378/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 38ης /16.12.2019  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ     Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ  του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  378/2019

Περίληψη: Αποδοχή της αριθ. 88013/10-12-2019 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών περί: «Κατανομής ποσού 25.000.000,00€ εσόδων από το Τέλος διαφήμισης – Κατηγορίας Δ’ στους Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6α του ν. 2880/2001».

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η  Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 16:00’ συνήλθε σε Έ κ τ α κ τ η   Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθμ. πρωτ. 15282/16.12.2019, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27  μέλη δηλαδή:

 

Δημοτικοί  Σύμβουλοι

Π α ρ ό ν τ ε ς:

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Ζάρκος Δημήτριος
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 10.Φιακάς Παναγιώτης 11. Θελερίτης Γεώργιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Λέγγας Μάρκος 14. Συριάνος Κων/νος 15. Τσιόγκας Νικόλαος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17. Γαλάνης Βασίλειος 18. Μαστοράκης Δημήτριος 19. Γκούμας Σταμάτιος 20. Παπαγεωργίου Δημήτριος
21. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 22. Ρουμπέκας Γεώργιος 23. Κατσιμπούλας Αντώνιος 24. Μπακόλιας Παναγιώτης
25. . Παπαβασιλείου Νικόλαος 26 Χουσελάς  Ευάγγελος  27. Νανόπουλος Βασίλειος  
 

Α π ό ν τ ε ς:  ουδείς

       
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Π α ρ ό ν τ ε ς:  Ουδείς      
       
Α π ό ν τ ε ς:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2.  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

 

4. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

6. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 7. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

14.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 15. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
16. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 17. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 21. Παναγόπουλος (Πανοράματος) 22. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 23. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
24. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

25. Κοτσίρης Β. (Στενού) 26. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)
28. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 30. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 31. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
32. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 33.Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου) 34 Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 35.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
 

36. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

     

 

Αποχωρήσειςουδείς      

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

Θέμα 2ο

  • Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αποδοχή της αριθ. 88013/10-12-2019 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών περί: «Κατανομής ποσού 25.000.000,00€ εσόδων από το Τέλος διαφήμισης – Κατηγορίας Δ’ στους Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6α του ν. 2880/2001»,
  • ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος  Σκαρμούτσος  ενημέρωσε  το σώμα , για το έκτακτο & κατεπείγων της παρούσας συνεδρίασης και του 2ου  θέματος αυτής λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφανθεί σχετικά  .
  • Το Συμβούλιο ο μ ό φ ω ν α αποδέχεται το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, και του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 §5 του ν.3852/2010,  όπως αντικαταστάθηκε με την §5 του άρθρου 74 του ν. 4555/2018.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την αριθ. 88013/10-12-2019  απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία κατανέμεται στο Δήμο Σικυωνίων το ποσό των 51.850,00 € από το Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ’ ,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6α του ν. 2880/2001.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αριθ. 88013/10-12-2019 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών , – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

  • Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα
  1. Διαπιστώνει, το έκτακτο & κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του ν.3852/2010,  όπως αντικαταστάθηκε με την §5 του άρθρου 74 του ν. 4555/2018.

 

  1. Αποδέχεται, την Κατανομή (σύμφωνα με την αριθ. 88013/10-12-2019 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών) ποσού 51.850,00 € στο Δήμο Σικυωνίων από το Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ’ ,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6α του ν. 2880/2001.

 

  1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για δικές της ενέργειες .

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  378/2019

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 16.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email