388/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 21ης/27.09.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 388/2016

Περίληψη :

Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Δ. Κ. Σικυωνίων με Μισθώτρια

την κ. ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 27η του μηνός Σεπτέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 14031/21.09.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Ζάρκος Δημήτριος  
  Ρουμπέκας Γεώργιος          
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέμα Η.Δ.)
  Φιακάς Παναγιώτης  
  Μαυραγάνη Κυριακή           Δομετίου Βασίλειος
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματος της .Δ.)  
  Θελερίτης Γεώργιος                   Σπανός Κωνσταντίνος  
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Ραυτόπουλος Γεώργιος  
  Μπούρης Ευάγγελος       Σκαρμούτσος Νικόλαος  
  Τσιάνος Ιωάννης         Κελλάρης Βασίλειος  
  Μυττάς Ιωάννης     Γεώργας Χρήστος  
  Πανάγου Αθανάσιος     Μπακόλιας Παναγιώτης (Αποχώρησε στο τέλος του 21ου θέματος της Η.Δ.)
  Σωτηρόπουλος Ιωάννης     Νανόπουλος Βασίλειος  
  Καρακούσης Ευάγγελος        
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.        
  Χρυσικός Παύλος (Αποχώρησε στο τέλος του 27ου θέματος   Η.Δ.)      
  Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 2. Κελλάρη   Ιωάννα 3. Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                           

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 16ο

       Στο 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: « Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην

Δ. Κ. Σικυωνίων με Μισθώτρια την κ. ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με Α.Π. 14064/22-9-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,

η οποία έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   Κιάτο, 22 Σεπτεμβρίου 2016

   Αριθ. πρωτ.: 14064

             ΠΡΟΣ  

          Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων

          Αντ/ρχο Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών

                                              

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα: Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου με μισθώτρια την Αικατερίνη Παπαργυρίου του Γεωργίου.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ. 45 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α’/14.4.2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρ. 69 του ν. 4373/2016 (ΦΕΚ 49/τ. Α’/1-4-2016) «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις», προστέθηκε παρ. 2β στο άρ. 5 του Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» σύμφωνα με το οποίο: «Ειδικά οι επαγγελματικές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων με εκμισθωτή Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή κοινωφελή επιχείρηση ή δημοτικό ίδρυμα, υπαγόμενα σ’ αυτόν, που έχουν συμπληρώσει δεκαετή τουλάχιστον διάρκεια από την αρχική έναρξη της μίσθωσης, παρατείνονται αυτοδικαίως με επίδοση σχετικής δήλωσης βουλήσεως του μισθωτή, για χρόνο ίσο με τον αρχικώς συμπεφωνημένο συμβατικό, εφόσον: α) υφίσταται η σύμφωνη γνώμη του Ο.Τ.Α. β) ο μισθωτής παραμένει στο μίσθιο κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, γ) καταβάλλει το μίσθωμα κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες προ της δημοσιεύσεως του παρόντος και δ) έχει συναφθεί η μίσθωση κατόπιν διαγωνιστικής δημόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας».

Με την υπ’ αριθ. 14047/21-09-2016 δήλωση βουλήσεως την οποία μας επέδωσε η ίδια την ανωτέρω ημερομηνία, η Αικατερίνη Παπαργυρίου του Γεωργίου, μισθώτρια ισογείου ορόφου δημοτικού ακινήτου το οποίο βρίσκεται επί της οδού Λυκούργου στη Δ.Κ. Κιάτου του Δήμου μας, πλησίον του ποταμού Ελισσώνα και χρησιμοποιείται ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ζήτησε την παράταση της μισθωτικής της σχέσης με το Δήμο, διότι καλύπτει τις απαιτήσεις που τίθενται με τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις.

Σύμφωνα με το αρχείο που τηρείται στην υπηρεσία μας, το εν λόγω ακίνητο μισθώθηκε αρχικά στον Αθανάσιο Τσαπραλή την 20η Σεπτεμβρίου 1999 κατόπιν δημόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας (δημοπρασία) που έλαβε χώρα κατά το έτος αυτό. Η αρχική σύμβαση προέβλεπε χρόνο μίσθωσης πέντε (5) ετών.

