385/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

34η/14.11.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

385/2022

  4ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ προσωρινής & οριστικής παραλαβής του με αρ. μελέτης

24/2014 έργου ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΕΠ. ΟΔΟ ΜΕΣΙΝΟΥ-

ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ ΕΩΣ ΠΑΝΑΓΙΑ (τμήμα Γ’) ΚΑΙ ΩΣ ΘΕΣΗ «ΛΙΜΝΗ-ΑΜΠΕΛΙΑ»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                            κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17902/10.11.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Ζάρκου Δημητρίου, παρευρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κυρία Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική.  Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεωρ. -Μυττάς Ιωαν. -Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. -Ζαχαρόπουλος Νικ.
απόντες:   – Σωτηρόπουλος Ι. -Δομετίου Βασ. – Μαστοράκης Δημ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 4/11/2022  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας που ακολουθεί,

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 161, 163, 170 & 172 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  2. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου: «Αγροτική οδοποιϊα από Επ. Ο. Μεσινού-Αρχαίας Φενεού έως Παναγία (τμήμα Γ΄) και έως θέση -Λίμνη Αμπέλια-» από τον οποίο προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

               α) Ανάδοχος:  ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ Α.Τ.Ε.

β) Χρηματοδότηση:  Πρόγραμμα Αγροτικής  Ανάπτυξης της Ελλάδας 20014-2020

γ) Αριθμός μελέτης: 24/2014 (επικ/ση 12-9-2017)

δ) Προϋπολογισμός μελέτης: 800.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

ε) Ύψος δαπάνης:   70.084,35 € + ΦΠΑ 24% 16.820,24 € = 86.904,59€ 

στ) Απόφαση διάλυσης σύμβασης: 248/11-1-2022 

ζ) Απόφαση έγκρισης Τελικής επιμέτρησης:  3035/4-3-2022

η) Επιβλέπων:   Κατσιμπούλας Βασίλειος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

  1. Την αριθ. 10/2022 Απόφαση Δ.Σ., «Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αγροτική οδοποιϊα από Επ. Ο. Μεσινού-Αρχαίας Φενεού έως Παναγία (τμήμα Γ΄) και έως θέση ΄΄Λίμνη  Αμπέλια΄΄» και
  2. Το από 27/9/2022 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου,

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Ε Θ Α

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδοποιϊα από Επ. Ο. Μεσινού-Αρχαίας Φενεού έως Παναγία (τμήμα Γ΄) και έως θέση ΄΄Λίμνη  Αμπέλια΄΄».

 

                                                                                                                 Ο Διευθυντής

                                                                                             Βασίλειος Παπαβασιλείου

                                                                                                                                           Πολ.  Μηχ/κός ΠΕ3

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του του με αρ. μελέτης 24/2014 έργου ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΕΠ. ΟΔΟ ΜΕΣΙΝΟΥ-ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ ΕΩΣ ΠΑΝΑΓΙΑ (τμήμα Γ’) ΚΑΙ ΩΣ ΘΕΣΗ «ΛΙΜΝΗ-ΑΜΠΕΛΙΑ», ως έχει συνταχθεί και υπογραφεί αρμοδίως και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 385/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.11.2022

ο πρόεδρος

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email