38/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
6η/25 .02. 2022
απόσπασμα πρακτικού
τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης

38/2022 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης
Κατακύρωση του διαγωνισμού 1ου υποέργου «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ψηφιακού Μουσείου Νερού Δήμου Σικυωνίων και Εφαρμογές Ανάδειξης – Προβολής» π/υ 246.729,00€ της πράξης με τίτλο «Ψηφιακό Μουσείο Νερού Δήμου Σικυωνίων».
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 25η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00’μμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2361/21.02.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,
παρόντες: -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
-Σωτηρόπουλος Ι.
απόντες: -Δομετίου Β.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
 Την 29/2021 (680ΟΩ1Θ-ΘΓΘ) Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της πρότασης με τίτλο «Ψηφιακό Μουσείο Νερού Δήμου Σικυωνίων» στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021».
 Την 5192/17.06.2021 (6ΜΤΨ46ΜΤΛ6-Μ30) απόφαση της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ περί ένταξης της ως άνω πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 Την 175/2021 (ΩΥ3ΜΩ1Θ-ΚΞ0) απόφαση ΟΕ με την οποία έγινε η αποδοχή της ως άνω απόφασης χρηματοδότησης.
 Την 242/2021 (612ΡΩ1Θ-ΑΣ4) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΟΕ για την εγγραφή στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους.
 Την 157/2021 (ΨΤΡΟΩ1Θ-3ΘΞ) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΔΣ περί εγκρίσεως της ως άνω απόφασης ΟΕ.
 Την 186277/19-10-21(6ΠΒ6ΟΡ1Φ-ΟΦΨ) εγκριτική απόφαση της οικείας Αποκεντρωμένης Δ/σης.
 Την υπ’ αριθμ. 44/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 246.729,00€ με την οποία εισηγείται την κατάρτιση των όρων διακήρυξης, όπως αναγράφονται στο σχέδιο της μελέτης για τη δημοπράτηση και εκτέλεση της υπηρεσίας.
 Το από (21REQ009652314 2021-12-02) πρωτογενές αίτημα.
 Την υπ’ αριθμ. 477/17175/02.12.2021 (6ΛΗΩΩ1Θ-3Σ4)(21REQ009657033 2021-12-02) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση δαπάνης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 Το γεγονός πως στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση στον ΚΑ 02.61.7134.001 «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ψηφιακού Μουσείου Νερού Δήμου Σικυωνίων και Εφαρμογές Ανάδειξης – Προβολής», το οποίο αφορά σε παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου και διαδικτυακής πλατφόρμας προβολής και προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος της ευρύτερης περιοχής, ποσού 246.729,00€ προερχόμενο από το Πρόγραμμα {ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ}.
 Την αριθ. 374/2021 (Ψ0ΦΧΩ1Θ-4ΙΔ) απόφαση ΟΕ περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμών προμηθειών.
 Την αριθ. 369/2021 (9ΡΒΦΩ1Θ-Κ6Ο) απόφαση ΟΕ περί καθορισμού των όρων του διαγωνισμού: «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ψηφιακού Μουσείου Νερού Δήμου Σικυωνίων και Εφαρμογές Ανάδειξης-Προβολής» με αριθμό διαγωνισμού– Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 145961.
 Την αριθ. 17739/10.12.2021 διακήρυξη (21PROC009718022 2021-12-10).
 Την αριθ. 17740/10.12.2021 περίληψη διακήρυξης (6Ο4ΟΩ1Θ-2ΤΟ).
 Το από 19/01/2022 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής όπως εγκρίθηκε με την αριθ. 5/2022 (22PROC009958830) (67Ζ0Ω1Θ-Η43) απόφαση ΟΕ, με την οποία έγινε μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, λόγω δυσλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
 Την με Αριθμό – Α/Α Συστήματος: 254254 υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας «INDIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ» με δτ «INDIGITAL ΑΕ».
 Το 1ο/02.02.2022, 03.02.2022 & 04.02.2022 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, με το όποιο ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας «INDIGITAL Α.Ε.» με Αριθμό – Α/Α Συστήματος: 245245, καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης (άρθρα 7.5.2 και 7.5.3).
 Το 2ο/07.02.2022 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς, με το όποιο ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ότι η οικονομική προσφορά της εταιρείας «INDIGITAL Α.Ε.» είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας–τιμής και ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας την εταιρεία «INDIGITAL Α.Ε.» με τελικό βαθμό αξιολόγησης ΤΒΑ=100 και οικονομική προσφορά (193.940,00€ + 46.545,60 ΦΠΑ 24%) 240.485,60€.
 Την από 15-02-2022 εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της εταιρείας «INDIGITAL Α.Ε.» και τον σφραγισμένο φάκελο με τα έντυπα δικαιολογητικά (αρ. πρωτ. 2103/16-02-2022).
 Το 3ο/16.02.2022 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο και αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, με το όποιο ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ την κατακύρωση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ψηφιακού Μουσείου Νερού Δήμου Σικυωνίων και Εφαρμογές Ανάδειξης-Προβολής», στην εταιρεία «INDIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ» με δ.τ. «INDIGITAL Α.Ε.», έναντι του ποσού των 240.485,60€. (193.940,00€ + 46.545,60 ΦΠΑ 24%) και την ανάθεση να γίνει σύμφωνα με την με Αριθμό – Α/Α Συστήματος: 254254 προσφορά της εταιρείας, τους όρους και τις προδιαγραφές της αριθ. 44/2021 Τεχνικής Περιγραφής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων και της αριθ. 17739/10.12.2021 Διακήρυξης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και:
 τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’ 114) όπως ισχύει σήμερα,
 τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει σήμερα,
 τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’ 133) όπως ισχύει σήμερα,
 τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’147) όπως ισχύει σήμερα,
 τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τα ανωτέρω 1ο/02.02.2022, 03.02.2022 & 04.02.2022, 2ο/07.02.2022 & 3ο/16.02.2022 πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού του 1ου υποέργου «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ψηφιακού Μουσείου Νερού Δήμου Σικυωνίων και Εφαρμογές Ανάδειξης – Προβολής» (CPV:72000000-5, 72262000-9, 79822500-7) με εκτιμώμενη αξία σύμβασης ποσού (198.975,00+47.754,00 ΦΠΑ) 246.729,00€, σύμφωνα με την αριθ. 44/2021 μελέτη – τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.

Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της υπηρεσίας στον οικονομικό φορέα: «INDIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ» με δτ «INDIGITAL ΑΕ», με έδρα στα Βριλήσσια Αττικής, οδός Δίρφης 31, Τ.Κ. 15235, Α.Φ.Μ. 099757857, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ.: 2113008470, φαξ: 2106148460, e-mail: info@indigital.gr, έναντι του ποσού των 240.485,60€ (193.940,00€ + 46.545,60 ΦΠΑ 24%).
Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την με Αριθμό – Α/Α Συστήματος: 254254 προσφορά της εταιρείας «INDIGITAL ΑΕ», τους όρους και τις προδιαγραφές της αριθ. 44/2021 Τεχνικής Περιγραφής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων και της αριθ. 17739/10.12.2021 Διακήρυξης.

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Δ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 38/2022
συντάχθηκε & υπογράφεται
ο πρόεδρος τα μέλη
ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 25.02.2022
ο πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email