378/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 37ης/17.10.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 378/2017

Περίληψη :

Τροποποίηση της 349/2016 απόφασης ΔΣ θέμα: Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης απευθείας αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας ΞΥΔΗ Γεωργίου στην ΤΚ Μεσινού ΔΕ Φενεού Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 17026/13.10.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 22μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Αλεξόπουλος Βασίλειος   4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων 10. Ζάρκος Δημήτριος 11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Σπανός Κωνσταντίνος  
17 Γεώργας Χρήστος 18.Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος  
21. Ραυτόπουλος Γεώργιος 22. Λαλιώτης Γεώργιος        
Απόντα  
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Φιακάς Παναγιώτης   3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Μπακόλιας Παναγιώτης  
5. Νανόπουλος Βασίλειος        
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)        
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 3. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)      
Απόντες: 1. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4 Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Κοτσίρης Β. (Στενού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ρουμπέκας Γ. στο 22ο θέμα ΗΔ, Σαρχάνης Κ. μετά το 39ο θέμα ΗΔ, Χρυσικός Π. μετά το 40ο θέμα ΗΔ  
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 10ο

Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:Τροποποίηση της 349/2016 απόφασης ΔΣ θέμα: Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης απευθείας αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας ΞΥΔΗ Γεωργίου στην ΤΚ Μεσινού ΔΕ Φενεού Δήμου Σικυωνίων, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέματι απόφαση και πρότεινε την τροποποίησή της σύμφωνα με το από 08/07/2016 τροποποιημένο πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας &Εκτίμησης ακινήτων, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ   ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΣΙΝΟΥ

Σήμερα την 8η Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 9.30 π.μ. συνεδρίασε η αρμόδια Επιτροπή αποτελούμενη από τους :

  • Κουτρέτσης Σπυρίδωνα Δημοτικό σύμβουλο ως πρόεδρο,
  • Κουλούκη Σωτήριο Πρόεδρο Τ Κ Μεσινού ως μέλος,
  • Στούκα Νικόλαο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ως τεχνικό μέλος, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 324/24-11-2014 Απόφαση Δημάρχου και την υπ΄ αριθμό 324/17-9-2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για την συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής για την εκτίμηση ακινήτων, (άρθρο 248 παρ. 6 και 252 ΠΔ 410/95) και καλούμεθα να κρίνουμε την καταλληλότητα του ακινήτου και να εκτιμήσουμε την αξία του σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας.

Επισκεφθήκαμε το ακίνητο, στην Τοπική Κοινότητα Μεσινού του Δήμου Σικυωνίων, που προτίθεται να αγοράσει ο Δήμος, για την κάλυψη των αποχετευτικών αναγκών του υφιστάμενου Δημοτικού κτιρίου (πρώην κοινοτικού καταστήματος) & ειδικότερα προκειμένου να κατασκευαστεί χώρος εναπόθεσης λυμάτων (ανόρυξη βόθρου).

Το ακίνητο που είναι διαθέσιμο, είναι ιδιοκτησία του κ. Γεωργίου Ξύδη του Νικολάου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 31.584/10-03-1989 Γονική Παροχή του συμβολαιογράφου Κορίνθου Βασίλειου Σπηλιόπουλου, σε συνδυασμό με την υπ’αριθμ. 1504/1.2.1992 πράξη σύστασης κατακόρυφης ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Κορίνθου, Ειρήνης Λαού Καρπούζη και της υπ’αριθμ. 37584/20.11.2001 πράξη κατάργησης κατακόρυφης ιδιοκτησίας-ανταλλαγή ιδανικών μερίδων οικοπέδων-τροποποίησης πράξης σύστασης κατακόρυφης ιδιοκτησίας του συμβολαιογράφου Κορίνθου Βασιλείου Σπηλιόπουλου.

Αφού λάβαμε υπ ΄όψη μας :

α) τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του ΠΔ 270/81,το άρθρο 252 , το άρθρο 248 παρ. 6 , το άρθρο 111 παρ. 2 περιπ. γ΄του ΠΔ 410/95 και το άρθρο 191 του 3463/2006 .

β)το ακίνητο έχει εμβαδόν 225,95 τμ, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα , βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Μεσινού της Δημοτικής Ενότητας Φενεού, του Δήμου Σικυωνίων, στην θέση «Λαχίδια» και του αναλογούν 30,00 τμ δόμησης σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 1504/1992 Πράξη ( Σύσταση καθέτων ιδιοκτησιών )της συμβολαιογράφου Κορίνθου Ειρήνης Καρπούζη.    

γ)τον προσδιορισμό της τιμής σύμφωνα με την ΔΟΥ Κορίνθου 20ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, στο ποσό των 4.519,00€.

δ) την αναγκαιότητα αγοράς του ακινήτου για τους ανωτέρω λόγους

Κρίνουμε ότι το ως άνω ακίνητο είναι το μοναδικό διαθέσιμο και κατάλληλο λόγω της θέσης του, για την κάλυψη των αποχετευτικών αναγκών του υφιστάμενου Δημοτικού κτιρίου (πρώην κοινοτικού καταστήματος) & ειδικότερα προκειμένου να κατασκευαστεί χώρος εναπόθεσης λυμάτων (ανόρυξη βόθρου) και καθορίζουμε την αξία του ακινήτου σε 4.519,00€.

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται από την επιτροπή

Με την 13/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκε πίστωση ποσού 4.929,20€ σύμφωνα με το αρχικό Πρακτικό, και επειδή υπερκαλύπτει το ύψος του ποσού που προκύπτει από το τροποποιηθέν πρακτικό δεν απαιτείται νέα ψήφιση πίστωσης.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • η αρ. 349/2016 (77Π6Ω1Θ-ΓΧΚ) απόφαση ΔΣ όπως εγκρίθηκε με την 159091/24.10.2016 (7ΦΒΑΟΡ1Φ-ΡΥΩ) απόφαση του οικείου ΓΓΑΔ.
  • την 13/2017 (6ΜΨ9Ω1Θ-ΠΜΔ) απόφαση ΟΕ
  • το από 08/07/2016 τροποποιημένο Πρακτικό,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

Τροποποιείτην αρ. 349/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το από 08/07/2016 τροποποιημένο πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας και Εκτίμησης για την απευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Γεωργίου Ξύδη του Νικολάου,που βρίσκεται στην θέση «Λαχίδια» στην ΤΚ Μεσινού ΔΕ Φενεού του Δήμου Σικυωνίων, ως προς το εμβαδόν 225,95τμ. από το αρχικό 246,46τμ και κατά συνέπεια και τον καθορισμό της αξίας του σε 4.519,00 € από το αρχικό 4.929,20€.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 349/2016 απόφαση ΔΣ όπως εγκρίθηκε με την 159091/24.10.2016 απόφαση του οικείου ΓΓΑΔ.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 378/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17 Οκτωβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email