378/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 21ης/27.09.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 378/2016

Περίληψη : Εκμίσθωση ή μη Δημοτικού Ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Εθν. Αντίστασης της Δ.Κ. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων .
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 27η του μηνός Σεπτέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 14031/21.09.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος  
 1. 15.
Ζάρκος Δημήτριος  
  Ρουμπέκας Γεώργιος          
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέμα Η.Δ.)
 1. 16.
Φιακάς Παναγιώτης  
  Μαυραγάνη Κυριακή        
 1. 17.
Δομετίου Βασίλειος
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματος της .Δ.)  
  Θελερίτης Γεώργιος                
 1. 18.
Σπανός Κωνσταντίνος  
  Κουτρέτσης Σπυρίδων  
 1. 19.
Ραυτόπουλος Γεώργιος  
  Μπούρης Ευάγγελος    
 1. 20.
Σκαρμούτσος Νικόλαος  
  Τσιάνος Ιωάννης      
 1. 21.
Κελλάρης Βασίλειος  
  Μυττάς Ιωάννης  
 1. 22.
Γεώργας Χρήστος  
  Πανάγου Αθανάσιος  
 1. 23.
Μπακόλιας Παναγιώτης (Αποχώρησε στο τέλος του 21ου θέματος της Η.Δ.)
  Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
 1. 24.
Νανόπουλος Βασίλειος  
  Καρακούσης Ευάγγελος        
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.        
  Χρυσικός Παύλος (Αποχώρησε στο τέλος του 27ου θέματος   Η.Δ.)      
  Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 2. Κελλάρη   Ιωάννα 3. Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                           

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 6ο

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Εκμίσθωση ή μη Δημοτικού Ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Εθν. Αντίστασης στην Δ. Κ. Σικυωνίων του Δήμου» ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 62/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δ. Κ. Σικυωνίων η οποία έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

                                                                                              Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

     Από το πρακτικό της αριθμ. 17 / 26-09-2016 συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυωνίων.

     Αριθ. Απόφασης :   62 / 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόταση για εκμίσθωση ή μη δημοτικού ακίνητου που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντίστασης στο Κιάτο.-

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 15:00, συνήλθε υπό την προεδρία του κου ΦΑΡΜΑΚΗ Παναγιώτη σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 14077/22-09-16 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010.Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισμένος για την τήρηση των πρακτικών υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Καλπαξής Η.Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 μελών παραβρέθηκαν 3 δηλ.:

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πρόεδρος)                                 1. ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2. ΘΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ                                                                 2. ΤΣΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3. ΚΟΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Πρόταση για εκμίσθωση ή μη δημοτικού ακίνητου που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντίστασης στο Κιάτο», ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ενημέρωσε προφορικά τους Συμβούλους και τους κάλεσε να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει την εκμίσθωση του δημοτικού ακίνητου που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 18Α στο Κιάτο.

Ο Πρόεδρος                                                                                                      Τα Μέλη

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την αριθ. 62/2016 απόφαση της Δ.Κ. Σικυωνίων  και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην οδό Εθν. Αντίστασης 18Α στην Δ.Κ. Σικυωνίων ως γραφείο ή κατάστημα, το οποίο αποτελείται από :

        α) ισόγειο εμβαδού 44,15 τ.μ. και

        β) πατάρι εμβαδού 29,93 τ.μ.

2. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί την παρούσα απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, προκειμένου να προβεί στον καθορισμό των όρων Δημοπράτησης του εν λόγω Δημοτικού ακινήτου .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 378/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28 Σεπτεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

378/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 21ης/27.09.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 378/2016

Περίληψη : Εκμίσθωση ή μη Δημοτικού Ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Εθν. Αντίστασης της Δ.Κ. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων .
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 27η του μηνός Σεπτέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 14031/21.09.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Ζάρκος Δημήτριος  
  Ρουμπέκας Γεώργιος          
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέμα Η.Δ.)
  Φιακάς Παναγιώτης  
  Μαυραγάνη Κυριακή           Δομετίου Βασίλειος
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματος της .Δ.)  
  Θελερίτης Γεώργιος                   Σπανός Κωνσταντίνος  
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Ραυτόπουλος Γεώργιος  
  Μπούρης Ευάγγελος       Σκαρμούτσος Νικόλαος  
  Τσιάνος Ιωάννης         Κελλάρης Βασίλειος  
  Μυττάς Ιωάννης     Γεώργας Χρήστος  
  Πανάγου Αθανάσιος     Μπακόλιας Παναγιώτης (Αποχώρησε στο τέλος του 21ου θέματος της Η.Δ.)
  Σωτηρόπουλος Ιωάννης     Νανόπουλος Βασίλειος  
  Καρακούσης Ευάγγελος        
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.        
  Χρυσικός Παύλος (Αποχώρησε στο τέλος του 27ου θέματος   Η.Δ.)      
  Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 2. Κελλάρη   Ιωάννα 3. Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                           

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 6ο

       Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Εκμίσθωση ή μη Δημοτικού Ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Εθν. Αντίστασης στην Δ. Κ. Σικυωνίων του Δήμου» ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 62/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δ. Κ. Σικυωνίων η οποία έχει ως εξής:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

                                                                        Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

     Από το πρακτικό της αριθμ. 17 / 26-09-2016 συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυωνίων.

     Αριθ. Απόφασης :   62 / 2016

 

     ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόταση για εκμίσθωση ή μη δημοτικού ακίνητου που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντίστασης στο Κιάτο.-

 

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 15:00, συνήλθε υπό την προεδρία του κου ΦΑΡΜΑΚΗ Παναγιώτη σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 14077 / 22-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010.

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισμένος για την τήρηση των πρακτικών υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Καλπαξής Ηλίας.

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 μελών παραβρέθηκαν 3 δηλαδή:

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πρόεδρος)                                   1. ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2. ΘΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ                                                                 2. ΤΣΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3. ΚΟΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

    

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Πρόταση για εκμίσθωση ή μη δημοτικού ακίνητου που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντίστασης στο Κιάτο», ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ενημέρωσε προφορικά τους Συμβούλους και τους κάλεσε να αποφασίσουν σχετικά.

     Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση.

                                                                   ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Προτείνει την εκμίσθωση του δημοτικού ακίνητου επιφάνειας περίπου 38 τ.μ., που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντίστασης στο Κιάτο.

Ο Πρόεδρος                                                                                                       Τα Μέλη

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την αριθ. 62/2016 απόφαση της Δ.Κ. Σικυωνίων  και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στην οδό Εθν. Αντίστασης στην Δ. Κ. Σικυωνίων, επιφάνειας 38 τ.μ. περίπου, σύμφωνα με την αριθ. 62/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δ. Κ.  Σικυωνίων η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .

2. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί την παρούσα απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, προκειμένου να προβεί στον καθορισμό των όρων Δημοπράτησης του εν λόγω Δημοτικού ακινήτου .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 378/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28 Σεπτεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email