387/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 39ης /30.12.2019  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ     Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ  του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  387/2019

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την αριθ. 287/2019 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής .

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η  Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 19:30’ συνήλθε σε Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθμ. πρωτ. 15706/24-12-2019, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  16  μέλη δηλαδή:

Δημοτικοί  Σύμβουλοι

Π α ρ ό ν τ ε ς:

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Δομετίου Βασίλειος 4. Κουτρέτσης Σπυρίδων
5. Φιακάς Παναγιώτης 6. Ζάρκος Δημήτριος 7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 8. Θελερίτης Γεώργιος
9. Τσιόγκας Νικόλαος 10. Μαστοράκης Δημήτριος 11. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 12. Ρουμπέκας Γεώργιος
13. Κατσιμπούλας Αντώνιος 14. Παπαβασιλείου Νικόλαος 15. Χουσελάς  Ευάγγελος 16. Νανόπουλος Βασίλειος
 

Α π ό ν τ ε ς: 

 

1. Μυττάς Ιωάννης

 

2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης

 

3. Σώκος Δημήτριος

4. Λέγγας Μάρκος 5. Συριάνος Κων/νος  6. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  7.Γαλάνης Βασίλειος
8. Aλεξόπουλος Βασίλειος 9.Γκούμας Σταμάτιος 10. Παπαγεωργίου Δημήτριος 11. Μπακόλιας Παναγιώτης
Πρόεδροι   Κοινοτήτων
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Κοτούλας  Γ.    Μουλκίου) 3. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)
4. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου).      
 

Α π ό ν τ ε ς:

 

1. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

2.  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

 

3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

 

4.  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

6. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 7. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

14.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 15. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
16. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 17. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 21. Παναγόπουλος (Πανοράματος) 22. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 23. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
24. Δρόλιας Πανταζής-Π.   (Κυλλήνης) 25. Κοτσίρης Β. (Στενού) 26. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)
28. Παπαδόπουλος Θ.  (Ασπροκάμπου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 30. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 31. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
32. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)      
Αποχωρήσεις:  ουδείς      

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

Θέμα 9ο

Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την αριθ. 287/2019 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 287/2019  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                          

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

30/19.12.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 287/2019   Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 19η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, Προεδρία του Δημάρχου                κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15265/13.12.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 2. Λέγγας Μάρκος (Μέλος)
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος) 3. Ρουμπέκας Γεώργιος (Μέλος)
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

8ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών,  τα σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με τα οποία προτείνουν την τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τα από 17/12/2019 υπηρεσιακά σημειώματα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, Δήμου Σικυωνίων, ως κάτωθι:

1. 1.- Από Κ.Α. 02.20.6022 με   τίτλο   «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»,  ποσού 3.490,00€ (προερχόμενο από Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ με το ποσό των 2.000,00€ και από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την αποζημίωση των ειδικών εκλογικών συνεργείων κατά το έτος 2019 με το ποσό των 1.490,00€), μεταφέρει  ποσό 2.000,00€  προερχόμενο από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και λοιπών γενικών δαπανών όπου συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.490,00€ προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την αποζημίωση των ειδικών εκλογικών συνεργείων κατά το έτος 2019. Μεταφέρει

μέσω αποθεματικού

πίστωση συνολικού

ποσού 16.152,63

Στον Κ.Α. 02.20.6021  των εξόδων με   τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»,  ποσό  16.152,63€ προερχόμενο από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και λοιπών γενικών δαπανών όπου συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ,  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 84.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 100.152,63€ καλύπτοντας τόσο τη δαπάνη μισθοδοσίας για το έτος 2019, όσο και την αποζημίωση των  Μεταταχθέντων  Υπαλλήλων  από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν. 3584/2007.-

 

  2.- Από Κ.Α. 02.20.6052.001 με   τίτλο   «ΕΦΚΑ {Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ}»,  ποσού 16.500,00€ (προερχόμενο από Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ), μεταφέρει  ποσό 3.942,23€  προερχόμενο από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και λοιπών γενικών δαπανών όπου συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 12.557,77€ καλύπτοντας την δαπάνη μισθοδοσίας για το έτος 2019.
  3.- Από Κ.Α. 02.20.6052.002 με   τίτλο   «ΕΦΚΑ {Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ}»,  ποσού 6.000,00€ (προερχόμενο από Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ), μεταφέρει  ποσό 2.105,46€  προερχόμενο από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και λοιπών γενικών δαπανών όπου συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 3.894,54€ καλύπτοντας την δαπάνη μισθοδοσίας για το έτος 2019.
  4.- Από Κ.Α. 02.20.6052.003 με   τίτλο   «ΕΦΚΑ {Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ-ΥΕΙΑΣ}»,  ποσού 4.500,00€ (προερχόμενο από Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ), μεταφέρει  ποσό 1.681,15€  προερχόμενο από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και λοιπών γενικών δαπανών όπου συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.818,85€ καλύπτοντας την δαπάνη μισθοδοσίας για το έτος 2019.
  5.- Από Κ.Α. 02.20.6052.004 με   τίτλο   «ΕΤΕΑΕΠ {Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ}»,  ποσού 3.500,00€ (προερχόμενο από Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ),  μεταφέρει  ποσό 1.369,50€  προερχόμενο από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και λοιπών γενικών δαπανών όπου συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.130,50€ καλύπτοντας την δαπάνη μισθοδοσίας για το έτος 2019.
  6.- Από Κ.Α. 02.30.6011 με   τίτλο   «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»,  ποσού 266.000,00€ (προερχόμενο από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και λοιπών γενικών δαπανών, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ ,  μεταφέρει  ποσό 5.054,29€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 260.945,71€ καλύπτοντας την δαπάνη μισθοδοσίας για το έτος 2019.
Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την κάλυψη της Μισθοδοσίας κατά το έτος 2019 (εκτός της αποζημίωσης του άρθρου 204 του Ν. 3584/2007), θα ανέλθει στο ποσό των 70.152,63€ .