Με την υπ’ αριθ. 230/2000 Α.Δ.Σ. του Δήμου μας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 12667/2000 όμοια της Περιφερειακής Δ/σης Ν. Κορινθίας (πρώην κρατική περιφέρεια), επετράπη η υπομίσθωση του εν λόγω ακινήτου από τον μισθωτή Αθανάσιο Τσαπραλή. Σε εφαρμογή της ανωτέρω Α.Δ.Σ., υπογράφηκε ιδιωτικό συμφωνητικό υπομίσθωσης του ακινήτου μεταξύ του Αθανασίου Τσαπραλή και του Γεώργιου Παπαργυρίου του Ιωάννη την 20/6/2000.

Την 7/7/2004 συνάφθηκε πλέον μεταξύ του Γεωργίου Παπαργυρίου του Ιωάννη και του Δήμου Σικυωνίων, συμφωνητικό μίσθωσης του εν λόγω ακινήτου με καταληκτική ημερομηνία μίσθωσης την 21/10/2007. Σύμφωνα όμως με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρ. 5 του Π.Δ. 34/1995 περί εμπορικών μισθώσεων που ίσχυε κατά το χρόνο υπογραφής της συγκεκριμένης μισθωτικής σύμβασης, οι μισθώσεις αυτού του είδους (επαγγελματικές) ισχύουν για δώδεκα (12) έτη, ακόμα και αν έχουν συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο. Περαιτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρ. 7 του ν. 2741/1999 (Α’ 199) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», μισθώσεις ακινήτων με εκμισθωτή το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή Ο.Τ.Α. ή την Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου, που υπάγονται στο π.δ. 34/1995 και έληξαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παράγραφοι 10 και 12 αυτού ή που λήγουν οποτεδήποτε, μπορούν να παρατείνονται μέχρι δώδεκα (12) χρόνια από τη λήξη τους με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δημοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ. ή των Ο.Τ.Α. ή της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου και με απευθείας σύναψη σύμβασης παράτασης της μίσθωσης με τον εγκατεστημένο στο μίσθιο μισθωτή.

Πράγματι και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων αυτών, η αρχική μισθωτική σχέση της ανωτέρω παρατάθηκε αυτοδίκαια μέχρι τη συμπλήρωση της δωδεκαετίας, ήτοι μέχρι και την 21η Οκτωβρίου 2016.

Περαιτέρω, με την υπ’ αριθ. 23/23-1-2013 Απόφαση Δημοτικού μας Συμβουλίου, εγκρίθηκε η μεταβίβαση της υφιστάμενης μισθωτικής σχέσης από τον Γεώργιο Παπαργυρίου στην κόρη του Αικατερίνη Παπαργυρίου, λόγω και των σοβαρών προβλημάτων υγείας που ο ίδιος αντιμετώπιζε.

Την 3η Ιουνίου 2013 απεβίωσε ο Γεώργιος Παπαργυρίου, σε εκτέλεση δε της ως άνω αναφερόμενης Α.Δ.Σ., υπεγράφη συμφωνητικό μίσθωσης μεταξύ του Δήμου και της Αικατερίνης Παπαργυρίου με ημερομηνία λήξεως την 21/10/2016.

Επιπλέον η μισθώτρια έχει καταβάλλει τα μισθώματα που προβλέπονται από τη σχετική διάταξη του νόμου, για δε οφειλές προηγούμενων ετών, έχει ενταχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των οφειλών της, την οποία και τηρεί ανελλιπώς έως και σήμερα.

Συνεπώς ικανοποιούμενων των προϋποθέσεων που τίθενται με τις διατάξεις της ως άνω αναφερθείσας νομοθεσίας και λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική δήλωση βουλήσεως της Αικατερίνης Παπαργυρίου του Γεωργίου, η υφιστάμενη μισθωτική της σχέση, θα πρέπει να παραταθεί αυτοδικαίως για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών από τη λήξη της, ήτοι έως και την 21η Οκτωβρίου 2028.

.                                                           Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                 Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την με Α.Π. 14064/22-9-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,   και  
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

1.    Ε γ κ ρ ί ν ε ι την παράταση της υφιστάμενης μισθωτικής σχέσης του ισογείου ορόφου του Δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται επί της οδού Λυκούργου, πλησίον του ποταμού Ελισσώνα στην Δ.Κ.

Σικυωνίων, με μισθώτρια την κ. ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου, για χρονικό Διάστημα δώδεκα (12) ετών από τη λήξη της, ήτοι έως και την 21η Οκτωβρίου 2028 .

2. Η παρούσα κοινοποιείται στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για δικές της ενέργειες .

                                

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 388/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28 Σεπτεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email