389/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ορθή επανάληψη

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

35ης/18.12.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 389/2020   Θέμα Α’

προ ημερήσιας διάταξης

Πρόταση καθορισμού τιμών ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές της πόλης του Κιάτου, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.1337/1983 και περιλαμβάνουν ιδιοκτησίες που οφείλουν εισφορά σε χρήμα κατόπιν μετατροπής της γης.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13031/14.12.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των νομίμως προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων, δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών                       παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1.Σώκος Δημήτριος 2.Ζάρκος Δημήτριος 3.Λέγγας Μάρκος  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβανομένης υπόψιν της άμεσης ανάγκης των εμπλεκομένων ιδιοκτητών να προβούν στην έκδοση πολεοδομικών αδειών.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Σικυωνίων κ. Σαρχάνη Κωνσταντίνου, που ακολουθεί:

 

Η Πράξη Εφαρμογής των περιοχών της πόλης του Κιάτου που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1337/83 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων κυρώθηκε με την υπ’ αρ. 360011/6713/2018/27.02.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

 

Κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 13 Ν. 1337/1983 περί «Επέκτασης των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστικής ανάπτυξης και σχετικών ρυθμίσεων» αναφέρεται ότι: «Στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου αυτού δεν οφείλεται εισφορά σε χρήμα. Το δικαίωμα προτίμησης με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 55 του Ν. 947/1979 ισχύει και για τις περιπτώσεις του άρθρου αυτού.» Ακολούθως, κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 8 του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι «Σε περίπτωση που η συμμετοχή σε γη πρέπει να ληφθεί από μη ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας, πλην όμως κατά την κρίση της αρχής το τμήμα γης που πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς δεν είναι αξιοποιήσιμο πολεοδομικά ή η αφαίρεσή του είναι φανερά επιζήμια για την ιδιοκτησία, μπορεί να μετατρέπεται σε ισάξια χρηματική συμμετοχή .….». Εν συνεχεία, κατά την παράγραφο 13 του άρθρου 12 του ιδίου νόμου μνημονεύεται ότι: «Ο προσδιορισμός της αξίας των τμημάτων που μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 8 γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Δ` του ν. 2882/2001 (Α` 17). Τα ποσά από τη μετατροπή διατίθενται αποκλειστικά για την αποζημίωση ρυμοτομούμενων τμημάτων ιδιοκτησιών της ίδιας περιοχής. Κάθε διάθεση των ποσών αυτών για άλλο σκοπό είναι άκυρη». Έπειτα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν. 2882/2001 περί «Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» αναφέρεται ότι: «Ως κριτήριο για την εκτίμηση της αξίας του απαλλοτριωμένου ακινήτου  λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η αξία που έχουν κατά τον κρίσιμο χρόνο  παρακείμενα και ομοειδή ακίνητα, που προσδιορίζεται κυρίως από την  αντικειμενική αξία, τα τιμήματα σε συμβόλαια μεταβίβασης κυριότητας  ακινήτων, τα οποία συντάχθηκαν κατά το χρόνο της κήρυξης της απαλλοτρίωσης,  καθώς και η πρόσοδος του απαλλοτριωμένου». Εν τέλει, κατά τις παραγράφους 1 και 2 του ιδίου ως άνω νόμου λέγεται ότι: «Το δικαστήριο, κατά τη δικάσιμο και πριν από κάθε συζήτηση της αίτησης περί προσωρινού ή οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης, επιδιώκει συμβιβασμό μεταξύ των διαδίκων. Εάν επιτευχθεί συμβιβασμός, συντάσσεται ατελώς σχετικό πρακτικό. Με την υπογραφή του πρακτικού από τους διαδίκους η διαδικασία του προσδιορισμού της αποζημίωσης περατώνεται. 2.Η αποζημίωση δύναται να προσδιορισθεί και με εξώδικο συμβιβασμό που καταρτίζεται εγγράφως και ατελώς».

 

Δεδομένου ότι στην Πράξη Εφαρμογής των περιοχών της πόλης του Κιάτου, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1337/83, συμπεριλαμβάνονται ιδιοκτησίες οι οποίες οφείλουν εισφορά σε χρήμα, κατόπιν μετατροπής της οφειλόμενης γης, και κωλύονται να εκδώσουν οικοδομική άδεια ένεκα των οικονομικών υποχρεώσεων τους προς το Δήμο Σικυωνίων, λαμβανομένων υπ’ όψιν των ανωτέρω διατάξεων και της εμφαινόμενης δυνατότητας περί της επίτευξης εξώδικου συμβιβασμού, εισηγούμαι όπως κληθούν οι προαναφερθέντες να υποβάλουν αίτημα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς προς το Δήμο Σικυωνίων στις τιμές που κατωτέρω αναφέρονται:

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Κωνσταντίνος Π. Σαρχάνης

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1337/83 Ρυμοτομικού Σχεδίου Κιάτου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, λαμβανομένης υπόψιν της άμεσης ανάγκης των εμπλεκομένων ιδιοκτητών να προβούν στην έκδοση πολεοδομικών αδειών.

 

Β. Εγκρίνει τον καθορισμό τιμών ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές της πόλης του Κιάτου, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.1337/1983 και περιλαμβάνουν ιδιοκτησίες που οφείλουν εισφορά σε χρήμα κατόπιν μετατροπής της γης, όπως αυτές προτείνονται στην ως άνω εισήγηση.

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 389/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 18.12.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email