38/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 3ης /11.02.2020  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ     Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ  του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  38/2020

Περίληψη: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ», (Α΄ειδικός προϋπολογισμός).

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η  Φεβρουαρίου  του έτους 2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε σε Τ α κ τ ι κ ή   Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθ.1085/

7-02-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και  παρευρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  25 μέλη δηλαδή:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6.  Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Θελερίτης Γεώργιος
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.
13. Λέγγας Μάρκος 14. Γκούμας Σταμάτιος 15. Συριάνος Κων/νος 16. Μαστοράκης Δημήτριος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 20 . Ρουμπέκας Γεώργιος
21. Παπαβασιλείου Νικ. 22. Γαλάνης Βασίλειος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Κατσιμπούλας Αντώνιος
25. Χουσελάς  Ευάγγελος      
ΑΠΟΝΤΕΣ :
1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 2. Νανόπουλος Βασίλειος    
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου). 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 5. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 6.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
8.Σκούπας Α. (Μποζικών) 9.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 10. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 11.Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
       
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1 Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 2.  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

4. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

6. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 7. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

14. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 15.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
16. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 17. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 23 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
24. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 25. Παναγόπουλος (Πανοράματος)    
 

 

     
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:  1. Παπαβασιλείου Νικ. (κατά την συζήτηση του 3ου θέματος ) 2. Γαλάνης Βασ. (μετά τη συζήτηση  του 1ουυ θέματος  

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   17ο  

Στο 17ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ», (Α΄ειδικός προϋπολογισμός)», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλιου την από 20-1-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                    Κιάτο  20/01/2020

Δ/ΝΣΗ ΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Τ.Ε. –Η/Μ ΕΡΓΩΝ &  ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

               

Πληροφορίες:  Κων/να Φίλη, Μιχάλης Μαθιόπουλος                                         ΠΡΟΣ: Δ.Σ.

                               

ΘΕΜΑ: Εισήγηση περί 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ-ΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ  (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)»

 

1) Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

Μελέτη:  09/2016  της Τ. Υ.  του Δήμου Σικυωνίων

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 1.998.999,99 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%)

Πηγή χρηματοδότησης:  Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟ-ΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Ανάθεση:  Ανοικτός  Διαγωνισμός,  (398/2017 Απόφαση  Ο.Ε.)     

Ανάδοχος: MA.CON.STRUCTION A.E.       

Συμφωνητικό:  Αριθ.  Πρωτ.:  1309/07-02-2018

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου:  Έως 07-08-2019

1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: Έως 07-02-2020, 240/2019 Α.Δ.Σ.

Ποσό συμφωνητικού: 637.997,79 € (Χωρίς Φ.Π.Α.)

Επιβλέποντες:  Κων/να Φίλη, Μιχάλης Μαθιόπουλος,

 

2) Την αριθ. 20/03-01-2020 αίτηση της MA.CON.STRUCTION A.E.,  Αναδόχου του έργου του θέματος,

3) Την αριθ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 424/19-01-2020 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέ-σμευσης (2η Παράταση) του Υποέργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥ-ΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ  (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», Α/Α 1, της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ-ΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», κωδ.  5001387

4) Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016,

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

 

Την χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗ-ΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ  (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟ-ΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», σύμφωνα με την 09/2016 Μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, κατά  τρεις (3)  μήνες, ήτοι έως 07-05-2020,  για την ολοκλήρωση του έργου.

Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν στο έργο και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου εκτιμώνται στο χρονικό διάστημα που προτείνεται να παραταθεί η διάρκεια του έργου και είναι οι κάτωθι:

1) Απαιτήθηκε να εκπονηθεί από τον ανάδοχο μελέτη εφαρμογής μεταλλικής κατασκευής για την έδραση του μηχανολογικού εξοπλισμού κλιματισμού και αερισμού των κτιρίων και την ανάρτηση της ψευδοροφής των εσωτερικών διαρρυθμίσεων, γεγονός που προκάλεσε καθυστερήσεις περίπου 45 ημερών που περιλαμβάνουν τη μελέτη, τον προγραμματισμό του κατάλληλου εργατοτεχνικού προσωπικού και την προμήθεια των υλικών,

2) Κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2019 δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών για 17 ημέρες,

3) Καθυστέρησε κατά 30 περίπου ημέρες η κατασκευή των στεγών των αποθηκών 1 & 2, έως ότου εξασφαλιστεί η καταλληλότητα των επί τόπου υλικών (ξυλεία), που επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες (υγρασία), ώστε να επεξεργαστούν καταλλήλως και να ενσωματωθούν στο έργο και

4) Δεν εκτελέστηκαν εργασίες κατά την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς, προκειμένου να μην προκληθεί όχληση στη λειτουργία της αγορά για 8 ημέρες.

 

Οι Επιβλέποντες                                                          Ο Αν. Προϊστάμενος Τμημ. ΤΕ-Η/Μ Έργων & Συγκοινω-νιών

Κων/να Φίλη

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3                                                                                       Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Μιχάλης Μαθιόπουλος

Ηλ. Μηχανικός ΤΕ4

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά,

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία
  • την από 03-1-2020 αίτηση της αναδόχου
  • την αριθ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 424/19-01-2020 Προέγκριση
  • την από 20-1-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου , – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Α. Κατσιμπούλα   

 

   Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α΄ειδικός προϋπολογισμός)», της αριθ. 09/2016  μελέτης,  με αναθεώρηση τιμών  κατά τρεις(3) μήνες, ήτοι έως 07-05-2020,για την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας όπως αυτή συντάχθηκε υπογράφεται και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται .

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 38/2020

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11.2.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email