38/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤHN  IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  9 / 27-08-2019 τακτικής συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   38  / 2019

 

Περίληψη:  «Καταγγελία    σύμβασης  κυλικείου του  1oν ΕΠΑ. Λ. –  2ον   ΓΕ.Λ.- 1ον Ε. Κ. Κιάτου. »

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  27ην    Αυγούστου   έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00   π. μ.  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Δημητρίου Ζάρκου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 223/22-08-2019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη  -5- ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δημήτριος        Ζάρκος               (Πρόεδρος)                 1.- Βασίλειος         Kελλάρης

2.- Αναστάσιος     Λεονάρδου                                              2.- Αικατερίνη       Λούτα

3.- Αλέξιος            Βυτινιώτης                                              3.- Νικόλαος         Σκαρμούτσος

4.- Δημήτριος       Ασβεστόπουλος                                     4.- Εκπρόσωπος της μαθητικής  Κοινότητας του 1ου  ΕΠΑ. Λ

5.- Γεώργιος         Κουκουμέλης

 

 

Θέμα   6ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  6ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Καταγγελία    σύμβασης  κυλικείου του  1oν ΕΠΑ. Λ. –  2ον   ΓΕ.Λ.- 1ον Ε. Κ. Κιάτου»  έθεσε υπόψη  των μελών της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής  την 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινή Απόφαση, των Υπουργών  Εσωτερικών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθ. Φ2/1553/129578/Δ1/4-8-2016 (ΦΕΚ 2646/25-08-2016) που αφορά τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων Σχολείων, ακολούθως  ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι:

Η Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  είχε υπογράψει με την υπ’ αριθ.  213/28-09-2018 σύμβαση  μίσθωσης του εν λόγω κυλικείου με τον κ. Σπυρόπουλο Νικόλαο  του  Δημητρίου,  για εννέα (9) έτη, αρχομένης από 1-10-2018  έως 30-6-2027, και για την καλή τήρηση των όρων αυτής ο μισθωτής  κατέβαλε (Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της σύμβασης)   ποσού τριών χιλιάδων (3.000,00)  ευρώ.  Αυτή θα παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας της σύμβασης ή προώρου λήξεώς της, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

Ετήσιο μίσθωμα είναι αυτό που κατακυρώθηκε με τον πλειοδοτικό διαγωνισμό και ετησίως ανέρχεται σε εξήντα

πέντε Ευρώ    (65,00€) για κάθε ένα μαθητή του σχολείου.

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις το χρόνο, η πρώτη την 30ην Νοεμβρίου, η δεύτερη την 28ην

Φεβρουαρίου και η Τρίτη την 31ην Μαϊου.

Ακολούθως  ο πρόεδρος ανέφερε ότι  ο κ. Σπυρόπουλος  Νικόλαος (Μισθωτής),   κατέβαλε  στις  23-08-2019  ποσό πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00)  μέρος της τρίτης δόσης  του Ιουνίου 2019, γεγονός  που το υπόλοιπο ποσό που οφείλει  συνολικά ανέρχεται σε  δύο χιλιάδες τετρακόσια δέκα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά  (2.418,20)€ που καλύπτεται  από την εγγυητική επιστολή  που  μας  έχει καταθέσει, όπως αναφέρεται παραπάνω.

 

 

 

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα που  αναφέρονται παραπάνω.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Την   αναβολή του θέματος  για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  38/2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

 

 

 

Ακριβές  Αντίγραφο

Κιάτο   28-08-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email