39/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤHN  IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  9 / 27-08-2019 τακτικής συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   39  / 2019

 

Περίληψη:  «Περί  καθορισμού  όρων  δημοπρασίας   κυλικείου του  1oν ΕΠΑ. Λ. –  2ον   ΓΕ.Λ.- 1ον Ε. Κ. Κιάτου. »

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  27ην    Αυγούστου   έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00   π. μ.  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Δημητρίου Ζάρκου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 223/22-08-2019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη  -5- ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δημήτριος        Ζάρκος               (Πρόεδρος)                 1.- Βασίλειος         Kελλάρης

2.- Αναστάσιος     Λεονάρδου                                              2.- Αικατερίνη       Λούτα

3.- Αλέξιος            Βυτινιώτης                                              3.- Νικόλαος         Σκαρμούτσος

4.- Δημήτριος       Ασβεστόπουλος                                     4.- Εκπρόσωπος της μαθητικής  Κοινότητας του 1ου  ΕΠΑ. Λ

5.- Γεώργιος         Κουκουμέλης

Θέμα   7ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  7ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  καθορισμού  όρων  δημοπρασίας  κυλικείου του  1oν ΕΠΑ. Λ. –  2ον   ΓΕ.Λ.- 1ον Ε. Κ. Κιάτου»  έθεσε υπόψη  των μελών της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής  την 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινή Απόφαση, των Υπουργών  Εσωτερικών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθ. Φ2/1553/129578/Δ1/4-8-2016 (ΦΕΚ 2646/25-08-2016) που αφορά τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων Σχολείων, τονίζει την ανάγκη εκμίσθωσης των κυλικείων για την εξυπηρέτηση των μαθητών και του προσωπικού των Σχολείων, ακολούθως  ο πρόεδρος  εξέθεσε ότι,  ο μισθωτής  του εν λόγω κυλικείο  κατέβαλε  μέρος από το οφειλόμενο ποσό  και  δεν  προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει  σχετικά, η Σχολική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση  του προέδρου

αποφασίζει ομόφωνα

 

Την  αναβολή του θέματος

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  39/2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

Ακριβές  Αντίγραφο

Κιάτο   28-08-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

Print Friendly, PDF & Email