388/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

37ης/06.12.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 388/2021   22ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 6η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17190/02.12.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γεώργ. -Ζάρκος Δημ. -Σώκος Δημ. -Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 03/12/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 303/2020 απόφαση ΔΣ (6ΕΞ2Ω1Θ-503) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2021»
  • την 313/2020 απόφαση ΔΣ (6Χ76Ω1Θ-ΓΥ6) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2021»
  • την 13962/10.2.21(62ΣΠΟΡ1Φ-ΘΙΣ) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 03/12/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2021, ως κάτωθι:

 

Α’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ❶ Κ.Α. 02.10.6278.001 με τίτλο «Δαπάνες φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (άρθρο 21 παρ.11 ν.3731/2008 – Α΄263)», ποσού  10.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 1.500,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 8.500,00€.

 

Μεταφέρει το ποσό των  1.500,00€ από τις παραπάνω πιστώσεις

Μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

ΣΕ ❶ Κ.Α. 02.00.6151.004 των εξόδων με  τίτλο «Προμήθεια (Δικαίωμα) από ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. για την είσπραξη και απόδοση στο Δήμο των προστίμων Κ.Ο.Κ. από κλήσεις της Τροχαίας (Τέλη Ταχυπληρωμής) -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ-»  ποσό 1.500,00€  ενισχύοντας την πίστωση  του ποσού  των 7.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 8.500,00€

 

 

 

Β’ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΟ ❶ Κ.Α. 02.20.6063.003 με τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου» (η οποία είχε χαρακτηρισθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) ποσού  8.490,85€ προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα,   μειώνουμε κατά 5.888,41€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.602,44€.
  ❷ Κ.Α. 02.20.6063.005 με τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους» ποσού  28.900,00€ προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα,   μειώνουμε κατά 10.231,95€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 18.668,05€.
  ❸ Κ.Α. 02.20.6063.006 με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους 2020 (ένδυση κ.λ.π.)» (η οποία είχε χαρακτηρισθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) ποσού  15.911,18€  προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα,   μειώνουμε κατά 220,50€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 15.690,68€.
  ❹ Κ.Α. 02.20.6265.001 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση-επισκευή κάδων απορριμμάτων» ποσού  4.000,00€  προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα,  μειώνουμε κατά 4.000,00€  καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
  ❺ Κ.Α. 02.20.6011 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσού  480.000,00€ προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα,   μειώνουμε κατά 10.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 470.000,00€.
  ❻ Κ.Α. 02.20.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσού  278.500,00€  προερχόμενο από ανταποδοτικά έσοδα με το ποσό των 150.000,00€ και από  έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών προς κάλυψη: α) έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 19.000,00€  β) έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 54.000,00€ και γ) έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 55.500,00€,    μειώνουμε κατά 20.105,10€ διαμορφώνοντας αυτή τελικά στο ποσό των 258.394,90€  προερχόμενο από ανταποδοτικά έσοδα με το ποσό των 129.894,90€ και από  έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών προς κάλυψη: α) έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 19.000,00€  β) έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 54.000,00€ και γ) έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 55.500,00€.
  ❼ Κ.Α. 02.20.6054.001 με τίτλο «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ)», ποσού  80.726,86€  προερχόμενο από ανταποδοτικά έσοδα με το ποσό των 45.000,00€ και από  έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών προς κάλυψη: α) έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 4.526,86€  β) έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 14.800,00€ και γ) έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 16.400,00€,    μειώνουμε κατά 5.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή τελικά στο ποσό των 75.726,86€  προερχόμενο από ανταποδοτικά έσοδα με το ποσό των 40.000,00€ και από  έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών προς κάλυψη: α) έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 4.526,86€  β) έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 14.800,00€ και γ) έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 16.400,00€.
  ❽ Κ.Α. 02.20.6051.005 με τίτλο «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου)» ποσού  55.000,00€  προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα, μειώνουμε κατά 10.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 45.000,00€.
Μεταφέρει το ποσό των  65.445,96€ από τις παραπάνω πιστώσεις

Μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

ΣΕ ❶ Κ.Α. 02.20.6721.004 των εξόδων με   τίτλο «Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας και υγειονομικής ταφής απορριμμάτων έτους 2021»ποσό 65.445,96€ προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα,  ενισχύοντας την πίστωση  του ποσού  των 223.836,09€,  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 289.282,05€

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 388/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06.12.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email