38/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

3/04.03.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 38/2019   Θέμα: Έγκριση της 28/2019 απόφασης δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για την άσκηση έφεσης κατά της 150/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, κατόπιν γνωμοδότησης.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 4η Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2391/28.02.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα 8ο

ημερήσιας διάταξης

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση της 28/2019 απόφασης δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για την άσκηση έφεσης κατά της 150/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, κατόπιν γνωμοδότησης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την ανωτέρω Απόφαση Δημάρχου Σικυωνίων με αριθμ. πρωτ. 1856/15.02.2019, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε η Δικηγόρος του ΔΣ Κορίνθου κα Σοφία Παπαδοπούλου να συντάξει και να καταθέσει έφεση κατά της 150/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.

 

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72, 75 & 58 §2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • την 12/2019 (ΨΨΔΦΩ1Θ-Κ9Α) απόφαση ΟΕ
  • την 14.02.2019 γνωμοδότηση,
  • την 28/2019 (Ψ9ΛΑΩ1Θ-4ΟΕ) απόφαση Δημάρχου,
  • την 150/2019 (Ψ13ΤΩ1Θ-7Β1) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει ως έχει την 28/2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού της δικηγόρου                                    κας Σοφίας Παπαδοπούλου προκειμένου να συντάξει και να καταθέσει έφεση κατά της 150/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.

 

Β. Η δαπάνη ανέρχεται σε 161,20€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.004 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».                        (ΑΑΥ 150/2019)

 

Γ. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 38/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04.03.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email