382/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

34η/14.11.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

382/2022

  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του με αρ. μελέτης 9/2018 έργου

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» έως 18/01/2023

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17902/10.11.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Ζάρκου Δημητρίου, παρευρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κυρία Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική.  Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεωρ. -Μυττάς Ιωαν. -Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. -Ζαχαρόπουλος Νικ.
απόντες:   – Σωτηρόπουλος Ι. -Δομετίου Βασ. – Μαστοράκης Δημ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 31/10/2022  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας που ακολουθεί,

 

ΣΧΕΤ.:  1) η υπ’ αριθμ. 14653/19-09-2022 αίτηση του Παναγιώτη Μοσχοβίτη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση Υποδομών

Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Κρυονερίου του Δήμου  Σικυωνίων»                           

               2) η υπ΄ αριθμ. 374261/31.10.2022 προέγκριση της  1ης  παράτασης εργασιών από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Προγράμματος «Πελοπόννησος».        

 

Σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω σχετικά περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Βελτίωση Υποδομών Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Κρυονερίου του Δήμου Σικυωνίων»

Τα στοιχεία του έργου είναι:

Μελέτη:  9/2018 της Τ.Υ.

Συμφωνητικό:  αρ. πρωτ. : 646/18-1-2022

Προθεσμία περαίωσης έργου:  εννέα (9) μήνες έως 18-10-2022

Πηγή χρηματοδότησης: :  Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας  2014-2020 προσέγγιση CLLD LEADER», με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.

Κωδικός προύπολογισμού Σ.Α.Ε.:  082/1

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 322.580,64€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)

Ποσό συμφωνητικού: 270.967,76 € (μη συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.)

Ανάθεση: Ανοικτός Διαγωνισμός  (312/2021 Απόφαση Ο.Ε.)

Επιβλέποντες έργου:  Τ. Χασιώτης, Ν. Στούκας

 

Κατόπιν του σχετικού 2 που αφορά στην προέγκριση της 1ης παράτασης εργασιών από Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης Προγράμματος «Πελοπόννησος», εισηγούμαστε την παράταση εργασιών του έργου «Βελτίωση Υποδομών Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Κρυονερίου του Δήμου Σικυωνίων» σύμφωνα με την 9/2018 μελέτη, με αναθεώρηση τιμών μέχρι τις 18-1-2023, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο υπ’ αριθμόν 14653/2022 έγγραφο του αναδόχου.

 

Κιάτο 31/10/2022

Ο προϊστάμενος Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών και  Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του με αρ. μελέτης 9/2018 έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με αναθεώρηση τιμών μέχρι τις 18/1/2023, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 382/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.11.2022

ο πρόεδρος

 

 

Τσολάκος Γεώργιος

 

Print Friendly, PDF & Email