387/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

37ης/06.12.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 387/2021   21ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 6η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17190/02.12.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γεώργ. -Ζάρκος Δημ. -Σώκος Δημ. -Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 03/12/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 303/2020 απόφαση ΔΣ (6ΕΞ2Ω1Θ-503) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2021»
  • την 313/2020 απόφαση ΔΣ (6Χ76Ω1Θ-ΓΥ6) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2021»
  • την 13962/10.2.21(62ΣΠΟΡ1Φ-ΘΙΣ) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • την 9/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής,
  • το από 03/12/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έτους 2021, ως κάτωθι:

 

1. Διαμόρφωση τάφων στο Νεκροταφείο της

Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων

-Κατάργηση έργου-

€ 22.320,00

2. Κατασκευή τοιχίου στο Νεκροταφείο της

Κοινότητας ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων

-Κατάργηση έργου-

€ 20.000,00

3. Διαμόρφωση Χώρων Νεκροταφείων

ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ και ΣΟΥΛΙΟΥ

-Νέο έργο-

€ 42.320,00

 

Β. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2021, ως κάτωθι:

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ❶ Την πίστωση του  Κ.Α. 02.45.7326.004 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Διαμόρφωση τάφων στο Νεκροταφείο της Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων» ποσού 22.320,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους (Ανταποδοτικά Τέλη)  την  καταργούμε.

 

  ❷ Την πίστωση του  Κ.Α. 02.45.7326.005 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Κατασκευή τοιχίου στο Νεκροταφείο της Κοινότητας ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων» ποσού 20.000,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους (Ανταποδοτικά Τέλη)  την  καταργούμε.
Μεταφέρει το ποσό των  42.320,00€ από τις παραπάνω πιστώσεις

Μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

ΣΕ ❶ Στον Κ.Α. 02.45.7326.006 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Διαμόρφωση Χώρων Νεκροταφείων Κάτω Διμηνιού & Σουλίου» ποσό  42.320,00€  δημιουργώντας                             νέα πίστωση προερχόμενη  από Ιδίους Πόρους (Ανταποδοτικά Τέλη).

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 387/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06.12.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email