386/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

37ης/06.12.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 386/2021   20ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ή ΜΗ  με την εταιρεία

ΜΑΡΙΑ ΛΙΝΑΡΟΥΔΗ & ΣΙΑ ΟΕ, μετά από γνωμοδότηση.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 6η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17190/02.12.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γεώργ. -Ζάρκος Δημ. -Σώκος Δημ. -Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

1] την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου, δυνάμει της 378/2021 απόφασης ΟΕ,  που μεταξύ άλλων αναφέρει πως   «…. από τα προσκομισθέντα εκ του αιτούντος έγγραφα πλέον της 306/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικιωνίων, το αντικείμενο του συμβιβασμού τυγχάνει υποδεέστερο αυτού των 60.000,00€ συνάγεται πως δύναται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση περί συμβιβασμού, κι ως εκ τούτου –καθορισμού του ύψους των υποχρεώσεων σε χρήμα- ………».

2] την αρ. πρωτ. 16965/30-11-21 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων που ακολουθεί,

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της αριθμ. 16611/25-11-2021 αίτησης του κου Λιναρούδη Αλεξάνδρου (νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας «ΜΑΡΙΑ ΛΙΝΑΡΟΥΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»), με την οποία ζητά να ληφθεί σχετική απόφαση για Εξωδικαστικό Συμβιβασμό όσον αφορά την εισφορά του που προκύπτει από την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα σύμφωνα με τις τιμές μονάδος γης όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την υπ΄αρ. 306/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων :  «Περί καθορισμού τιμών ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές της πόλης του Κιάτου που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1337/1983  και περιλαμβάνουν ιδιοκτησίες που οφείλουν εισφορά σε χρήμα κατόπιν μετατροπής της γης».

 

Σύντομο Ιστορικό :

Σύμφωνα με τον κυρωμένο πίνακα Πράξης Εφαρμογής (ΑΔΑ: 6ΛΓΠ7Λ1-ΦΞ9) των περιοχών της πόλης του Κιάτου που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1337/83 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων, η ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 010315 που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 3, έχει αρχικό εμβαδόν 606,78τμ, και τελικό εμβαδόν μετά την Κύρωση  602,64τμ.

Η ιδιοκτησία σύμφωνα με τους υποβληθέντες τίτλους που συνοδεύουν την Κυρωμένη Πράξη Εφαρμογής περιοχών Άρθρου 13, ανήκει :

στην κα Κωστούρου Γεωργία του Αναστασίου συζ. Μούζουλα Βασιλείου κατά ποσοστό 32,2% , σύμφωνα  με το υπ΄αριθμό 3558/09-03-2010 Συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Σικυώνος Δημητρίου Πετρόπουλου

στην Μαρία Λιναρούδη & ΣΙΑ ΕΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά ποσοστό 34%

στην κα Πιτσούνη Αθανασία του Γεωργίου κατά ποσοστό 10,9% , σύμφωνα  με το υπ΄αριθμό 9302/15-11-2013 Συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κορίνθου Ευγενίας Τέσση – Σώκου

στην κα Πετροπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου κατά ποσοστό 10,9%

στον κο Παπαμήτρου Παναγιώτη του Σπυρίδωνος κατά ποσοστό 11,4%  και

στη ΔΕΗ_ΑΕ κατά ποσοστό 0,6%.

 

Σύμφωνα με τον κυρωμένο πίνακα Πράξης Εφαρμογής, στην Μαρία Λιναρούδη & ΣΙΑ ΕΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το ποσοστό  34% επί της αρχικής ιδιοκτησίας, αντιστοιχούν 38,34 τ.μ. υποχρέωση σε χρήμα (από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα) προς τον Δήμο Σικυωνίων. Με την ανωτέρω αίτηση η εταιρεία «ΜΑΡΙΑ ΛΙΝΑΡΟΥΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ζητά να ληφθεί σχετική απόφαση για Εξωδικαστικό Συμβιβασμό για ποσοστό 11,4% επί της αρχικής ιδιοκτησίας, που σύμφωνα με υπολογισμό αντιστοιχούν σε 12,855 τ.μ. υποχρέωση σε χρήμα (από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα) προς τον Δήμο Σικυωνίων.

 

  Η εταιρεία «ΜΑΡΙΑ ΛΙΝΑΡΟΥΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως έχει ήδη ενημερωθεί και προφορικά από την Τεχνική Υπηρεσία, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας και φάκελο για διορθωτική πράξη, ώστε να διορθωθεί το ποσοστό της επί της αρχικής ιδιοκτησίας στους πίνακες της Πράξης Εφαρμογής.

 

  Κατά συνέπεια, για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της εταιρείας «ΜΑΡΙΑ ΛΙΝΑΡΟΥΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», της ιδιοκτησίας της  με ΚΑ 010315 και αποκλειστικά για τα 12,855 τ.μ. που αντιστοιχούν σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα,  με τιμή μέτρου ανά τμ 152,80€/τμ, το ποσό οφειλής ανέρχεται σε   12,855×152,80=1.964,244 €.

Ο Δήμαρχος

& Ειδική Εντολή

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ3

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την αρ. πρωτ. 16611/25-11-2021 αίτηση της εταιρείας «ΜΑΡΙΑ ΛΙΝΑΡΟΥΔΗ & ΣΙΑ ΟΕ»
  • το αρ. πρωτ. 16965/30.11.2021 έγγραφο της ΤΥ
  • την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου δυνάμει της 378/2021 απόφασης ΟΕ,
  • την 306/2020 (66Υ5Ω1Θ-Ι24) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΔΣ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς που προκύπτει με την αιτούσα  «ΜΑΡΙΑ ΛΙΝΑΡΟΥΔΗ & ΣΙΑ ΟΕ», σύμφωνα με την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου καθώς και των προσκομισθέντων δικαιολογητικών σε συνδυασμό με την 306/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Β. Καθορίζει το ύψος των υποχρεώσεων της ιδιοκτησίας της  με ΚΑ 010315 και αποκλειστικά για τα 12,855 τ.μ. που αντιστοιχούν σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα,  με τιμή μέτρου ανά τμ 152,80€/τμ, το ποσό οφειλής ανέρχεται σε   12,855×152,80=1.964,244 € σύμφωνα με τα επικαλούμενα στο αρ. πρωτ. 16965/30.11.2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή του σχετικού πρακτικού.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 386/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06.12.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email