38/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 3ης/16-03-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( δια Περιφοράς ).

Αρ. Απόφασης:  38/2021

 

Περίληψη:  Επί αιτήματος κ. Καραδήμα Παναγιώτη περί «Έγκρισης εισόδου – εξόδου της ιδιοκτησίας του στη θέση «Σπάρτες», περιοχή αναδασμού της Κοινότητας Γκούρας», σύμφωνα με την αριθ. 2/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η  του μηνός Μαρτίου  έτους 2021 ημέρα Τρίτη   και ώρα 15:00  πραγματοποιήθηκε  δ ι α   π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  τ α κ τ ι κ ή  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  του   Δημοτικού  Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 2547/12-03-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος δήλωσε παρών .  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  26 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                         7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Μυττάς Ιωάννης    
9. Θελερίτης Γεώργιο  10. Κουτρέτσης Σπυρίδων  11. Φιακάς Παναγιώτης  12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Σαρχάνης Κων/νος 14. Παπαβασιλείου Νικόλαος 15. Μπακόλιας Παναγιώτης  16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Λέγγας Μάρκος 18. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 19. Γαλάνης Βασίλειος 20. Συριάνος Κων/νος                         
21. Γκούμας Σταμάτιος 22. Παπαγεωργίου Δημήτριος 23. Κατσιμπούλας Αντώνιος 24. Μαστοράκης Δημήτριος
25. Χουσελάς  Ευάγγελος 26.  Νανοπουλος Βασιλειος    
       
ΑΠΟΝΤΕΣ:   1. Aλεξόπουλος Βασίλειος    
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

 Ουδείς    
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
35. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 36. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς  

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 5ο  Θέμα ημερήσιας διάταξης

 

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί αιτήματος κ. Καραδήμα Παναγιώτη περί «Έγκρισης εισόδου – εξόδου της ιδιοκτησίας του στη θέση «Σπάρτες», περιοχή αναδασμού της Κοινότητας Γκούρας», σύμφωνα με την αριθ. 2/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:

 

Α. Το με αρίθ. Πρωτ. 872/01-02 -2021  αίτημα του κ. Καραδήμα Παναγιώτη.

 

Β. Την από 18-02-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Κιάτο 18/02/2021
Πληροφορίες: Γ. Κόλλια

 

ΠΡΟΣ:

1) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

2) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                   Εισήγηση περί αιτήματος του κ. Καραδήμα Παναγιώτη, περί έγκρισης εισόδου – εξόδου για το ακίνητό του στη θέση «Σπάρτες» στην περιοχή του Αναδασμού στην Κοινότητα Γκούρας, επί δημοτικής οδού

 

ΣΧΕΤ:      α) η αριθμ. 872/01-02-2021 αίτηση του κου Καραδήμα Παναγιώτη

                β) σχέδια μελέτης εισόδου – εξόδου οχημάτων

γ) την Τεχνική Έκθεση του Μηχανικού Χ. Βυτινιώτη

                δ) τις υπεύθυνες δηλώσεις του κου Καραδήμα Παναγιώτη

                ε) τον τίτλο ιδιοκτησίας

                στ) το απόσπασμα του από 1981 Αναδασμού Γκούρας

                ζ) τις δηλώσεις ανάθεσης και ανάληψης

 

Έχοντας υπόψη:

 • Το Β.Δ. 465/70 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεων και λειτουργίας αντλιών καυσίμων κ.λ.π.» όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και ειδικά το Π.Δ. 118/06
 • Τον έλεγχο του φακέλου από την Υπηρεσία μας, όπου διαπιστώθηκε ότι η υποβληθείσα μελέτη είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς τηρούνται τα δύο προαπαιτούμενα κριτήρια, τα 50 μέτρα απόστασης από το σημείο της μελλοντικής κατασκευής εισόδου –εξόδου από τον άξονα της δημοτικής οδού και τα 70 μέτρα  ορατότητας που απαιτούνται
 • Τα σχέδια της μελέτης εισόδου – εξόδου οχημάτων
 • Το με αριθμ. 5329/20-04-2018 συμβόλαιο γονικής παροχής
 • Την από 09/02/2021 δήλωση ανάθεσης του κου Καραδήμα Παναγιώτη προς τον κο Βυτινιώτη Χαρίλαο για τη σύνταξη μελέτης και επίβλεψης κατασκευής της εισόδου – εξόδου οχημάτων
 • Την από 09/02/2021 δήλωση ανάληψης του κου Βυτινιώτη Χαρίλαου της σύνταξης της μελέτης και επίβλεψης κατασκευής της εισόδου – εξόδου οχημάτων
 • Την υπεύθυνη δήλωση του κου Καραδήμα Παναγιώτη που δηλώνει ότι:
  Η ΝΕΑ “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ” θα λειτουργεί μόνο την ημέρα
 • Την υπεύθυνη δήλωση του κου Καραδήμα Παναγιώτη που δηλώνει ότι:
  α) Αποδέχεται την είσοδο – έξοδο οχημάτων στη “Νέα Ισόγειο Αγροτική Αποθήκη” ως προσωρινή και θα μετατοπίσει αυτή με δαπάνες του σε περίπτωση διαπλάτυνσης κ.λ.π. της υφιστάμενης οδού
  β) Όλα τα φωτοαντίγραφα που υποβλήθηκαν είναι ακριβή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα που ο ενδιαφερόμενος φυλάσσει στο αρχείο του

