376/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 37ης /11.12.2019  Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ    Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ  του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  376/2019

Περίληψη: Ψήφιση  Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων για το οικονομικό έτος 2020

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η  Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε σε Ε ι δ ι κ ή  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθμ. πρωτ. 14879/06.12.2019, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  24  μέλη δηλαδή:

 

Δημοτικοί  Σύμβουλοι

Π α ρ ό ν τ ε ς:

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Ζάρκος Δημήτριος
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 10.Φιακάς Παναγιώτης 11. Θελερίτης Γεώργιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Λέγγας Μάρκος 14. Συριάνος Κων/νος 15. Τσιόγκας Νικόλαος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19. Ρουμπέκας Γεώργιος 20. Κατσιμπούλας Αντώνιος
21. Μπακόλιας Παναγιώτης 22. Παπαβασιλείου Νικόλαος  23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανόπουλος Βασίλειος
Α π ό ν τ ε ς:
1. Γαλάνης Βασίλειος 2. Μαστοράκης Δημήτριος 3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
4. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 5. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 6. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 7. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Παναγόπουλος (Πανοράματος) 10. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 13.Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου)    
Α π ό ν τ ε ς:  1. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

2.  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

 

4. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

6. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 7. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

14. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 15. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
16. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 17. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 23. Σκούπας Α. (Μποζικών)
       
Αποχωρήσεις:  ουδείς    
       

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό θέμα αυτής με τίτλο: «Ψήφιση  Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2020»,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα παρακάτω :

  1. Την αριθ. 252/2019 με ΑΔΑ: Ψ7ΑΔΩ1Θ-4ΝΩ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Σικυωνίων» .

 

 

  1. Την με αριθ. πρωτ. 2290/29.11.2019 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 .

 

  1. Την αριθ. 278/2019 με ΑΔΑ: Ψ2ΡΘΩ1Θ-Τ4Τ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: « Κατάρτιση Προυπολογισμού & Οκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2020».

 

  1. Την αριθ. 364/2019 με ΑΔΑ: 6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων οικονομικού έτους 2020.

 

  1. Την από 2-12-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • όλα τα ανωτέρω, – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

  • Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων,  κ.κ.:   Μ. Λέγγα,  Κ. Συριάνου,  Ν. Ζαχαρόπουλου, Σ. Γκούμα, Δ. Παπαγεωργίου, Γ. Ρουμπέκα, Α. Κατσιμπούλα, Ν. Παπαβασιλείου, Π. Μπακόλια,  Ε. Χουσελά, Β. Νανόπουλος

 

Α. Εγκρίνει & Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2020,  ως συντάχθηκε με την αριθ. 278/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και  την από 2-12-2019  εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, που κατά γενική ανακεφαλαίωση Εσόδων – Εξόδων έχει ως εξής:

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η     Ε  Σ Ο Δ Ω Ν
0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.763.123,02
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 113.275,50
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 50.000,00
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.112.005,60
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 243.200,00
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 222.100,00
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.998.191,92
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 24.350,00
     
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 14.396.854,57
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 74.400,00
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 14.218.015,37
14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 30.000,00
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 57.000,00
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 17.439,20
     
2. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 207.195,72
21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 172.195,72
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε.  ΕΚΤΑΚΤΑ 35.000,00
     
3. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4.090.147,65
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 868.000,00
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 3.222.147,65
     
4. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.882.100,00
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ 1.557.500,00
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 56.600,00
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 268.000,00
     
5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4.943.876,97
511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από  ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.270.000,00
512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.673.876,97
     
                  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 31.283.297,93

 

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η   Ε Ξ Ο Δ Ω Ν
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
  6. ΕΞΟΔΑ   10.277.839,03
  60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   2.762.364,97
  61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων   689.146,01
  62 Παροχές τρίτων   2.296.103,87
  63 Φόροι τέλη   100.700,00
  64 Λοιπά γενικά έξοδα   190.988,89
  65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως   314.445,34
  66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων   613.255,38
  67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους   3.281.834,57
  68 Λοιπά έξοδα   29.000,00
         
  7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   15.730.348,03
  71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προμήθειες παγίων   1.508.539,27
  73 Έργα   14.134.337,20
  74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες & ειδικές δαπάνες   87.471,56
  75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)   0,00
         
  8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ   5.089.954,29
  81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.   370.607,25
  82 Αποδόσεις   1.657.667,88
  83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.   0,00
  85 Προβλέψεις μη είσπραξης   3.061.679,16
  9 Αποθεματικό   185,156,58
      ΣΥΝΟΛΟ: 31.283.297,93
ΠΙΝΑΚΑΣ 2:                                 ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8.548.633,29
  10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.367.593,35
  15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 230.015,34
  20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 3.146.423,42
  25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 781.675,63
  30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.717.684,78
  35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 197.632,76
  40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00
  45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 330.806,49
  50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00
  60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 117.883,10
  61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 170.558,50
  62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 150.000,00
  63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 3.359.609,18
  64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 10.285.233,62
  69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 0,00
  70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 694.391,89
      ΣΥΝΟΛΟ 31.098.141,35
         
      ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 31.283.297,93

 

Β. Χαρακτηρίζει,  τα έργα που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 κατασκευάσιμα, αυτοτελή και λειτουργικά, όπως ανά Υπηρεσία και Κ.Α. αναγράφονται και όπως αυτά μεταφέρθηκαν από το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2020 το οποίο ψηφίστηκε με την 364/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  376/2019

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email