38/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                            ΑΔΑ:6ΩΝ6ΟΚ3Ξ-Θ5Μ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                          

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                               Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  10/25-10-2022 τακτικής δημόσιας  συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 38/2022

Περίληψη: Παραχώρηση αίθουσας  του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων  του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για πραγματοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων   του παραπάνω  Συλλόγου.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 25  Οκτωβρίου  του έτους  2022  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:187 /20-10-2022 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως ισχύουν σε κάθε μέλος  χωριστά

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10  δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                 Τσαμαντά Ελένη
 2. Δομετίου Βασίλειος     Γκούμας Σταμάτιος
 3. Πάτσιου Ιωάννα                                            Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική           Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Μπόκιας Βασίλειος
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 9.   Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10. Μπουζιάνη Τσαντίλα –Βασιλική

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε  η υπάλληλος του Δήμου μας  Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 2ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Παραχώρηση αίθουσας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων  του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για πραγματοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων   του παραπάνω Συλλόγου»  έθεσε υπόψη

των μελών  και τα εξής:

 

 

 • Το αριθμ. πρωτ: Φ6/308/20-10-2022 έγγραφο της Διευθύντριας του 3ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου που αφορά την παραχώρηση της νέας λυόμενης αίθουσας στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023, με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιείται εκτός διδακτικού ωραρίου και υπεύθυνος για την καθαριότητα και την καλή χρήση της εν λόγω αίθουσας θα είναι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και
 • Το αριθμ. πρωτ: 16409/19-10-2022 αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για παραχώρηση αίθουσας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου ως έδρα του Συλλόγου  Γονέων και Κηδεμόνων.

 

Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις των μελών του και αφού έλαβε υπόψη τ’ ακόλουθα:

 

 1. Την με αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών  και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» όπως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει.
 2. Τα υπ’ αριθμ. Δ4/1171/19-12-1984 & Δ4/36/14-2-1992 έγγραφα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τα οποία παρέχουν διευκρινίσεις σχετικά με τη χρήση σχολικών χώρων και την παραχώρηση αυτών σε εξωσχολικούς φορείς.
 3. Το υπ’ αριθμ. Δ4/210/20-2-1998 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, περί παραχώρησης και χρήσης σχολικών χώρων, στο οποίο αναφέρεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται.
 4. Το υπ’ αριθμ. Φ3/929/Γ1/720/14-9-2000 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με τη χρήση σχολικών χώρων, σύμφωνα με το οποίο, για τη χρήση αυτών προς εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων που εντάσσονται στις ευρύτερες δραστηριότητες κοινής ωφέλειας, απαιτείται πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 (τομέας στ’ «Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού» στ. 17) του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006 τ.Α’), όπως συμπληρώθηκαν με εκείνες του άρθρου 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ.Α’), σύμφωνα με τις οποίες στην αρμοδιότητα του Δήμου ανήκει και η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή.
 6. Τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 282 του Ν.3852/2010.
 7. Το άρθρο 98 παρ.4 εδ. β’ του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α’/03/08/2021)περί Αναβάθμισης του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις, χρήση αξιοποίηση σχολικών κτιρίων, υποδομών και λοιπών εγκαταστάσεων.
 8. Το αριθ.πρωτ:Φ.20/2662/3565/δι-13-01-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παραχώρηση και χρήση Σχολικών χώρων σε τρίτους».
 9. Το αριθμ. πρωτ: Φ6/308/20-10-2022 έγγραφο της Διευθύντριας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

 

 1. Το αριθμ. πρωτ: 16409/19-10-2022 αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για παραχώρηση αίθουσας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου ως έδρα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

 1. Εγκρίνει την παραχώρηση της νέας λυόμενης αίθουσας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023, με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιείται εκτός διδακτικού  ωραρίου.
 2. Ο Σύλλογος  Γονέων και Κηδεμόνων  του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου οφείλει:
 • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται, να παραδοθεί καθαρός.
 • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου.
 • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων του.
 1. Κοινοποίηση  της παρούσας  στην  Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για τις δικές της ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  38/2022 και υπογράφεται ως  έπεται.

 

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Μπόκιας Βασίλειος
 4. Ρουμελιώτη Βασιλική
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Ζάρκος Ευάγγελος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  26-10-2022

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email