389/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                         

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 34ης/23.10.2018  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης : 389/2018

Περίληψη : Απευθείας εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου ΤΚ Καστανιάς στην Παπαβενετίου Χριστίνα-Βασιλική.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 23η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 11630/19.10.2018 σε ορθή επανάληψη έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος ΔΕΝ παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  17 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3.  Μπούρης Ευάγγελος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Σπανός Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Γεώργας Χρήστος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ραυτόπουλος Γεώργιος
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Σκαρμούτσος Νικόλαος 4. Νανόπουλος Βασίλειος
5. Κελλάρη Ιωάννα 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Χρυσικός  Παύλος 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης 10.Λαλιώτης Γεώργιος
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9.Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου) 10.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 11.Βρέντας Ι. (Διμηνιού)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
Απόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος  Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 6ο

(ημερήσιας διάταξης ) 

 

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Απευθείας εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου ΤΚ Καστανιάς στην Παπαβενετίου Χριστίνα-Βασιλική, ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 15/10/2018 πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης & Καταλληλότητας Ακινήτων, το οποίο ακολουθεί:

 

 

 

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ  & ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην ΤΚ Καστανιάς

Σήμερα την 15 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00’ π.μ. συνεδρίασε ΣΤΟ Δημοτικό κατάστημα Κιάτου  η αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 186 του 3463/2006 (Α’ 114), αποτελούμενη από τους κάτωθι:

Χρυσικό Παύλο Δημοτικό σύμβουλο, ως πρόεδρος,

Δεδάκη Σπυρίδωνα Εκπρόσωπο ΤΚ Καστανιάς, ως μέλος,

Στούκα  Νικόλαο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Τεχνικής  Υπηρεσίας  του Δήμου, ως τεχνικό μέλος, δυνάμει της 3/10-01-2018  Απόφασης Δημάρχου σε συνδυασμό με την 482/14-12-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για την συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής  εκτίμησης & καταλληλότητας ακινήτων και καλούμεθα να καθορίσουμε την ετήσια πρόσοδο του υπό εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στον οικισμό Καρτερίου της ΤΚ Καστανίας ΔΕ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την  354/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επισκεφθήκαμε το ανωτέρω δημοτικό ακίνητο, που προτίθεται να εκμισθώσει  ο Δήμος, για να λειτουργήσει ωε φροντιστήριο ξένης γλώσσας της  Παπαβενετίου Χριστίνα-Βασιλική .

Αφού λάβαμε υπ΄ όψη  μας :

  • τις διατάξεις του 196 του ν. 4555/2018 (Α’ 133)
  • τις διατάξεις του άρθρου 186 του ν. 3463/2006 (Α’ 114)
  • την 354/2018 Απόφαση ΔΣ, με την οποία κρίθηκε αναγκαία η εκμίσθωση του εν λόγω δημοτικού ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 196 §2 περιπτ. α) του ν. 4555/2018.
  • το εν λόγω ακίνητο είναι ανεκμετάλλευτο μέχρι σήμερα, διαθέσιμο & κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί ως φροντιστήριο ξένης γλώσσας, γεγονός που θα δώσει  σε πολλά παιδιά της ευρύτερης  περιοχής , τη δυνατότητα πρόσβασης  στην εκμάθηση ξένης γλώσσας,  που λόγω της μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης δεν είχαν μέχρι σήμερα.

 

Η Επιτροπή  καθορίζει την ετήσια πρόσοδο του υπό εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στο ποσό των 1.500,00€ πλέον χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμου.

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται από την επιτροπή :

 

 

Η   Επιτροπή

 
Χρυσικός  Παύλος Δεδάκης  Σπυρίδων Στούκας  Νικόλαος

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • τις διατάξεις του 196 του ν. 4555/2018 (Α’ 133)
  • τις διατάξεις του άρθρου 186 του ν. 3463/2006 (Α’ 114)
  • την 354/2018 Απόφαση ΔΣ, με την οποία κρίθηκε αναγκαία η εκμίσθωση του εν λόγω δημοτικού ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 196 §2 περιπτ. α) του ν. 4555/2018.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

 

1.Ε γ κ ρ ί ν ε ι , την απευθείας εκμίσθωση (χωρίς δημοπρασία) του Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην ΤΚ Καστανιάς στην κ. Παπαβενετίου Χριστίνα-Βασιλική, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 196 §2 περιπτ. α) του

ν. 4555/2018, με ετήσια πρόσοδο 1.500,00€ πλέον χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμου.

Δεδομένου ότι το ανωτέρω ακίνητο δεν είναι έτοιμο προς χρήση και απαιτούνται πρόσθετες κατασκευαστικές εργασίες τη δαπάνη των οποίων  θα αναλάβει ο μισθωτής και το ποσό της δαπάνης θα συμψηφιστεί με το μίσθωμα για χρονικό διάστημα μέχρι 5 έτη (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 192 του ισχύοντος ΔΚΚ).

Η εν λόγω κατασκευαστικές εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την αριθ. 15/2018, μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις της,

 

2.Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή του Συμφωνητικό με τους παρακάτω όρους:

 

Άρθρο 1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

Το δημοτικό ακίνητο  στη ΤΚ Καστανίας  προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως «Κέντρο Ξένων Γλωσσών».

 

 

Άρθρο 2  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται μέχρι την 5η εκάστου μηνός στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, το μίσθωμα επιβαρύνεται με κράτηση χαρτοσήμου 3% επί του συνόλου αυτού καθώς και με κράτηση 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ.

 

Μετά το δεύτερο έτος, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), εφόσον αυτός είναι θετικός, ενώ σε περίπτωση που είναι αρνητικός, δε θα αναπροσαρμόζεται.

