380/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 52ο/18-12-2018

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 380/2018

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί εξωδικαστικού συμβιβασμού ή μη μετά από αίτηση του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνου.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14032/14-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.    1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
2. Μυττάς Ιωάννης    
3. Ζάρκος Δημήτριος    
4. Μπουζιάνη Βασιλική    
5. Αλεξόπουλος Βασίλειος    
6. Σπανός Κων/νος    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 7ο  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί εξωδικαστικού συμβιβασμού ή μη μετά από αίτηση του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνου» έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την με αριθ. πρωτ. 13984/13-12-2018 αίτηση του κου Κων/νου Παπαδόπουλου, δυνάμει της οποίας αιτείται αποζημίωση με εξωδικαστική διαδικασία λόγω μη καταβολής αποζημίωσης για τα επικείμενα στα απαλλοτριωμένα τμήματα της ιδιοκτησίας του στην περιοχή Κανελλοπούλου – Σφαγεία.

 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγείται ότι κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί της δυνατότητας ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού με τον κ. Κων/νο Παπαδόπουλο.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε καθώς και του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  • το υπ’ αριθμ. 13984/13-12-2018 αίτημα του ενδιαφερομένου και
  • τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει το δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου, κ Γεώργιο Λιάκη, προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί της δυνατότητας ή μη επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τον κ. Κων/νο Παπαδόπουλο, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 13984/13-12-2018 αιτήσεως, δυνάμει της οποίας αιτείται αποζημίωση με εξωδικαστική διαδικασία για επικείμενο σε απαλλοτριωθέντα ακίνητο που βρίσκεται στην περιοχή Κανελλοπούλου – Σφαγεία.

 

Β. Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθούν 3,00 ώρες εργασίας.

Ο Δήμος πέραν της προαναφερθείσας αμοιβής, θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

Γ. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Δ. Η δαπάνη που θα προκύψει, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό #40.000,00# €.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 380/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.     Μυττάς Ιωάννης

2.     Ζάρκος Δημήτριος

3.     Μπουζιάνη Βασιλική

4.     Αλεξόπουλος Βασίλειος

5.     Σπανός Κωνσταντίνος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 18-12-2018

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email