383/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 34ης/23.10.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 383/2018

Περίληψη : Αποδοχή προγράμματος «Άθληση για Όλους» μεγάλης διάρκειας περιόδου 2018-2019 και προκήρυξη πρόσληψης ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ ανταποδοτικού χαρακτήρα

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 23η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 11630/19.10.2018 σε ορθή επανάληψη έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος ΔΕΝ παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Σπανός Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Γεώργας Χρήστος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ραυτόπουλος Γεώργιος      
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Σκαρμούτσος Νικόλαος 4. Νανόπουλος Βασίλειος
5. Κελλάρη Ιωάννα   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Χρυσικός   Παύλος   8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης   10.Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9.Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 11.Βρέντας Ι. (Διμηνιού)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
Απόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα Δ΄

(προ ημερήσιας διάταξης )

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου,   πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το Δ’ θέμα προ ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Αποδοχή προγράμματος «Άθληση για Όλους» μεγάλης διάρκειας περιόδου 2018-2019 και προκήρυξη πρόσληψης ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ ανταποδοτικού χαρακτήρα και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

      Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της §7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από, 22-10-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Σικυωνίων που έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                         Κιάτο 22 Οκτωβρίου 2018

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                            Αρ. Πρωτ. : Δ.Υ.

Τμήμα Κοιν. Προστασίας,                                                                                      

Παιδείας & Πολιτισμού                                                           ΠΡΟΣ

 1. 1.κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
 2. 2.Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 3. 3.Τμ. Δημοτικής Κατάστασης

      

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Αποδοχή προγράμματος «Άθληση για Όλους» μεγάλης διάρκειας περιόδου 2018 – 2019 και προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα.

 

Σχετ.: 1. Η αρ. 108/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω9ΥΗΩ1Θ-Φ1Μ).

2. Η αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/489678/20065/  

   1687/528/4-10-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4478/τΒ/9-10-2018).

3. Το αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/504465/20575/

     1733/531/11.10.2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

4. Η αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891/

     7-6-2016 Απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 1774/τΒ/17-  

     06-2016) περί Έγκρισης Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για

     Όλους.

Με την αριθ. 108/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η υποβολή αιτήματος προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για συμμετοχή του Δήμου μας στο πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» περιόδου 2018-2019 και ορίστηκε η υπάλληλος του Τμήματος Κοιν. Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου κα Γκαβάγια Γεωργία ως αρμόδια για την επιμέλεια και σύνταξη του σχετικού φακέλου.

Κατόπιν των απαραίτητων ενεργειών, το αίτημα του Δήμου μας εγκρίθηκε και:

Με το (3) σχετικό έγγραφο της Γεν. Γραμ. Αθλητισμού πιστοποιήθηκε ο Δήμος μας ως φορέας υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και για το 2018-2019.

Με την (2) σχετική ΚΥΑ εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής στο Δήμο μας με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας έως οκτώ μηνών.

Κατόπιν των παραπάνω και προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση των προγραμμάτων, τα οποία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την 30/7/2019, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο γα τη λήψη απόφασης σχετικά με:

 • Την έγκριση υλοποίησης των Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2018-2019.
 • Την προκήρυξη της μίας (1) θέσης Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρ. 9 του Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (3 σχετ.), διάρκειας έως 8 μηνών.

             Η Δ/νση Οικονομικών και το Τμ. Δημοτικής Κατάστασης παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες.

                                                                                          

                                                               Η Αν. Προϊσταμένη                                                                                                    Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

                                           Τμ. Κοιν. Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού                                                                       Διοικητικών Υπηρεσιών

                                                                Γεωργία Γκαβάγια                                                                                              Θεόδωρος Ασημακόπουλος

                  

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την 108/2018 ΑΔΑ: (ΑΔΑ: Ω9ΥΗΩ1Θ-Φ1Μ)απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ,
 • την με αριθ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/489678/20065/ 1687/528/4-10-2018

Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 4478/τΒ/9-10-2018).

 • το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/504465/20575/1733/531/

έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 • την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891/7-6-2016 Απόφαση  

           Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 1774/τΒ/17-06-2016) περί Έγκρισης Οργανωτικού        

           Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους   – και

 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα

Α.Αποδέχεταιτο έκτακτο & κατεπείγον του ανωτέρου θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της §7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Β. Α π ο δ έ χ ε τ α ι την υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος «Άθληση για όλους» μεγάλης διάρκειας,   περιόδου 2018-2019, το οποίο θα ολοκληρωθεί έως την 30-7-2019.

Γ. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την προκήρυξη μιας (1) θέσης ειδικότητας Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ ανταποδοτικού χαρακτήρα , για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης τoυ παραπάνω προγράμματος .

Δ. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ζάρκο Δημήτριο ως πρόεδρο τριμελούς Επιτροπής, μαζί με δυο (2) υπαλλήλους που θα ορισθούν με απόφαση Δημάρχου, έργο της οποίας θα είναι η τήρηση της διαδικασίας και η κατάρτιση των πινάκων προτεραιότητας των υποψηφίων

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 383/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23.10.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email