Επισημαίνεται ότι: Οι κατασκευαστικές εργασίες που θα εκτελεστούν στο προαναφερόμενο ακίνητο σύμφωνα με την αριθ. 15/2018, μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων από την μισθώτρια,  θα συμψηφισθούν ως προς τη δαπάνη τους με τα μισθώματα,  μετά  το πέρας των εν λόγω εργασιών και με την προσκόμιση  σχετικών παραστατικών.

 

Σημειωτέων ότι:  Πριν από την εκτέλεση όποιας εργασίας θα εγκρίνεται από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων (ως προς το ύψος της δαπάνης,  το είδος και η ποιότητα των υλικών, κ.λ.π.)

 

 

Άρθρο 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα «5 έτη» με δικαίωμα παράτασης «5 ετών» κατόπιν απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης.

Απαγορεύεται η αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση του μισθίου ή παραχώρηση της χρήσης του σε τρίτο. Απαγορεύεται επίσης η πρόσληψη συνεταίρου χωρίς τη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, η οποία μπορεί να δοθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και με την προϋπόθεση ότι ο συνέταιρος θα παρέχει τις εγγυήσεις της παρούσας διακήρυξης (εκτός της προσκόμισης εγγυητικής επιστολής και εγγυητή) και θα υπογράψει ως αλληλόχρεος οφειλέτης.

Αποχώρηση του αρχικού μισθωτή και μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης σε άλλο, επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, πάντα κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου και εφόσον ο νέος μισθωτής θα παρέχει τις εγγυήσεις της παρούσας διακήρυξης.

 

Άρθρο 4 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΥ

Ο μισθωτής υποχρεούται επί πλέον του μισθώματος και στις εξής υποχρεώσεις:

Α) Στην πληρωμή του ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Β) Στην πληρωμή των τελών Φωτισμού και Καθαριότητας,

Γ) Στην πληρωμή του χαρτοσήμου και της επί αυτού κράτησης υπέρ Ο.Γ.Α. καθώς επίσης και κάθε φόρου ή τέλους που βαρύνει αυτόν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ο εκμισθωτής δε θα υποχρεώνεται σε οποιαδήποτε κατασκευή στο μισθωμένο κτίσμα, κάθε δε δαπάνη επισκευής ή συντήρησης, είτε αναγκαία είναι είτε επωφελής, θα βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή και θα παραμείνει σε όφελος του μισθίου, χωρίς ο μισθωτής να έχει δικαίωμα αποζημίωσης ούτε σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού ή αφαίρεσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα. Παρέχεται το δικαίωμα στον τελευταίο πλειοδότη – εκμεταλλευτή του μισθίου, να επιφέρει εξωτερικές ή εσωτερικές τροποποιήσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση του μισθίου, πάντα με την έγκριση της Δημοτικής Αρχής.

Σε περίπτωση που λάβουν χώρα κατασκευές χωρίς την προγενέστερη άδεια της Δημοτικής Αρχής, ο Δήμος δύναται να αξιώσει αζημίως την αποξήλωση των κατασκευών και την επαναφορά του μισθίου στην προτέρα κατάσταση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Δήμος δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση.

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Μετά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο σε άριστη κατάσταση, μη δικαιούμενος ουδεμίας αποζημίωσης και για οποιαδήποτε αιτία. Δεν χωρεί παράταση της μίσθωσης, πλέον της αναφερόμενης στο άρθρο 6ο κατά τα ανωτέρω. Επίσης υπάρχει υποχρέωσή του όπως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (15 περίπου ημερών) αποσύρει όλα τα κινητά (και μόνο) πράγματά του, ειδάλλως θεωρείται ότι εκχωρούνται δωρεάν στο Δήμο.

Ο δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του κτήματος, ούτε, συνεπώς, υποχρεούται στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μισθώσεως, παραιτείται δε ο

 

μισθωτής ρητά και ανεπιφύλακτα από οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του Δήμου σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις.

 

Άρθρο 5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η κατακυρωτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποστέλλεται στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου για έλεγχο ως προς τη νομιμότητά της.

Στον πλειοδότη στον οποίο έγινε η κατακύρωση καθώς και στον εγγυητή του, κοινοποιείται η σχετική απόφαση μαζί με την ως άνω αναφερόμενη έγκριση. Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της απόφασης, να προσέλθει μετά του εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης, αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου.

 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή μισθωμάτων πέντε 5 μηνών.

Εάν ο πλειοδότης αποβιώσει ή τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση ή δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη πριν να υπογραφεί η σύμβαση, ο διαγωνισμός θεωρείται ως μη γενόμενος.

Ο Δήμος Σικυωνίων, ουδόλως ευθύνεται, στην περίπτωση που τα αποτελέσματα της δημοπρασίας δεν εγκριθούν από την Αποκεντρωμένη Δ/ση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου ούτε ο τελευταίος πλειοδότης μπορεί να εγείρει αξίωση αποζημίωσης ή άλλες αξιώσεις για το λόγο αυτό.

 

 

Άρθρο 6 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όταν:

– δεν   προσέλθει   για   την   υπογραφή   της   σύμβασης   μέσα   στην προκαθορισμένη προθεσμία

– αρνηθεί να υπογράψει την σύμβαση.

 

 

Άρθρο 16  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Ο Δήμος Σικυωνίων είναι υπεύθυνος, σύμφωνα με τα αρ. 11 & 12 του Ν. 4122/2013 (Α’ 42) και τον νέο Κ.ΕΝ.Α.Κ. (ΦΕΚ 2367/τ. Β’/12-07-2017) για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) του μισθίου.

 

 

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  389/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23.10.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email