379/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 21ης/27.09.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 379/2016

Περίληψη : Πρόταση έκδοσης Κανονισμού για διενέργεια εμποροπανηγύρεων κατά τις τοπικές εορτές της «Μετ. Σωτήρας» & «Παναγίας» από το Συμβούλιο Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου), με την αρ. 59/2016 απόφασή του.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 27η του μηνός Σεπτέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 14031/21.09.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Ζάρκος Δημήτριος  
  Ρουμπέκας Γεώργιος          
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέμα Η.Δ.)
  Φιακάς Παναγιώτης  
  Μαυραγάνη Κυριακή           Δομετίου Βασίλειος
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματος της .Δ.)  
  Θελερίτης Γεώργιος                   Σπανός Κωνσταντίνος  
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Ραυτόπουλος Γεώργιος  
  Μπούρης Ευάγγελος       Σκαρμούτσος Νικόλαος  
  Τσιάνος Ιωάννης         Κελλάρης Βασίλειος  
  Μυττάς Ιωάννης     Γεώργας Χρήστος  
  Πανάγου Αθανάσιος     Μπακόλιας Παναγιώτης (Αποχώρησε στο τέλος του 21ου θέματος της Η.Δ.)
  Σωτηρόπουλος Ιωάννης     Νανόπουλος Βασίλειος  
  Καρακούσης Ευάγγελος        
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.        
  Χρυσικός Παύλος (Αποχώρησε στο τέλος του 27ου θέματος Η.Δ.)      
  Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 2. Κελλάρη   Ιωάννα 3. Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                           

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 7ο

Στο 7ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: Πρόταση έκδοσης Κανονισμού για διενέργεια εμποροπανηγύρεων κατά τις τοπικές εορτές της «Μετ. Σωτήρας» & «Παναγίας» από το Συμβούλιο Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου), με την αρ. 59/2016 απόφασή του, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέματι απόφαση της Δ.Κ. Σικυωνίων η οποία ακολουθεί:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 16 / 15-09-2016 συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυωνίων.

Αριθ. Απόφασης : 59 / 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόταση για διενέργεια εκδηλώσεων τις ημέρες των θρησκευτικών εορτών της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και της Κοιμήσεως Θεοτόκου, στο Κιάτο.-

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η του μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 15:00, συνήλθε υπό την προεδρία του κου ΦΑΡΜΑΚΗ Παναγιώτη σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 13278 / 08-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισμένος για την τήρηση των πρακτικών υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Καλπαξής Ηλίας.Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 μελών παραβρέθηκαν 3 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πρόεδρος)                                   1. ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2. ΘΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ                                                                    2. ΤΣΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3. ΚΟΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Πρόταση για διενέργεια εκδηλώσεων τις ημέρες των θρησκευτικών εορτών της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και της Κοιμήσεως Θεοτόκου, στο Κιάτο», ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ενημέρωσε προφορικά τους Συμβούλους και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει την διενέργεια εμποροπανηγύρεων, για τις ημέρες των θρησκευτικών εορτών:

Α) Της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (5 και 6 Αυγούστου) επί της οδού Καλογεροπούλου, από τη συμβολή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου έως τη συμβολή της με την οδό Μαυρούλια,

Β) Κοιμήσεως της Θεοτόκου (14 και 15 Αυγούστου) επί της οδού Παπαναστασίου, από τη συμβολή της με την οδό Πέλοπος έως την συμβολή της με την οδό Κ. Κωνσταντινόπουλου και επί της οδού Κ. Κωνσταντινόπουλου έως την είσοδο του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου και την έκδοση σχετικής κανονιστικής απόφασης.

Ο Πρόεδρος                                                                                                      Τα Μέλη

( Ακολουθούν υπογραφές )

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Από την αίθουσα απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Θελερίτης Γεώργιος, Μπούρης Ευάγγελος, Σωτηρόπουλος Ιωάννης & Καρακούσης Ευάγγελος.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 59/2016 απόφαση Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου),
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Με την θετική ψήφο του Προέδρου Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου) κου Φαρμάκη Παναγιώτη)

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ.

Λεονάρδου Α., Ρουμπέκα Γ., Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β., Χρυσικού Π., Αλεξόπουλου Β., Ζάρκου Δ., Φιακά Π., Μυττά Ι. & Νανόπουλου Β.

Ε γ κ ρ ί ν ε ι εν μέρη την αρ. 59/2016 απόφαση της Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου) και συγκεκριμένα ως προς την §Α και συγκεκριμένα τη διενέργεια εμποροπανήγυρης κατά τον εορτασμό του πολιούχου της πόλης του Κιάτου «Μετ. Σωτήρος» την 5η & 6η Αυγούστου, επί της οδού Καλογεροπούλου, από την συμβολή της, με την οδό 28η Οκτωβρίου έως την συμβολή της, με την οδό Μαυρούλια.

Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί την παρούσα στο Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για την έκδοση σχετικής Κανονιστικής Απόφασης, δεδομένου ότι ο χώρος που προτείνεται, ανήκει στην αρμοδιότητα του Ν.Π.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 379/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28 Σεπτεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email