379/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

37ης/06.12.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 379/2021   12ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Ορισμός –δικηγόρου– για παροχή γνωμοδότησης κατόπιν του από 02/12/2021 εγγράφου  της ΤΥ αναφορικά με την προδικαστική προσφυγή της «ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 6η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17190/02.12.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γεώργ. -Ζάρκος Δημ. -Σώκος Δημ. -Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 02/12/2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας που ζητά τον ορισμό δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί των θεμάτων που προκύπτουν μετά την από 22/11/2021 προδικαστική προσφυγή της  «ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 331/2021 (Ψ39ΔΩ1Θ-83Η) απόφαση ΟΕ αναφορικά με το έργο «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

  • την από 22/11/2021 προδικαστική προσφυγή της «ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ»,
  • το από 02/12/2021 έγγραφο της ΤΥ,
  • την 474/17176/02-12-2021 (ΨΖΓ4Ω1Θ-ΑΕΖ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τη δικηγόρο Βρέντα Παναγιώτα προκειμένου να παρέχει στο Δήμο Σικυωνίων -γνωμοδότηση-  επί των θεμάτων που προκύπτουν μετά την από 22/11/2021 προδικαστική προσφυγή της  «ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ» σύμφωνα με το από 02/12/2021 έγγραφο της ΤΥ.

 

Για την ανωτέρω γνωμοδότηση απαιτούνται (3,5) ώρες εργασίας, με την δαπάνη για την αμοιβή του δικηγόρου να ανέρχεται στο ποσό των 347,20€ σύμφωνα με την 474/2021 ΑΑΥ.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 379/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06.12.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email