376/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

37ης/06.12.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 376/2021   9ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 6η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17190/02.12.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γεώργ. -Ζάρκος Δημ. -Σώκος Δημ. -Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, τα (20) σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα του Τμ. Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας με τα οποία εισηγείται την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021 (Α’ 62),
  • τα σχετικά υπηρεσία σημειώματα που αναγράφονται στο αποφασιστικό μέρος,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων, με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021,  όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

 

α/α υπηρεσιακό

σημείωμα

αρ.

κυκλοφορίας

οδηγός ημερομηνία προορισμός σκοπό

μετακίνησης

1. ΥΣ.517/26-11-21 ΚΗΗ-2917 ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

29/11/21,

30/11/21,

02/12/21,

03/12/21,

04/12/21.

ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων

υλικών

      ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 01/12/21.

 

2. ΥΣ.519/26-11-21 ΚΗΥ-2216 ΜΥΤΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 29/11/21,

01/12/21,

02/12/21.

ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ΧΥΤΑ) μεταφορά υπολείμματος απορριμμάτων ανακύκλωσης
3. ΥΣ.521/26-11-21 ΚΗΥ-2211 ΜΥΤΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

 

30/11/21,

03/12/21.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

 

μεταφορά απορριμμάτων
4. 16671/26-11-21 ΚΗΙ5504 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 29/11/21,

30/11/21,

01/12/21,

02/12/21,

03/12/21.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
5. 16673/26-11-21 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 29/11/21,

30/11/21,

01/12/21,

02/12/21,

03/12/21.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
6. 16675/26-11-21 ΚΗΗ-5482 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 29/11/21,

30/11/21,

02/12/21,

03/12/21,

04/12/21.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
7. 16677/26-11-21 ΚΗΗ-5460 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 29/11/21,

30/11/21,

01/12/21,

02/12/21,

03/12/21,

04/12/21.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
8. ΥΣ.523/29-11-21 ΚΗΥ-5122 ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29/11/21. ΠΑΤΡΑ

(Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ)

υπηρεσιακούς λόγους
9. ΥΣ.529/01-12-21 ΚΗΥ-2211 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02/12/21. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
10. 17113/02-12-21 ΚΗΗ-2925 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 03/12/21. ΚΟΡΙΝΘΟΣ

MERCEDES-HatKar

Service A.E. συνεργείο (80χλμ. Νέας Εθ. Οδού, ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών)

υπηρεσιακούς λόγους
11. 17167/02-12-21 ΚΗΥ-5122 ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29/11/21. ΠΑΤΡΑ

(Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ)

υπηρεσιακούς λόγους
12. ΥΣ.531/03-12-21 ΚΗΗ-5468 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   ΚΟΡΙΝΘΟΣ

(συνεργείο)

Μεταφορά οδηγού
13. ΥΣ.533/03-12-21 ΚΗΥ-2216 ΜΥΤΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

 

 

 

06/12/21,

09/12/21.

 

 

ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ΧΥΤΑ) μεταφορά υπολείμματος απορριμμάτων ανακύκλωσης
      ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 07/12/21.

 

14. ΥΣ.535/03-12-21 ΚΗΗ-5460 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 06/12/21,

07/12/21,

09/12/21,

10/12/21,

11/12/21.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
15. ΥΣ.537/03-12-21 ΚΗΗ-5482 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 06/12/21,

07/12/21,

09/12/21,

10/12/21,

11/12/21.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
16. ΥΣ.539/03-12-21 ΚΗΗ-2917 ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

06/12/21,

07/12/21,

09/12/21,

10/12/21,

11/12/21.

ΜΠΟΛΑΤΙ

ECORAP A.E.

μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών
      ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 08/12/21.

 

17. ΥΣ.541/03-12-21 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

06/12/21,

07/12/21.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
      ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 09/12/21,

10/12/21,

11/12/21.

18. ΥΣ.543/03-12-21 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 06/12/21,

07/12/21,

08/12/21,

09/12/21,

10/12/21.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
19. ΥΣ.545/03-12-21 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 06/12/21,

07/12/21,

08/12/21,

09/12/21,

10/12/21.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
20. ΥΣ.547/03-12-21 ΚΗΥ-2211 ΜΥΤΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 07/12/21,

08/12/21,

10/12/21.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 376/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06.12.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email