389/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

34η/14.11.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης

 

389/2022

8ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ή ΜΗ συμβιβασμός για τη μετατροπή εισφοράς γης,

σε χρήμα, ιδιοκτησίας ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ               

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                              κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17902/10.11.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Ζάρκου Δημητρίου, παρευρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κυρία Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική.  Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες: – Τσολάκος Γεωρ. -Μυττάς Ιωαν. -Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. -Ζαχαρόπουλος Νικ.
απόντες: – Σωτηρόπουλος Ι. -Δομετίου Βασ. – Μαστοράκης Δημ.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

1] την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου, δυνάμει της 378/2022 (ΨΒΖΨΩ1Θ-ΤΚ2) απόφασης ΟΕ,  που μεταξύ άλλων αναφέρει πως   «…. από τα προσκομισθέντα εκ του αιτούντος έγγραφα πλέον της 306/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, το αντικείμενο του συμβιβασμού τυγχάνει υποδεέστερο αυτού των 60.000,00€ συνάγεται πως δύναται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση περί συμβιβασμού, κι ως εκ τούτου –καθορισμού του ύψους των υποχρεώσεων σε χρήμα- ………».

2] την αρ. πρωτ. 16289/17-10-22 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων που ακολουθεί,

 

Με την αριθ. 16073/13-10-2022 αίτησή του ο κ. Γατσιόπουλου Δημητρίου του Αναστασίου  και της Γεωργίας ζητά να ληφθεί η σχετική απόφαση για Εξωδικαστικό Συμβιβασμό, για την εισφοράς του.

Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός δύναται να γίνει ΜΟΝΟ για την εισφορά του που προκύπτει από την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήματα σύμφωνα με την τιμές μονάδος γης όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την υπ΄αρ. 306/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Συκιωνίων :  «Περί καθορισμού τιμών ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές της πόλης του Κιάτου που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1337/1983  και περιλαμβάνουν ιδιοκτησίες που οφείλουν εισφορά σε χρήμα κατόπιν μετατροπής της γης»,.

Για το οικοδομικό τετράγωνο 121Α η τελική τιμή  οικοπέδου είναι 152,80€/τμ

Σύντομο Ιστορικό :

Σύμφωνα με τον κυρωμένο πίνακα Πράξης Εφαρμογής (ΑΔΑ: 6ΛΓΠ7Λ1-ΦΞ9) των περιοχών της πόλης του Κιάτου που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1337/83 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων, η ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 061105 που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 121Α, περιοχή άρθρου 13 στο Κιάτο, έχει αρχικό εμβαδόν 258,01τμ, και τελικό εμβαδόν μετά την Κύρωση  257,60τμ.

Το ακίνητο συνολικά οφείλει από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήματα 45 τετραγωνικά μέτρα.

 

Με το αρ.  5.236/06-02-2020 Συμβόλαιο, η συμβολαιογράφος Αθηνών Χρυσούλα Ευαγγέλου Μπιμπλή, συνέστησε, στην ιδιοκτησία με  ΚΑ 061105 στο ΟΤ 121 Α, περιοχή άρθρου 13 στο Κιάτο, που ανήκει στον  Δημήτριο Γατσιόπουλο του Αναστασίου και της Γεωργίας,  Σύσταση Οριζοντίων ιδιοκτησιών σύμφωνα με τον Ν. 3741/1929 .

Με το ίδιο συμβόλαιο, ο Δημήτριος Γατσιόπουλος του Αναστασίου και της Γεωργία έδωσε με Γονική Παροχή πλήρους κυριότητας οριζόντιων ιδιοκτησιών, τα 600/1000 σύμφωνα με τον Πίνακα  Συνιδιοκτησίας και Συμμετοχής Κοινοχρήστων Δαπανών, ήτοι την (Υ1) αποθήκη και την (Α1-Β1-Σοφίτα) μαιζονέτα, στον Αθανάσιο Γατσιόπουλο του Δημητρίου και της Μαρίας  και

 

Με το αρ. 5.240 /07-02-2020 Συμβόλαιο , η συμβολαιογράφος Αθηνών Χρυσούλα Ευαγγέλου Μπιμπλή συνέταξε την αγοροπωλησία οριζόντιων ιδιοκτησιών νόμου 3741/1929 για την  (Υ1) αποθήκη και την (Α1-Β1-Σοφίτα) μαιζονέτα του με ΚΑ 061105 στο ΟΤ 121 Α περιοχής άρθρου 13 στο Κιάτο ,  από τον Αθανάσιο Γατσιόπουλο του Δημητρίου και της Μαρίας στους Μιλτιάδη Μπαραλό του Δημητρίου  και της Βασιλικής και στην  Ιωάννα Τσιάμη του Δημητρίου και της Γεωργίαςσύζυγο Μιλτιάδη Μπαραλού , κοινά  αδιαίρετα και κατ΄ ισομοιρία ήτοι κατά ο ένα δεύτερο (1/2) εξ αδιαιρέτου στον καθένα , ως αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες .

 

Άρα ο Δημήτριος Γατσιόπουλος του Αναστασίου και της Γεωργίας κατέχει σύμφωνα με τον Πίνακα  Συνιδιοκτησίας και Συμμετοχής Κοινοχρήστων Δαπανών τα 400/1000  της ως άνω ιδιοκτησίας.

 

Κατά συνέπεια, για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του αιτούντος κ Γατσιόπουλου Δημητρίου του Αναστασίου  και της Γεωργίας, για την ιδιοκτησία του  με  ΚΑ 061105,  για  το ποσοστό  των 400/1000 των  45 τ.μ.  το οποίο είναι 18.00 τμ-που αντιστοιχούν σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, το ποσό οφειλής ανέρχεται σε  18*152,80 =  2.750 ,40 ευρώ.  €.

 

Επισυνάπτονται :

Αίτηση , Συμβόλαιο, Πίνακας Πράξης Εφαρμογής,

Απόσπασμα Σχεδίου  κλπ

Ο Διευθυντής της Τ.Υ.

Παπαβασιλείου  Βασίλειος

Πολ. Μηχ. ΠΕ3

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • όλα τα παραπάνω
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς που προκύπτει με τον αιτούντα κ. Γατσιόπουλο Δημήτριο του Αναστασίου  και της Γεωργίας, σύμφωνα με την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου καθώς και των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, σε συνδυασμό με την 306/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Β. Καθορίζει ως κάτωθι, το ύψος των υποχρεώσεων που αφορά, σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, ανά συνιδιοκτησία του με ΚΑ 061105, ΟΤ 121Α  ακινήτου με τιμή μέτρου ανά τμ 152,80€ σύμφωνα με τα επικαλούμενα στο αρ. πρωτ. 16289/17.10.2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.

 

Γατσιόπουλος Δημήτριος του Αναστασίου και της Γεωργίας,  με ποσοστό συνιδιοκτησίας 400‰ για τα 45,00τ.μ. δηλ. 18,00τμ που αντιστοιχούν σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, το ποσό οφειλής ανέρχεται σε 18,00×152,80 =2.750,40€

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή του σχετικού πρακτικού.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 389/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                       τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.11.2022

ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email