380/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

34η/14.11.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

380/2022

  β’ προ ημερησίας διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σικυωνίων για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δήμων Σικυωνίων-Νεμέας Α.Ε. «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.» για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17902/10.11.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση  του τακτικού μέλους κ. Ζάρκου Δημητρίου παρευρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κυρία Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική.  Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεωρ. -Μυττάς Ιωαν. -Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. -Ζαχαρόπουλος Νικ.
απόντες:   – Σωτηρόπουλος Ι. -Δομετίου Βασ. – Μαστοράκης Δημ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τα μέλη να αποφασίζουν για τη συζήτηση του ως άνω θέματος ως κατεπείγον *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου και το κατεπείγον του θέματος,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως ο πρόεδρος κ. Τσολάκος Γεώργιος αλλά και με την ιδιότητα του προέδρου του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του  Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δήμων Σικυωνίων-Νεμέας Α.Ε. «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.» εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής
 2. Τις διατάξεις του Ν.4548/2018 (ΦΕΚ 104/13.06.2018 τεύχος Α’) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών».
 3. Το αριθ. 288/30-12-2021 καταστατικό του «Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Σικυωνίων Νεμέας Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και με διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.» και ιδιαιτέρως των άρθρων 9, 18, 19 & 21 σύμφωνα με τα οποία:

«Την εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) συμβούλους, εκ των οποίων επτά (7) μέλη προέρχονται από το Δήμο Σικυωνίων και δύο (2) μέλη από το Δήμο Νεμέας. Η θητεία του ορίζεται αντίστοιχη αυτής της εκάστοτε δημοτικής αρχής. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί (παρ. 1 άρθρο 9). Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι αρμόδια για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 18), αποτελείται από το σύνολο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου (άρθρο 19) και οι μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους (άρθρο 21).

 1. Τη διάταξη της παρ. 1 του αρ.6 του Ν.4623/2019 όπως ισχύει, στην οποία αναφέρεται : Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα (1) μέλος συνολικά.
 2. Την εγκύκλιο αρ. 102 Α.Π. 63900/13-09-2019 «Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ και β’ βαθμού» στην οποία αναφέρεται: «Επί των διοικήσεων των πολυμετοχικών ανωνύμων εταιριών η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 εφαρμόζεται μόνο ως προς τα μέλη που αναλογούν στον εκάστοτε συμμετέχοντα Δήμο κι όχι ως προς τον ορισμό του προέδρου όπου ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας».
 3. Την ανάγκη εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου του «Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Σικυωνίων Νεμέας Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» λόγω λήξης της θητείας του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου που ορίσθηκε με το αριθ. 288/30-12-2021 καταστατικό.
 4. Την αριθ. Πρωτ. 9/21-10-2022 σε ορθή επανάληψη πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμων Σικυωνίων Νεμέας Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.» για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου

Εισηγείται

α) Τη λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμων Σικυωνίων Νεμέας Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.» για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

β) Την υπόδειξη από τον Δήμαρχο και τις λοιπές παρατάξεις, των μελών και των αναπληρωτών τους στη διοίκηση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμων Σικυωνίων Νεμέας Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
 • την 243/2021 απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
 • την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • Την ως άνω
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. ΟΜΟΦΩΝΑ

Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Ορίζει το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο ως εκπρόσωπο του Δήμου Σικυωνίων για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δήμων Σικυωνίων Νεμέας Α.Ε. «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.» για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.
 2. Κοινοποιεί την παρούσα στο γραφείο Δημάρχου για τη διεκπεραίωση του β) σκέλους της ως άνω εισήγησης.

 

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 380/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.11.2022

ο πρόεδρος

 

 

Τσολάκος Γεώργιος

 

Print Friendly, PDF & Email