385/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 21ης/27.09.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 385/2016

Περίληψη : Ανάκληση της 346/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : « Έγκριση της αριθ. 38/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» περί ανανέωσης ή μη συμβάσεων εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. του προσωπικού των παιδικών σταθμών το οποίο απασχολείται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής &   Επαγγελματικής Ζωής».
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 27η του μηνός Σεπτέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 14031/21.09.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Ζάρκος Δημήτριος  
  Ρουμπέκας Γεώργιος          
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέμα Η.Δ.)
  Φιακάς Παναγιώτης  
  Μαυραγάνη Κυριακή           Δομετίου Βασίλειος
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματος της .Δ.)  
  Θελερίτης Γεώργιος                   Σπανός Κωνσταντίνος  
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Ραυτόπουλος Γεώργιος  
  Μπούρης Ευάγγελος       Σκαρμούτσος Νικόλαος  
  Τσιάνος Ιωάννης         Κελλάρης Βασίλειος  
  Μυττάς Ιωάννης     Γεώργας Χρήστος  
  Πανάγου Αθανάσιος     Μπακόλιας Παναγιώτης (Αποχώρησε στο τέλος του 21ου θέματος της Η.Δ.)
  Σωτηρόπουλος Ιωάννης     Νανόπουλος Βασίλειος  
  Καρακούσης Ευάγγελος        
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.        
  Χρυσικός Παύλος (Αποχώρησε στο τέλος του 27ου θέματος   Η.Δ.)      
  Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 2. Κελλάρη   Ιωάννα 3. Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                           

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 13ο

       Στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Ανάκληση της 346/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : « Έγκριση της αριθ. 38/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» περί ανανέωσης ή μη συμβάσεων εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. του προσωπικού των παιδικών σταθμών το οποίο απασχολείται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα εξέθεσε τα παρακάτω:

   Μετά το Α.Π. οικ. 28449/ 14-9-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης , η Ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» και όταν το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται από Ν.Π.Δ.Δ απαιτείται απόφαση μόνο του αρμόδιου μονομελούς οργάνου. Ως εκ τούτου, η ανανέωση της σύμβασης εργασίας του προσωπικού των παιδικών σταθμών, θα εκτελεσθεί με απόφαση του Προέδρου του Ν. Π. Δ. Δ.

«Η ΜΗΚΩΝΗ» και προτείνω την ανάκληση της 346/2016 προηγούμενης απόφασης μας .

και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • το Α.Π. οικ. 28449/ 14-9-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτ. & Δ/κής Ανασυγκρότησης
  • την εισήγηση του Προέδρου
  • την ισχύουσα Νομοθεσία, και  
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

       Α ν α κ α λ ε ί την αριθ. 346/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : « Έγκριση της αριθ. 38/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» περί ανανέωσης ή μη συμβάσεων εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. του προσωπικού των παιδικών σταθμών το οποίο απασχολείται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής», για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 385/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28 Σεπτεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email