38/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8 / 22-06-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   38 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 2Ο εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση αναγκαιότητας συντήρησης των προαυλείων χώρων των Σχολείων

                                                   της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22ην Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 10:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 98/18-06-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                         1.- Ν.   Σκαρμούτσος    

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                          2.- Β. Kελλάρης

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                 3.- Γ.   Κουκουμέλης            

4.- Δ. Ασβεστόπουλος         «                                               4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Α. Λούτα                         «

                                                        

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ  2ον εκτός ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Ζάρκος Δημήτριος, εξέθεσε ότι, έχουμε ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

   Ακολούθως η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  ομόφωνα αποδέχθηκε την συζήτηση του παραπάνω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης βάση των σχετικών διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010.

   Στη συνέχεια oΠρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το

2ον θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο   «Έγκριση αναγκαιότητας συντήρησης των προαυλείων χώρων

των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»   έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Μετά από πολλά προφορικά αιτήματα των Διευθυντών των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και μετά

από επιτόπιες επισκέψεις μου προσωπικά σε όλα τα σχολεία, κρίνω την ανάγκη όπως γίνει συντήρηση όλων των

προαυλείων χώρων των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων,  όπως μικρές ποσότητες

τσιμέντου σε διάφορα φθαρμένα τοιχεία αντιστήριξης, σε σκάμματα, περιβάλλοντα χώρους, παρτέρια κ.λ.π. όπου η

συνολική δαπάνη θα ανέρχεται σε δύο χιλιάδες εκατό ( 2.100,00) € χωρίς Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένου του

Φ.Π.Α. 24% δύο χιλιάδες εξακόσια τέσσερα (2.604,00) €.

   Προκειμένου η Σχολική Επιτροπή να καλύψει την εν λόγω συντήρηση με το ποσό των δύο χιλιάδων  εξακοσίων τεσσάρων ευρώ (2.604,00)€ με Φ.Π.Α. 24 %   πρέπει να εγκρίνουμε με απόφασή μας την εν λόγω δαπάνη ή όχι.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά:

   Η Σχολική Επιτροπή

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την ανάγκη κάλυψης της εν λόγω συντήρησης

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

 

1. –Εγκρίνει τη διάθεση   πίστωσης για την συντήρηση όλων των προαυλείων χώρων   των σχολείων της

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με το ποσό των δύο χιλιάδων  εξακοσίων τεσσάρων ευρώ

(2.604,00)€ με Φ. Π. Α 24 %όπως ακριβώς αναφέρονται στην εισήγηση του προέδρου.

2.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την   εν λόγω συντήρηση.

3.- Η πληρωμή    θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων, όπου η δαπάνη θα βαρύνει την Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Σικυωνίων.

 

                           Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    38 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

                                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22-06- 2018

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email