388/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

34η/14.11.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

388/2022

  7ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                              κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17902/10.11.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Ζάρκου Δημητρίου, παρευρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κυρία Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική.  Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεωρ. -Μυττάς Ιωαν. -Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. -Ζαχαρόπουλος Νικ.
απόντες:   – Σωτηρόπουλος Ι. -Δομετίου Βασ. – Μαστοράκης Δημ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, όπως ορίστηκε με την 227/2022 απόφαση Δημάρχου, εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα (35) σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα του Τμ. Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας με τα οποία εισηγείται την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021 (Α’ 62),
  • τα σχετικά υπηρεσία σημειώματα που αναγράφονται στο αποφασιστικό μέρος,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Νικ.

Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων, με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021,  όπως αναλυτικά περιγράφονται στα επισυναπτόμενα Υπηρεσιακά σημειώματα.

α/α υπηρεσιακό

σημείωμα

αρ.

κυκλοφορίας

οδηγός/ημερομηνία προορισμός σκοπός

μετακίνησης

1. ΥΣ.1184/17-10-22 ΚΗΗ-2917 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- 17/10/22 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
2. ΥΣ.1186/17-10-22 ΚΗΥ-2211 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- 17/10/22 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
3. ΥΣ.1188/18-10-22 ΚΗΗ-2917 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- 18/10/22

ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ- 19/10/22

ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
4. ΥΣ.1192/18-10-22 ΚΗΥ-2211 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- 20/10/22 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
5. ΥΣ.1194/18-10-22 ΚΗΗ-5489 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- 19/10/22, 20/10/22

ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- 21/10/22

ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
6. ΥΣ.1196/18-10-22 ΚΗΗ-5482 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- 19/10/22 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
7. ΥΣ.1198/20-10-22 ΚΗΥ-2211 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- 21/10/22 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
8. ΥΣ.1200/20-10-22 ΚΗΗ-5489 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- 21/10/22 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
9. ΥΣ.1202/21-10-22 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 24/10/22, 25/10/22, 27/10/22, 29/10/22. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
10. ΥΣ.1204/21-10-22 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- 24/10/22, 25/10/22, 27/10/22, 29/10/22. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
11. ΥΣ.1206/21-10-22 ΚΗΗ-5482 ΛΑΜΠΙΡΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ- 24/10/22, 25/10/22, 27/10/22, 29/10/22. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
12. ΥΣ.1208/21-10-22 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ- 24/10/22, 25/10/22, 26/10/22, 27/10/22. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
13. ΥΣ.1210/24-10-22 ΚΗΗ-2917 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- 24/10/22, 25/10/22, 27/10/22

ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ- 26/10/22

ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
14. ΥΣ.1212/25-10-22 ΚΗΥ-2211 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- 25/10/22, 26/10/22, 27/10/22 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
15. 16987/27-10-22 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ- 31/10/22, 1/11/22, 3/11/22, 4/11/22, 5/11/22 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
16. 16989/27-10-22 ΚΗΗ-5482 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ- 31/10/22, 1/11/22, 3/11/22, 4/11/22, 5/11/22 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
17. 16991/27-10-22 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- 31/10/22, 1/11/22, 3/11/22, 4/11/22, 5/11/22 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
18. 16993/27-10-22 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 31/10/22, 1/11/22, 3/11/22, 4/11/22, 5/11/22 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
19. 17000/27-10-22 ΚΗΥ-2211 ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ- 29/10/22 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
20. 17002/27-10-22 ΚΗΗ-5489 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- 29/10/22 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
21. ΥΣ.1214/31-10-22 ΚΗΗ-2917 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-31/10/22, 1/11/22

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- 3/11/22

ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ- 2/11/22

ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
22. ΥΣ.1216/31-10-22 ΚΗΥ-2211 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- 31/10/22, 1/11/22 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
23. ΥΣ.1234/1-11-22 ΚΗΗ-5482 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – 2/11/22 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

(MERCENDES-BENZ)

εξουσιοδοτημένο συνεργείο αυτ/των
24. ΥΣ.1242/2-11-22 ΚΗΗ-2936 ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ- 2/11/22 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
25. ΥΣ.1248/2-11-22 ΚΗΗ-5460 ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ- 5/11/22 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
26. ΥΣ.1250/3-11-22 ΚΗΗ-5489 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- 4/11/22 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
27. ΥΣ.1252/4-11-22 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 7/11/22, 8/11/22, 10/11/22, 11/11/22, 12/11/22

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ- 9/11/22

ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
28. ΥΣ.1254/4-11-22 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – 7/11/22, 8/11/22, 10/11/22, 11/11/22, 12/11/22 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
29. ΥΣ.1256/4-11-22 ΚΗΗ-5482 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – 7/11/22, 8/11/22, 10/11/22, 11/11/22, 12/11/22 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
30. ΥΣ.1258/4-11-22 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – 7/11/22, 8/11/22, 9/11/22, 10/11/22, 11/11/22 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
31. ΥΣ.1260/7-11-22 ΚΗΙ-5504 ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ- 7/11/22, 8/11/22

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 9/11/22, 10/11/22, 11/11/22

ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
32. ΥΣ.1262/7-11-22 ΚΗΗ-2917 ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ- 9/11/22

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – 7/11/22, 10/11/22

ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
33. ΥΣ.1264/7-11-22 ΚΗΥ-2211 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – 8/11/22, 11/11/22 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
34. ΥΣ.1266/8-11-22 ΚΗΥ-2211 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – 9/11/22 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
35. ΥΣ.1268/10-11-22 ΚΗΗ-2938 ΚΑΡΑΤΑΣΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ – 10/11/22 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

(ΚΡΗΤΙΚΑ)

μεταφορά προσωπικού

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 388/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                       τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.11.2022

ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email