383/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

34η/14.11.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

383/2022

  2ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του με αρ. μελέτης 33/2021 έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ & ΣΟΥΛΙΟΥ» έως 13/02/2023                                        

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                           κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17902/10.11.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Ζάρκου Δημητρίου, παρευρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κυρία Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική.  Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεωρ. -Μυττάς Ιωαν. -Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. -Ζαχαρόπουλος Νικ.
απόντες:   – Σωτηρόπουλος Ι. -Δομετίου Βασ. – Μαστοράκης Δημ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 3/11/2022  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας που ακολουθεί,

 

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. 16763/2022 αίτηση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ», με ανάδοχο τον Ευάγγελο Ζάρκο.

                           

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ».

Τα στοιχεία του έργου είναι:

Μελέτη:  33/2021 της Τ.Υ.

Συμφωνητικό:  Αρ. πρωτ. 434/13-01-2022.

Προθεσμία περαίωσης έργου:  3 μήνες (έως 13-04-2022)

1η Προθεσμία παράτασης έργου:  3 μήνες (έως 13-07-2022) – Αρ. αποφ. Ο.Ε.: 144/2022

2η Προθεσμία παράτασης έργου:  2 μήνες (έως 13-09-2022) – Αρ. αποφ. Ο.Ε.: 219/2022

3η Προθεσμία παράτασης έργου:  2 μήνες (έως 13-11-2022) – Αρ. αποφ. Ο.Ε.: 296/2022

Πηγή χρηματοδότησης: Η πίστωση του έργου προέρχεται από το πρόγραμμα «Ιδιοι πόροι-ανταποδοτικά τέλη»

Κωδικός προύπολογισμού:  Κ.Α. 02.45.7326.006.

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 37.040,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Ποσό συμφωνητικού: 37.040,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Ανάθεση: Απ’ ευθείας ανάθεση (με χρήση ΕΣΗΔΗΣ)

Επιβλέποντες έργου: Tιμολέων Χασιώτης

 

Εισηγούμαστε την παράταση εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ», μέχρι 13-2-2023, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

 

Ο Αν. Προϊστάμενος

Τμημ. Τεχν. Εργων- Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.3

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του με αρ. μελέτης 33/2021 έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ & ΣΟΥΛΙΟΥ» έως 13/02/2023, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 383/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.11.2022

ο πρόεδρος

 

 

Τσολάκος Γεώργιος

 

Print Friendly, PDF & Email