377/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 21ης/27.09.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 377/2016

Περίληψη : Συγκρότηση ελεγκτικού οργάνου για την άσκηση αρμοδιοτήτων ελέγχου και βεβαιώσεων παραβάσεων Παιδότοπων, των διατάξεων της §1 του άρθρου 10 της Κ.Υ.Α. 36873/2.7.2007                     (ΦΕΚ Β’ 1364).
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 27η του μηνός Σεπτέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 14031/21.09.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Ζάρκος Δημήτριος  
  Ρουμπέκας Γεώργιος          
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέμα Η.Δ.)
  Φιακάς Παναγιώτης  
  Μαυραγάνη Κυριακή           Δομετίου Βασίλειος
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματος της .Δ.)  
  Θελερίτης Γεώργιος                   Σπανός Κωνσταντίνος  
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Ραυτόπουλος Γεώργιος  
  Μπούρης Ευάγγελος       Σκαρμούτσος Νικόλαος  
  Τσιάνος Ιωάννης         Κελλάρης Βασίλειος  
  Μυττάς Ιωάννης     Γεώργας Χρήστος  
  Πανάγου Αθανάσιος     Μπακόλιας Παναγιώτης (Αποχώρησε στο τέλος του 21ου θέματος της Η.Δ.)
  Σωτηρόπουλος Ιωάννης     Νανόπουλος Βασίλειος  
  Καρακούσης Ευάγγελος        
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.        
  Χρυσικός Παύλος (Αποχώρησε στο τέλος του 27ου θέματος Η.Δ.)      
  Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 2. Κελλάρη   Ιωάννα 3. Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                           

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 4ο

Στο 4ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: Συγκρότηση ελεγκτικού οργάνου για την άσκηση αρμοδιοτήτων ελέγχου και βεβαιώσεων παραβάσεων Παιδότοπων, των διατάξεων της §1 του άρθρου 10 της Κ.Υ.Α. 36873/2.7.2007(ΦΕΚ Β’ 1364), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αρ. πρωτ. 21850/036.08.2016 έγγραφο του Τμήματος Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει τους υπαλλήλους που θα ασκούν τις αρμοδιότητες για τον έλεγχο και τη βεβαίωση παραβάσεων των εν θέματι διατάξεων, στην περίπτωση που δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία, εφαρμόζονται τα οριζόμενα της §4 του άρθρου 1 του ν. .

Ακολούθως ο Προεδρος πρότεινε τον ορισμό των δημοτικών υπαλλήλων: Καλπαξή Ηλία, Στούκα Νικάλου & Χαλκιά Βασιλικής.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την §του άρθρου 10 της Κ.Υ.Α. 36873/2.7.2007(ΦΕΚ Β’ 1364),
  • το αρ. πρωτ. 21850/036.08.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
  • το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 1 & 4 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α’ 26), την §3 του άρθρου19 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α’ 47) και την § του άρθρου 4 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167)
  • την πρόταση του Προέδρου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Σ υ γ κ ρ ο τ ε ί Ελεγκτικό Όργανο για την άσκηση αρμοδιοτήτων ελέγχου και βεβαιώσεων παραβάσεων Παιδότοπων, των διατάξεων της §1 του άρθρου 10 της Κ.Υ.Α. 36873/2.7.2007(ΦΕΚ Β’ 1364) αποτελούμενο από τους παρακάτω δημοτικούς υπαλλήλους.

1] τον Καλπαξή Ηλία , του Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης,

2] τον Στούκα Νικόλαο, της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και

3] την Χαλκιά Βασιλική, του Τμ. Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.

Η παρούσα ισχύει μέχρι τροποποίησης ή ανάκλησης

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 377/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28 Σεπτεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email