379/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                       

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 33ης/05.10.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 379/2018

Περίληψη : Αποδοχή της αριθ. 54036/3-10-2018   απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών περί: «Ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ της Πράξης: «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 5η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 10962/05.10.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11.Aλεξόπουλος Βασίλειος 12 Πανάγου Αθανάσιος
13 Φιακάς Παναγιώτης   14. Μαυραγάνη Κυριακή 15. Θελερίτης Γεώργιος 16 . Κελλάρη Ιωάννα  
17. Τσιάνος Ιωάννης 18. Σπανός Κωνσταντίνος 19. Μπακόλιας Παναγιώτης 20. Γεώργας Χρήστος
21. Λαλιώτης Γεώργιος   22. Ρουμπέκας Γεώργιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Ραυτόπουλος Γεώργιος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
4. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 6. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 7. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)
Απόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 2.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
4.Ρέλιας Α. (Γκούρας) 5.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)    
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2o

Ό Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου υπενθύμισε στο Συμβούλιο το έκτακτο και κατεπείγον της συνεδρίασης, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και των θεμάτων αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Αποδοχή της αριθ. 54036/3-10-2018 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών περί: «Ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ ,της Πράξης: «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 5/10/2018 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου μας και η οποία ακολουθεί:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 05.10.2018

Τμήμα Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Προς : Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ

Αποδοχής Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση Εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων»,   στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας».

Έχοντας Υπόψη:

Α)            Την υπ’ αριθ. 88/2018 (ΑΔΑ:72ΡΥΩ1Θ-ΙΝΠ) Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 201.000,00€ για την υλοποίηση της «Προμήθειας – Τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» από τον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΔΕ – ΣΑΕ 055) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ.

Β)           Το αριθ. πρωτ. 2633/30-05-2018 Αίτημα, προς το Υπουργείο Εσωτερικών, περί Ένταξης του Δήμου Σικυωνίων, στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Α.Π. «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας», για τη χρηματοδότηση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση Εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων» συνολικής δημόσιας δαπάνης 218.023,19 €.

Γ)             Την με Α.Π.: 54036/03.10.2018 (ΑΔΑ:6ΙΞΣ465ΧΘ7-3ΝΟ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί Ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», της Πράξης «Προμήθεια και τοποθέτηση Εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 218.023,19 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα Υλοποίησης το Δήμο Σικυωνίων. Η χρηματοδότηση της Πράξης επιμερίζεται σε 201.000,00 € από το ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 και σε 17.023,19 € από ιδίους πόρους του Δήμου. Ο Δήμος για τη χρηματοδότηση της Πράξης θα απορροφήσει πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών και στην συνέχεια τους ιδίους του πόρους.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

  1. 1.Τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή της με Α.Π.: 54036/03.10.2018 (ΑΔΑ:6ΙΞΣ465ΧΘ7-3ΝΟ) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, περί Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια και τοποθέτηση Εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων», στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας».

2.     Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της Πράξης.

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • την 54036/3.10.2018 (ΑΔΑ:6ΙΞΣ465ΧΘ7-3ΝΟ) απόφαση ΥΠΕΣ,
  • την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την 88/2018 (72ΡΥΩ1Θ-ΙΝΠ) απόφαση ΔΣ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα,

1.Αποδέχεταιτο έκτακτο & κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του ανωτέρου θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2.Αποδέχεται την με Α.Π.: 54036/03.10.2018 (ΑΔΑ:6ΙΞΣ465ΧΘ7-3ΝΟ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια και τοποθέτηση Εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων», στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας».

3.Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της Πράξης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 379/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 05.10.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email