383/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 21ης/27.09.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 383/2016

 

Περίληψη : «Διαγραφή χρεώσεων από καταλόγους Τ.Α.Π. Δ.Ε. Σικυωνίων»
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 27η του μηνός Σεπτέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 14031/21.09.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Ζάρκος Δημήτριος  
  Ρουμπέκας Γεώργιος          
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέμα Η.Δ.)
  Φιακάς Παναγιώτης  
  Μαυραγάνη Κυριακή           Δομετίου Βασίλειος
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματος της .Δ.)  
  Θελερίτης Γεώργιος                   Σπανός Κωνσταντίνος  
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Ραυτόπουλος Γεώργιος  
  Μπούρης Ευάγγελος       Σκαρμούτσος Νικόλαος  
  Τσιάνος Ιωάννης         Κελλάρης Βασίλειος  
  Μυττάς Ιωάννης     Γεώργας Χρήστος  
  Πανάγου Αθανάσιος     Μπακόλιας Παναγιώτης (Αποχώρησε στο τέλος του 21ου θέματος της Η.Δ.)
  Σωτηρόπουλος Ιωάννης     Νανόπουλος Βασίλειος  
  Καρακούσης Ευάγγελος        
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.        
  Χρυσικός Παύλος (Αποχώρησε στο τέλος του 27ου θέματος   Η.Δ.)      
  Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 2. Κελλάρη   Ιωάννα 3. Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                           

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 11ο

       Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Διαγραφή χρεώσεων από καταλόγους Τ.Α.Π. Δ.Ε. Σικυωνίων», o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 22.09.2016 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                    Κιάτο 22 Σεπτεμβρίου 2016

Τμήμα: Οικονομικό

Ταμειακή Υπηρεσία

Η υπάλληλος: Π. Λίγκα

ΠΡΟΣ :

κον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ:   Διαγραφή χρεώσεων από καταλόγους Τ.Α.Π Δ.Ε Σικυωνίων    

            Στους καταλόγους του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) που βεβαιώθηκαν από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας, υπάρχουν χρεώσεις ακινήτων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς κάποια οικόπεδα έχουν πωληθεί, έχουν καλύψει την επιτρεπόμενη δόμηση, είχαν δηλωθεί εσφαλμένα από τους ιδιοκτήτες τους, κτίσματα έχουν ηλεκτροδοτηθεί και αποδίδουν το Τ.Α.Π. μέσω λογαριασμών Δ.Ε.Η, είτε υπάρχει διπλοεγγραφή κλπ.

            Για την εξακρίβωση των πραγματικών στοιχείων ζητήθηκε από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων η προσκόμιση του εντύπου Ε9, συμβόλαια μεταβίβασης, λογαριασμοί της Δ.Ε.Η., καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίθηκε απαραίτητο προκειμένου να διαπιστωθεί η μεταβολή των στοιχείων των ακινήτων.

            Κατόπιν τούτου και αφού έγινε η επεξεργασία των στοιχείων αυτών, η υπηρεσία μας εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη διαγραφή των πιο κάτω οφειλών όπως δείχνει η συνημμένη κατάσταση.

Συν.: Κατάσταση διαγραφών

Η Δημοτική Ταμίας                                Η Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων & Ταμείου  

   Παναγιώτα Λίγκα                                                          Χαρίκλεια Λούτα

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την από 22.09.2016 εισήγηση και τον επισυναπτόμενο πίνακα του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                               Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

       Ε γ κ ρ ί ν ε ι την Διαγραφή οφειλών από καταλόγους Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίωντου Δήμου μας, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην επισυναπτόμενη εισήγηση και την συνημμένη ονομαστική κατάσταση, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία   και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 383/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28 Σεπτεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email