και επειδή η είσοδος – έξοδος οχημάτων έχει μελετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα,

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Α  Ι

 

Ότι συναινούμε για τη χορήγηση στον κ. Καραδήμα Παναγιώτη έγκριση για διαμόρφωση εισόδου – εξόδου στο ακίνητό του (στο οποίο θα ανεγερθεί νέα ισόγεια Αγροτική Αποθήκη) στη θέση «Σπάρτες» στην περιοχή του Αναδασμού στην Κοινότητα Γκούρας, επί δημοτικής οδού, σύμφωνα με το συνημμένο Τοπογραφικό κλίμακας 1:500 που συνέταξε ο Πολιτικός Μηχανικός κος Βυτινιώτης Χαρίλαος, (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης), υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Ο ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εισόδου – εξόδου οχημάτων υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τις εγκεκριμένες μελέτες, να ενημερώνει σε όλα τα στάδια κατασκευής την Υπηρεσία μας και να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες μας
 2. Η θέση εισόδου –εξόδου των οχημάτων εκεί που θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την μελέτη, πληροί τα δύο κριτήρια, της ορατότητας και της απόστασης από την συμβολή ή διασταύρωση της αγροτικής οδού, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 118, ΦΕΚ 119Α΄/16-6-2006.
 3. Η δημιουργία άλλης εισόδου και εξόδου οχημάτων-κοινού δεν επιτρέπεται και επιβάλλεται, τηρουμένων των πολεοδομικών διατάξεων, η περίφραξη όλων των πλευρών του γηπέδου εκτός από το τμήμα στο οποίο θα διαμορφωθεί η είσοδος – έξοδος. Συγκεκριμένα η σχετική άδεια διαμόρφωσης Εισόδου – Εξόδου θα δοθεί μετά την ολοκλήρωση της περίφραξης της ιδιοκτησίας.
 4. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν αποκλειστική ευθύνη έχουν ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων μηχανικός.
 5. Η απαρέγκλιτη τήρηση των δεσμεύσεων που αναφέρονται στην προαναφερθείσα Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, ως απαραίτητη προϋπόθεση ισχύος της παρούσας έγκρισης και της λειτουργίας της εγκατάστασης. Σε περίπτωση παράβασης των δεσμεύσεων η παρούσα δεν ισχύει.
 6. Κατά τη διαμόρφωση του χώρου περιμετρικά της ιδιοκτησίας θα δοθούν κατάλληλες κλίσεις ώστε τα όμβρια αυτής να οδηγούνται προς το εσωτερικό της ιδιοκτησίας.
 7. Σε περίπτωση κατακευής εργασιών βελτίωσης ή διαπλάτυνσης της ανωτέρω οδού ο ιδιοκτήτης υποχρεούται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη του να μεταφέρει κ να προσαρμόσει την είσοδο – έξοδο στα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα , σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση.
 8. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης όλων των εργασιών μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή σε περίπτωση που αλλάζουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού (διαπλάτυνση, ανακατασκευή, κλπ) ή σε περίπτωση μετατροπής του είδους της εγκατάστασης ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, η παρούσα αίτηση δεν ισχύει και απαιτείται νέα αίτηση (η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβληθεί πριν την λήξη της τριετούς προθεσμίας) για παράταση ισχύος ή για νέα έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ.1 του ΠΔ 118/06.
 9. Θα γίνεται με την φροντίδα του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης ο καθαρισμός και η συντήρηση του προσώπου του γηπέδου με την αγροτική οδό καθώς και η συντήρηση της σήμανσης που θα τοποθετηθεί.
 10. Να τοποθετηθούν οι προειδοποιητικές πινακίδες Ρ-2 «Υποχρεωτική διακοπή πορείας» (ΣΤΟΠ) και Ρ-27 «Απαγορεύεται η αριστερή στροφή» επί της εξόδου του οικοπέδου για την ασφαλή έξοδο των οχημάτων. Οι πινακίδες σήμανσης, που θα τοποθετηθούν βάσει της μελέτης, θα καλύπτονται από τις προδιαγραφές της ΓΓ_Ε (ΦΕΚ 953 Β/24-10-97) και ειδικότερα για πινακίδες με μεμβράνη υψηλής ανακλαστικότητας τύπου ΙΙ της ΠΤΠ – Σ311 (ΦΕΚ954Β/31-12-1996)

