385/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

37ης/06.12.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 385/2021   18ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Ορισμός –δικηγόρου–  για την άσκηση παρέμβασης του Δήμου Σικυωνίων

(υπέρ ΤΟΕΒ)  ενώπιον του Πρωτοδικείου Κορίνθου σε (68/ΤΠ/20-10-2021) αγωγή

του ΤΟΕΒ Κλημεντίου κατά ΔΕΗ Α.Ε. & ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., μετά από γνωμοδότηση.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 6η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17190/02.12.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γεώργ. -Ζάρκος Δημ. -Σώκος Δημ. -Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου δυνάμει της 368/2021 απόφασης ΟΕ, που μεταξύ άλλων αναφέρει ότι, «…….. συνάγεται πως δύναται ο Δήμος Σικυωνίων ν’ ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπερ του ΤΟΕΒ Κλημεντίου σε ανοιγείσα δίκη κατά της                    ΔΕΗ Α.Ε. & ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.»

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133, όπως ισχύει,
  • την 68/ΤΠ68/20.10.2021 αγωγή,
  • την 368/2021 απόφαση ΟΕ,
  • την σχετική γνωμοδότηση,
  • την 472/17179/02.12.2021 (93ΟΧΩ1Θ-Ο2Κ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου Σικυωνίων υπέρ του ΤΟΕΒ Κλημεντίου κατά τη συζήτηση αγωγής που έχει ασκήσει κατά της  ΔΕΗ Α.Ε. & ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. .

 

Β. Ορίζει τη δικηγόρο Παπαδοπούλου Σοφία για τη σύνταξη πρόσθετης παρέμβασης, παράσταση και προτάσεις για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων (υπέρ ΤΟΕΒ), ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά τη συζήτηση  68/ΤΠ/20-10-2021) αγωγής του ΤΟΕΒ Κλημεντίου κατά ΔΕΗ & ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. .

 

Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της προαναφερθείσας.

Η αμοιβή  δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 953,56€ σύμφωνα με την 472/2021 ΑΑΥ.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 385/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06.12.2021

Ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email