384/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

34η/14.11.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

384/2022

  3ο θέμα ημερήσιας διάταξης

1ος ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του με αρ. μελέτης 10/2022 έργου

«ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ & ΨΑΡΙΟΥ»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                          κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17902/10.11.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).                           Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Ζάρκου Δημητρίου, παρευρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κυρία Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεωρ. -Μυττάς Ιωαν. -Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. -Ζαχαρόπουλος Νικ.
απόντες:   – Σωτηρόπουλος Ι. -Δομετίου Βασ. – Μαστοράκης Δημ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 27/10/2022  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας που ακολουθεί,

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Βασίλειος Κατσιμπούλας, Αν. Προϊστάμενος Τμημ. ΤΕ-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιων του Δήμου Σικυωνίων, έχοντας υπόψη:

  1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων,
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016,
  3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΨΑΡΙΟΥ»,
  4. Την Αριθ. 16/26-10-2022, θέμα 16ο, γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π. Πελοποννήσου και
  5. Τον 1ο Α.Π.Ε. & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ως άνω έργου, με Ανάδοχο τον ΜΠΕΛΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ,

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Α  Ι

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε. & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, που συνετάγη προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων και των νέων εργασιών που απαιτήθηκαν για την άρτια και λειτουργική κατασκευή του έργου.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι συνολικού ποσού 62.370,00€ με  ΦΠΑ 24% και είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με τη σύμβαση του έργου.

Ο Αν. Προϊστάμενος

Τμημ. Τεχν. Εργων- Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.3

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει ως έχει συνταχθεί & θεωρηθεί αρμοδίως τον 1ο ΑΠΕ & 1ο ΠΚΤΜΝΕ του με αρ. μελέτης 10/2022 έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ & ΨΑΡΙΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016,   που συνετάγη προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων και των νέων εργασιών που απαιτήθηκαν για την άρτια και λειτουργική κατασκευή του έργου.

Ο 1ος ΑΠΕ  είναι συνολικού ποσού 62.370,00€ με  ΦΠΑ 24% και είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με τη σύμβαση του έργου.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 384/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.11.2022

ο πρόεδρος

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email