38η/2022 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 25/ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ/2022

38η/2022

τακτική συνεδρίαση

Τρίτη  29.11. 2022

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής
1) Δομετίου Β. 2) Ζάρκο Δ. 3) Ζαχαρόπουλο Ν. 4) Μαστοράκη  Δ. 5) Μυττάς Ι. 6) Σωτηρόπουλο Ι.
v  τους προέδρους των κοινοτήτων

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 29η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11.00’πμ για τη συμμετοχή σας, σε τακτική συνεδρίαση τις Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Παραλαβή και Έγκριση της Μελέτης «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Σικυωνίων»
2. Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης της υπ’ αριθ.1/2022 μελέτης του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Σικυωνίων»
3. Υποβολή Πρότασης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» προς χρηματοδότηση από το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό:08_ΕΠΑΝΕΚ, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:6039.
4. Έγκριση της 124/2022 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σικυωνίων, για την εκ νέου αναπροσαρμογή τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κοινότητας Διμηνιού.

(απαιτείται η πλειοψηφία του συνόλου των μελών)

5. ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του με αρ. μελέτης 7/2022 έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΚΑΣ» έως 06/03/2023.
6. 1ος ΑΠΕ του με αρ. μελέτης 10/2022 έργου του με αρ. μελέτης 7/2022 έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΚΑΣ»
7. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (1.499,07€) για την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων μέσω πομποδέκτη του συνδρομητικού προγράμματος της «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
8. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)» για                          ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022.
9. Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6735 «Επιχορηγήσεις σε ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ συλλόγους και σωματεία».
10. Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6736.001 «Επιχορηγήσεις σε ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ συλλόγους και σωματεία».
11. ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
12. 9η τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2022 ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ»
13. ΕΞΩΔΙΣΤΙΚΟΣ ή ΜΗ συμβιβασμός από μετατροπή εισφοράς γης, σε χρήμα, ιδιοκτησίας ΡΗΓΑ ΒΛΑΣΗ, κατόπιν -γνωμοδότησης-
14. ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά της 210/2022 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ του Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατόπιν -γνωμοδότησης-
15. ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά απόφασης επιβολής δ/κου προστίμου από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Κορινθίας, κατόπιν -γνωμοδότησης-
16. Ορισμός –συμβολαιογράφου– για σύνταξη πληρεξουσίου για την παράσταση δικηγόρου (13/2022) ενώπιον του ΣτΕ.
17. Ορισμός –δικηγόρου– για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου (Α’ Τριμελές) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α54/2022 απόφασή του.
18. Λήψη απόφασης, κατόπιν -γνωμοδότησης- (406/22)

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email