πρόσθετα φύλλα, αντίγραφα, δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτου, φύλλα αντικειμενικού προσδιορισμού, επικύρωση υπογραφών, αίτηση & περίληψη προς τον Υποθηκοφύλακα για Μεταγραφή), η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 150,00€ .

Δ. Η δαπάνη βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.002 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Συμβολαιογράφων».

Ε. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή του συμβολαίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 39/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04.03.2020

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email