  Η παρούσα έγκριση της εισόδου – εξόδου οχημάτων ισχύει για μία τριετία από σήμερα και για το είδος της εγκατάστασης που αναφέρεται σ’ αυτήν. Αν μετά την παρέλευση της τριετίας από την έγκριση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της εγκεκριμένης εισόδου – εξόδου οχημάτων, δίδεται μετά από αίτηση (που υποβάλλεται πριν τη λήξη της αρχικής έγκρισης) εφ’ άπαξ παράταση για την επόμενη τριετία από την έγκριση, εφ’ όσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού ή υποβάλλεται νέα αίτηση για έγκριση όταν αυτές έχουν αλλάξει (παρ. 5 άρθρου 30 του Β.Δ. 465/1970 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06).

 

Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της έγκρισης, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση.

Κατόπιν τούτων, παρακαλείσθε να λάβετε απόφαση επί του θέματος.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ3

 

Γ. Την αριθ. 2/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποί έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /   2-3-2021

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    2  /  2021

ΘΕΜΑ: 2ΟΝ «Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου εξόδου για το ακίνητο του Καραδήμα Παναγιώτη  στη

                    θέση (Σπάρτες) στην περιοχή αναδασμού στην Κοινότητα Γκούρας επί δημοτικής οδού

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    2αν   Μαρτίου   του έτους  2021    ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σπυρίδωνα   Σταματόπουλου, (Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  1954/25-02-2021  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος             (Πρόεδρος)                  1.- Ιωάννης          Μυττάς              (Μέλος)

2.- Δημήτριος  Σώκος                      (Αντιπρόεδρος)               2.- Αντώνιος        Κατσιμπούλας   (Μέλος)

3 .-Νικόλαος   Σκαρμούτσος                (Μέλος)                       3.- Σταμάτιος        Γκούμας            (Μέλος)

4.- Βασιλική    Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

Πρόεδροι Κοινοτήτων

1.- Α. Στριφτόμπολας Πρόεδρος Κοινότητας Γκούρας

2.-Β. Κοτσίρης  Πρόεδρος Κοινότητας  Στενού.

3.-Α. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   2ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

      Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 2ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου εξόδου για το ακίνητο του Καραδήμα Παναγιώτη  στη θέση (Σπάρτες) στην περιοχή αναδασμού στην Κοινότητα Γκούρας επί δημοτικής οδού » ανέφερε τα  εξής:

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας υπέβαλε την  από 18-2-2021  εισήγησή της, σχετικά με την, έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου εξόδου για το ακίνητο του Καραδήμα Παναγιώτη  στη θέση (Σπάρτες) στην περιοχή αναδασμού στην Κοινότητα Γκούρας επί δημοτικής οδού όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

 

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την από 18-02-2021  εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

3.-   Την  από 22-02-2021 θετική εισήγηση του Προέδρου της Κοινότητας Γκούρας.

4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

5.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  θετικά  τη χορήγηση στον κ. Καραδήμα Παναγιώτη, έγκριση  για διαμόρφωση εισόδου – εξόδου στο ακίνητό του (στο οποίο θα ανεγερθεί νέα ισόγεια Αγροτική Αποθήκη) στη θέση “Σπάρτες”  στην περιοχή του αναδασμού (1978-1980) στην Κοινότητα Γκούρας, εκτός οικισμού,  επί δημοτικής οδού, σύμφωνα με το συνημμένο Τοπογραφικό  κλίμακας 1:500 που συνέταξε ο Πολιτικός Μηχανικός κος  Βυτινιώτης Χαρίλαος   (το οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος της  παρούσας απόφασης) υπό τις προϋποθέσεις  που αναφέρονται στην από  18-02-2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας   και

 

2.-  Εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σταματόπουλο  Σπυρίδωνα, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     2  / 2021    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                          Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  02-03-2021

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • τα παραπάνω εκτεθέντα,
 • και την δια περιφοράς διαδικασία ,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα     

 

    Ε γ κ ρ ί ν ε ι,   την χορήγηση άδειας  διαμόρφωσης  εισόδου – εξόδου σε ακίνητό ιδιοκτησίας του κ. Καραδήμα Παναγιώτη  (στο οποίο θα ανεγερθεί νέα ισόγεια Αγροτική Αποθήκη),  που  βρίσκεται στη θέση “Σπάρτες”   (περιοχή αναδασμού 1978-1980) της  Κοινότητας Γκούρας, εκτός οικισμού,  επί δημοτικής οδού, σύμφωνα με το συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα  (επισυνάπτεται και  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος της  παρούσας απόφασης) , σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της από  18-02-2021 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας,  όπως αυτή συντάχθηκε υπογράφηκε αρμοδίως και αναγράφεται  στο σκεπτικό της παρούσας.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 38/2021

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 16.03.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email