386/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

34ης/08.12.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 386/2020   Θέμα 25ο

Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων (04.03.2021) ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου  κατά τη συζήτηση της ΑΓ148/29.07.2020 αγωγής του ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αριστομένη, κατόπιν της ΚΛ1154/03.11.2020 κλήσης.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 8η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 09:30’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12647/04.12.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Γεωργίου Ρουμπέκα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κ. Αντώνιος Κατσιμπούλας. Εκ τω προσκληθέντων προέδρων, παρευρέθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας Λαύκας κ. Ιωάννης Αθανασούλης. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Λέγγας Μάρκος 7.Κατσιμπούλας Αντ.  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την ανάγκη ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά τη συζήτηση (04/03/2021) της ΑΓ148/29.07.2020 ασκηθείσας αγωγής του ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αριστομένη, με την οποία ζητά αποζημίωση ύψους 27.235,00€ για την κλοπή σκάφους ιδιοκτησίας του.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την ΑΓ148/29.07.2020 αγωγή ,
  • την ΚΛ1154/03.11.2020 κλήση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ορίζει το δικηγόρο Τσιφτσή Άγγελο προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων (παράσταση και υπόμνημα), ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, την                                Πέμπτη 04/03/2021 στις 11.30’πμ, κατά τη συζήτηση της ΑΓ148/29.07.2020 ασκηθείσας αγωγής ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αριστομένη, με την οποία ζητά αποζημίωση ύψους 27.235,00€ για την κλοπή σκάφους ιδιοκτησίας του,  ή  οποτεδήποτε συζητηθεί το προαναφερθέν ένδικο μέσο από αναβολή ή ματαίωση.

 

Η δαπάνη για την αμοιβή του δικηγόρου θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 386/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08.12.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email