380/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 39ης /30.12.2019  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ     Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ  του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  380/2019

Περίληψη: Αποδοχή της με Α.Π.: 91647/20.12.2019 (ΑΔΑ:6Ρ2846ΜΤΛ6-ΖΦΑ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί Ένταξης της Πράξης: «Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου», στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II”.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η  Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 19:30’ συνήλθε σε Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθμ. πρωτ. 15706/24-12-2019, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  16  μέλη δηλαδή:

Δημοτικοί  Σύμβουλοι

Π α ρ ό ν τ ε ς:

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Δομετίου Βασίλειος 4. Κουτρέτσης Σπυρίδων
5. Φιακάς Παναγιώτης 6. Ζάρκος Δημήτριος 7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 8. Θελερίτης Γεώργιος
9. Τσιόγκας Νικόλαος 10. Μαστοράκης Δημήτριος 11. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 12. Ρουμπέκας Γεώργιος
13. Κατσιμπούλας Αντώνιος 14. Παπαβασιλείου Νικόλαος 15. Χουσελάς  Ευάγγελος 16. Νανόπουλος Βασίλειος
 

Α π ό ν τ ε ς: 

 

1. Μυττάς Ιωάννης

 

2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης

 

3. Σώκος Δημήτριος

4. Λέγγας Μάρκος 5. Συριάνος Κων/νος  6. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  7.Γαλάνης Βασίλειος
8. Aλεξόπουλος Βασίλειος 9.Γκούμας Σταμάτιος 10. Παπαγεωργίου Δημήτριος 11. Μπακόλιας Παναγιώτης
Πρόεδροι   Κοινοτήτων
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Κοτούλας  Γ.    Μουλκίου) 3. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)
4. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου).      
 

Α π ό ν τ ε ς:

 

1. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

2.  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

 

3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

 

4.  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

6. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 7. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

14.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 15. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
16. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 17. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 21. Παναγόπουλος (Πανοράματος) 22. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 23. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
24. Δρόλιας Πανταζής-Π.   (Κυλλήνης) 25. Κοτσίρης Β. (Στενού) 26. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)
28. Παπαδόπουλος Θ.  (Ασπροκάμπου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 30. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 31. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
32. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)      
Αποχωρήσειςουδείς      

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

 

Θέμα 1ο

 • Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αποδοχή της με Α.Π.: 91647/20.12.2019 (ΑΔΑ:6Ρ2846ΜΤΛ6-ΖΦΑ) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, περί Ένταξης της Πράξης: «Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου», στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»,  εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου,
 • Α. Την αριθ. 91647/20.12.2019 (ΑΔΑ:6Ρ2846ΜΤΛ6-ΖΦΑ) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία, εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV της Πράξης «Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου» συνολικού προϋπολογισμού399.454,79€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ) και με φορέα υλοποίησης το Δήμο Σικυωνίων.

 

 • Β. Την από 24-12-2019 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού η οποία έχει ως εξής :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 24.12.2019

 

Τμήμα Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Εισηγήτρια: Α. Χήτα

Προς :

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΘΕΜΑ:        «Αποδοχή της με Α.Π.: 91647/20.12.2019 (ΑΔΑ:6Ρ2846ΜΤΛ6-ΖΦΑ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί Ένταξης της Πράξης: «Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου» στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II”».

 

Έχοντας Υπόψη:

 1. Την με Α.Π.: 2225/14.01.2019 (ΑΔΑ: 6ΠΕΜ465ΧΘ7-ΙΟ4) Πρόσκληση IV με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», του Υπουργείου Εσωτερικών,  με την οποία κλήθηκαν οι Δήμοι της χώρας όπως υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων».
 2. Την υπ’ αριθμ. 01/2019 μελέτη του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου» της Τ.Υ. του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 1.399.454,79 €, η οποία  αφορά στην Κατασκευή σταδίου, στον αγωνιστικό χώρο του οποίου θα περιλαμβάνονται: Στίβος 8 διαδρόμων 400m με ελαστικό τάπητα και διάδρομο υγρού εμποδίου, Γήπεδο Ποδοσφαίρου φυσικού χλοοτάπητα διαστάσεων 68x105m. καθώς και εγκαταστάσεις άλματος εις ύψος, άλματος εις μήκος, άλματος επί κοντώ, ρίψεως δίσκου, ρίψεως ακοντίου, ρίψεως σφύρας και ρίψεως σφαίρας.
 3. Την υπ’ αριθμ. 163/2019 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΦΩ1Θ-ΤΣΗ) απόφαση Δ.Σ. περί υποβολής αιτήματος ένταξης της πράξης «Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης  IV με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»,  του Υπουργείου Εσωτερικών, συνολικού προϋπολογισμού  399.454,79 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), καθώς και περί δέσμευσης κάλυψης από ιδίους πόρου του Δήμου του επιπλέον ποσού του ανωτέρω συνολικού προϋπολογισμού, το οποίο ανέρχεται σε 799.454,79 και υπερβαίνει τον ανώτατο προϋπολογισμό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, ήτοι 600.000,00 €. Για την υλοποίηση του έργου θα πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 1. Την Αποδοχή της με Α.Π.: 91647/20.12.2019 (ΑΔΑ:6Ρ2846ΜΤΛ6-ΖΦΑ) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, περί Ένταξης της Πράξης : «Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου» στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II.
 2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης.
Η αν. Προϊσταμένη

Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την αριθ. 91647/20.12.2019 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών ,
 • την από 24-12-2019 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 • Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα
 1. Αποδέχεται, την αριθ. 91647/20.12.2019 (ΑΔΑ: 6Ρ2846ΜΤΛ6-ΖΦΑ) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, και συγκεκριμένα την ένταξη της Πράξης, «Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου» στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II.

 

 1. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί ,  τον  Δήμαρχο Σικυωνίων  κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την  υλοποίηση της εν λόγω Πράξης.

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 380/2019

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 30.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email