382/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

34ης/08.12.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 382/2020   Θέμα 20ο

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) & Κάρτας Καυσαερίων, οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 8η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 09:30’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12647/04.12.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Γεωργίου Ρουμπέκα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κ. Αντώνιος Κατσιμπούλας. Εκ τω προσκληθέντων προέδρων, παρευρέθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας Λαύκας κ. Ιωάννης Αθανασούλης. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Λέγγας Μάρκος 7.Κατσιμπούλας Αντ.  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το από 07/12/2020 υπηρεσιακό σημείωμα, που ακολουθεί

 

Με την αρίθμ. 320/29-10-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 εξεδόθη από την Οικονομική Υπηρεσία και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών και συγκεκριμένα στον  Κ.Α. 02.20.6331.001, το αριθμ. 387/2020 (Σειρά A΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 150,00 € για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων ΚΗΗ 2917, ΚΗΙ 5504.με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι την 31-12-2020.

Από το παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  δαπανήθηκαν τα εξής ποσά:

  • Για το ΚΗΗ 2917 δαπανήθηκε το ποσό των 66,00 €

σύμφωνα με το αριθμ.  767/25-11- 2020 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

  • Για το ΚΗΙ 5504 δαπανήθηκε το ποσό των 66,00 €

σύμφωνα  με το αριθμ. 774/27-11-2020 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

ΣΥΝΟΛΟ=132,00 €

Ανακεφαλαιώνοντας από το ποσό των 150,00 € δαπανήθηκε το ποσό των 132,00 € και το υπόλοιπο ποσό των 18,00 € (150,00-132,00=18,00) κατατέθηκε από τον παραπάνω υπάλληλο στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας σύμφωνα με το αριθμ.  686A   Γραμμάτιο Είσπραξης .

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

 

Κιάτο   07 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υπόλογος

Νικόλαος Δ. Τσήρος

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 320/2020 (6Α3ΩΩ1Θ-ΙΕΡ) απόφαση ΟΕ «Έκδοση εντάλματος προπληρωμής»
  • το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό από τον υπόλογο διαχειριστή υπάλληλο του Δήμου μας  Νικολάου Τσήρου με αριθμ. 387/2020 (Σειρά A΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 150,00€ με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι την 31/12/2020, σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα.

 

α/α Αρ. κυκλοφορίας οχήματος ποσό παραστατικό
1. ΚΗΗ 2917 66,00 € 767/25-11- 2020 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
2. ΚΗΙ 5504 66,00 € 774/27-11-2020 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
    132,00€ μερικό σύνολο
3.   18,00 € 686A  Γραμμάτιο Είσπραξης Ταμειακής Υπηρεσίας
    150,00€ σύνολο

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 382/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08.12.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email