378/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 52ο/18-12-2018

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 378/2018

 

Περίληψη: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΚ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14032/14-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.    1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
2. Μυττάς Ιωάννης    
3. Ζάρκος Δημήτριος    
4. Μπουζιάνη Βασιλική    
5. Αλεξόπουλος Βασίλειος    
6. Σπανός Κων/νος    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 5ο  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΚ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 13.12.2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, το οποίο ακολουθεί:

Ταχ. Δ/νση

Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

Fax

 

:

:

:

:

:

 

Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο

200 20

ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ Λ.

2742360167

274  2023562

   ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

Την Οικονομική Επιτροπή

 

ΘΕΜΑ : Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΆΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  »

Έχοντας υπόψη:

 1. Την αριθ. 5/2018 μελέτη του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΆΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ », προϋπολογισμού  400,00 €.
 2. Το αριθ. 19241/04-09-2018 συμφωνητικό, ποσού 23.400,00 €,
 3. Την αριθ. 10109/20-9-2018 απόφαση ορισμού επιβλεπόντων του έργου και
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ.2 του Ν. 4070/2012  οι οποίες προβλέπουν  ότι για την παραλαβή του φυσικού εδάφους η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί επιτροπή στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας  Κατσιμπούλας Βασίλειος  Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3 και ο  επιβλέπων του έργου Μαστοράκος Λεωνίδας Μηχανολόγος  Μηχανικός ΠΕ5. Η τριμελής Επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους θα πρέπει να συμπληρωθεί και από ένα ακόμη τεχνικό μέλος της Υπηρεσίας με τον αναπληρωτή του,  η  επιλογή  του  οποίου  θα  γίνει  μετά  από  κλήρωση  που  θα  διενεργήσει  η  Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011.

Μετά τα ανωτέρω  απαιτείται  να γίνει ορισμός της Επιτροπής.

 

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Τ.Ε. –Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

 

 

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος αφού έλαβε υπόψη την από 17.12.2018 κλήρωση που διενεργήθηκε για τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το εν λόγω έργο, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011 σχετικά με τη διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών κ.λ.π., κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • την Ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011,
 • τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. 2 του Ν. 4070/2012,
 • από 12.2018 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,
 • την 12.2018 γνωστοποίηση-ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί δημόσιας κλήρωσης και το αποδεικτικό δημοσίευσή της,
 • το από 12.2018 Πρακτικό Κλήρωσης ανάδειξης μελών τεχνικών υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που θα απαρτίζουν την εν λόγω Επιτροπή καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Συγκροτεί την Επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΚ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» αποτελούμενη από τους κάτωθι:

 

 

 1. Κατσιμπούλα Βασίλειο , Αν. προϊστάμενος Τμ. Τεχ. Έργων – Η/Μ Έργων
 2. Μαστοράκο Λεωνίδα, επιβλέπων του έργου,
 3. Χασιώτη Τιμολέων, τεχνικό μέλος, με αναπληρώτρια την επίσης τεχνικό μέλος Φίλη Κωνσταντίνα.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 378/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.     Μυττάς Ιωάννης

2.     Ζάρκος Δημήτριος

3.     Μπουζιάνη Βασιλική

4.     Αλεξόπουλος Βασίλειος

5.     Σπανός Κωνσταντίνος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 18-12-2018

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email