385/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

34ης/08.12.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 385/2020   Θέμα 24ο

Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων, ως πολιτικώς ενάγοντα και υποστηρίζοντα την κατηγορία, κατά την εκδίκαση της από 15-7-2020 αίτησης της εταιρίας Κέντωρ ΑΕ (πρώην Energa AE), περί διορθώσεως-συμπληρώσεως της υπ. αρ. 2533/2019 καταδικαστικής αποφάσεως του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών (σύνθεση της 17-12-2018, ποινική υπόθεση ENERGA – HELLAS POWER).

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 8η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 09:30’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12647/04.12.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Γεωργίου Ρουμπέκα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κ. Αντώνιος Κατσιμπούλας. Εκ τω προσκληθέντων προέδρων, παρευρέθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας Λαύκας κ. Ιωάννης Αθανασούλης. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Λέγγας Μάρκος 7.Κατσιμπούλας Αντ.  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 26-10-2020 (υπ. αρ. 184/2020), Κλήση της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών , καλείται ο πολιτικώς ενάγων και υποστηρίζων την κατηγορία Δήμος Σικυωνίων, να παραστεί δια συνηγόρου την 2-12-2020 ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών Αθηνών, οπότε συζητείται, η από 15-7-2020 αίτηση της εταιρίας Κέντωρ ΑΕ (πρώην Energa AE), περί διορθώσεως-συμπληρώσεως της ανωτέρω υπ. αρ. 2533/2019 καταδικαστικής αποφάσεως του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών (σύνθεση της 17-12-2018, ποινική υπόθεση ENERGA – HELLAS POWER).

Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, για την πλήρη προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του Δήμου μας, επιβάλλεται η παράσταση και στο ανωτέρω δικαστήριο .

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εξουσιοδοτούμε, δίνουμε την ειδική εντολή & πληρεξουσιότητα και διορίζουμε τον Δικηγόρο Αθηνών, Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο (ΔΣΑ 23298), κάτοικο Αθηνών (Βαλαωρίτου 14), ΑΦΜ 129116289, Δ’ ΔΟΥ Αθηνών, όπως εμφανισθεί την 2 Δεκεμβρίου 2020 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή από διακοπή ή από ματαίωση, ή από απόσυρση κλπ δικάσιμο, ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών Αθηνών, δυνάμει της από 26-10-2020, υπ. αρ. 184/2020 Κλήσης της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων, ως πολιτικώς ενάγοντα και υποστηρίζοντα την κατηγορία στη συζήτηση της από 15-7-2020 αίτησης της εταιρίας Κέντωρ ΑΕ (πρώην Energa AE), περί διορθώσεως-συμπληρώσεως της υπ. αρ. 2533/2019 καταδικαστικής αποφάσεως του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών (σύνθεση της 17-12-2018, ποινική υπόθεση ENERGA – HELLAS POWER) και γενικά να εκπροσωπεί τον Δήμο μας, σε όλες ανεξαιρέτως τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν την ανωτέρω συγκεκριμένη ποινική υπόθεση, ενεργώντας όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές πράξεις και οτιδήποτε απαιτείται για την διεκπεραίωση της εν λόγω εντολής. Τέλος, τον διορίζουμε αντίκλητό μας και δηλώνουμε ότι εγκρίνουμε και αναγνωρίζουμε από σήμερα όλες τις πράξεις του ανωτέρω πληρεξουσίου μας, που θα ενεργηθούν στα πλαίσια της παρεχομένης εντολής που του δίνεται, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες.

 

Β. Κοινοποιούμε την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει την αμοιβή του ορισθέντα, σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 385/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08.12.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email