387/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 53ο/28-12-2018

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 387/2018

 

Περίληψη: Έγκριση 1ου Πρακτικού ανάδειξης αναδόχου ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική Οδοποιία από Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού έως Παναγιά (Τμήμα Γ’) και έως θέση ΛΙΜΝΗ-ΑΜΠΕΛΙΑ».

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14593/27-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
2.     Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
3.     Μπουζιάνη Βασιλική    
4.     Ζάρκος Δημήτριος    
5.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δ. Σικυωνίων κα Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 5ο

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση 1ου Πρακτικού ανάδειξης αναδόχου ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική Οδοποιία από Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού έως Παναγιά (Τμήμα Γ’) και έως θέση ΛΙΜΝΗ-ΑΜΠΕΛΙΑ», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος υπενθύμισε στα μέλη της Επιτροπής ότι η παρούσα συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του                     Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής το από 27/12/2018  πρακτικό το οποίο ακολουθεί:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 27/12/2018

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 13027/22.11.2018

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 18PROC004052304 2018-11-22

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΕΠ.Ο. ΜΕΣΙΝΟΥ-ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ ΕΩΣ ΠΑΝΑΓΙΑ (ΤΜΗΜΑ Γ΄) ΚΑΙ ΕΩΣ ΘΕΣΗ ¨ΛΙΜΝΗ-ΑΜΠΕΛΙΑ¨»

Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

 

Σχετ:      α. Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

                β. Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΥΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

                γ. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 13027/22.11.2018 διακήρυξη του έργου του θέματος.

δ. Η υπ’ αριθμ. 466/2017 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών έργων έτους 2018 προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 €.

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, όπως ορίζεται στη σχετική διακήρυξη, προχώρησε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» για κάθε συμμετέχοντα στη διαδικασία, όπως αυτοί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος και έχει ήδη κοινοποιηθεί σε όλους τους προσφέροντες:

 

Ακολούθως, η Ε.Δ. κοινοποίησε τον ακόλουθο πίνακα προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας σε όλους τους συμμετέχοντες δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος. Παράλληλα τον ανάρτησε στο χώρο συνημμένων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ώστε να είναι προσβάσιμος σε όλους τους συμμετέχοντες.

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε έλεγχο, κατά σειρά μειοδοσίας, των δικαιολογητικών συμμετοχής (όπως ορίζονται στο άρ. 24.2 της διακήρυξης) αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Εν συνεχεία, προχώρησε στην αποσφράγιση των προσκομισθέντων (όπως ορίζεται στο άρ. 3.5.β της διακήρυξης) φακέλων των πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και επικοινώνησε με τους εκδότες που αναγράφονται στο σύνολο των υποβληθεισών εγγυητικών επιστολών, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η εγκυρότητα του συνόλου των εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν. Η Ε.Δ. έλαβε υπόψη ότι η υποχρέωση προσκόμισης πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με μέση έκπτωση 52,03 %.

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Πέππα Κωνσταντίνα

ΠΕ Μηχ/κός Χωροταξίας,

Πολεοδομίας & Περ/κής Ανάπτυξης

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. Φίλη Κωνσταντίνα 2. Μακαβέλου Πηνελόπη
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 Χημικός Μηχανικός ΠΕ7

 

 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρω Έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • Την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  • Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  • Την υπ’ αριθμ. 358/2018 (Ω5ΣΠΩ1Θ-ΡΡΩ) Α.Ο.Ε. περί καθορισμού των όρων διακήρυξης του εν λόγω έργου (ΑΑΥ 346/2018),
  • Την υπ’ αριθμ. 13027/22.11.2018 Διακήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:18PROC004052304 2018-11-22,
  • Την υπ’ αριθμ. 13029/22.11.2018 Προκήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω861Ω1Θ-1Θ4,
  • Τo από 12.2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρω Έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
  • Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και του ανωτέρω θέματος αυτής, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

 

Β. Εγκρίνει το από 27.12.2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου: «Αγροτική Οδοποιία από Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού έως Παναγιά (Τμήμα Γ’) και έως θέση ΛΙΜΝΗ-ΑΜΠΕΛΙΑ», σύμφωνα με την 24/2014 με επικαιροποίηση 12-09-2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.

 

Γ. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Αγροτική Οδοποιία από Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού έως Παναγιά (Τμήμα Γ’) και έως θέση ΛΙΜΝΗ-ΑΜΠΕΛΙΑ» τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με μέση έκπτωση πενήντα δύο κόμμα μηδέν τρία τοις εκατό (52,03 %).

 

Δ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

Ε. Μετά την παρούσα παρέχεται πρόσβαση, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, προς τους προσφέροντες (παρ.3β – αρ. 13 της ΚΥΑ 83010/4098/26-07-2017—ΦΕΚ/Β/2710).

 

ΣΤ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του ανωτέρω έργου, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 387/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.       Μυττάς Ιωάννης

2.       Μπουζιάνη Βασιλική

3.       Ζάρκος Δημήτριος

4.       Αλεξόπουλος Βασίλειος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28-12-2018

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email