Άρα από τη αρχικά δεσμευθείσα πίστωση των 84.000,00€ θα υπολείπεται 13.847,37€  (84.000,00 – 70.152,63).

Στο ποσό των 13.847,37€ προσθέτουμε με την παρούσα αναμόρφωση το ποσό των 16.152,63€ και διαμορφώνεται το υπολειπόμενο ποσό στα 30.000,00€ καλύπτοντας την αποζημίωση των μεταταχθέντων υπαλλήλων κ.κ. Καλαντζή Αλέξανδρου του Ευθυμίου και Ηλιόπουλου Παναγιώτη του Σωτηρίου η οποία ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00€ για κάθε ένα από τους ανωτέρω, σύμφωνα πάντα με τα από 02/07/2019 και 05/07/2019 Υπηρεσιακά Σημειώματα του Εκκαθαριστή Μισθοδοσίας του Δήμου μας.-

 

2. Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.4311 με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν.1946/1991)» πίστωση ποσού 32.365,00€  ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 280.050,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 312.415,00€ . Μεταφέρει

μέσω αποθεματικού

πίστωση

ποσού 32.365,00€

Στον Κ.Α. 02.00.6711 με τίτλο «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές»,  πίστωση ποσού 32.365,00€ προερχόμενη από συμπληρωματική κατανομή  του Υπουργείου Εσωτερικών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενισχύοντας  την πίστωση  του ποσού των  280.050,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 312.415,00€ .
3. Αποδέχεται το ποσό των 1.446,30€ και εγγραφή ως έσοδο στον                                  Κ.Α. 06.00.0619.005 με τίτλο «Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για κάλυψη δαπάνης ενοικίασης χώρου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)»  και την μεταφορά του δια του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων Μεταφέρει

μέσω αποθεματικού

πίστωση

ποσού 1.446,30€

Στον Κ.Α.  02.00.7135.001 με   τίτλο  «Προμήθεια επιδαπέδιου ψύκτη νερού δικτύου και φίλτρου ροής νερού ενεργού συμπαγούς άνθρακα», ποσό 500,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση
Στον Κ.Α.  02.10.8111.005 με   τίτλο  «Οφειλόμενα σε Δημοτικούς Υπαλλήλους για μετακινήσεις τους εκτός έδρας, για συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου κατά το έτος 2018», ποσό 171,60€ δημιουργώντας νέα πίστωση
Στον Κ.Α.  02.10.6699.001 με   τίτλο  «Προμήθεια μικροϋλικών (κλειδαριές, κλειδιά κ.λ.π.)», ποσό 774,70€ δημιουργώντας νέα πίστωση
4. Αποδέχεται το ποσό των 1.446,30€ και εγγραφή ως έσοδο στον                                  στον Κ.Α. 06.00.0619.005 με τίτλο «Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για κάλυψη δαπάνης ενοικίασης χώρου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)»  και την μεταφορά του δια του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων Μεταφέρει

μέσω αποθεματικού

πίστωση

ποσού 1.446,30€

Στον Κ.Α. 02.00.6031.001 των εξόδων με   τίτλο «Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών», πίστωση ποσού 1.446,30€  ενισχύοντας την υπάρχουσα πίστωση του ποσού των 15.060,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 16.506,30€  .

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 287/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 19.12.2019

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αριθ. 287/2019 με  ΑΔΑ: 6ΤΔΒΩ1Θ-Σ3Α απόφαση της οικονομικής Επιτροπής ,
  • τις από 17-12-2019 εισηγήσεις της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου ,     – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία

 

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κων/νου Σαρχάνη

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νανόπουλος Βασ. έδωσε λευκή ψήφο (άρθρο 74 παρ. 10 του ν. 4555/2018 )

 

  Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  ως έχει συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως την 287/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία τροποποιεί τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Συντάχθηκε και υπογράφεται .

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 387/2019

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 30.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email