376/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 21ης/27.09.2016 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 376/2016

Περίληψη : Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η Μηκώνη» (2η Θητεία 2014-2019).
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 27η του μηνός Σεπτέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 14031/21.09.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Ζάρκος Δημήτριος  
  Ρουμπέκας Γεώργιος          
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέμα Η.Δ.)
  Φιακάς Παναγιώτης  
  Μαυραγάνη Κυριακή           Δομετίου Βασίλειος
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματος της .Δ.)  
  Θελερίτης Γεώργιος                   Σπανός Κωνσταντίνος  
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Ραυτόπουλος Γεώργιος  
  Μπούρης Ευάγγελος       Σκαρμούτσος Νικόλαος  
  Τσιάνος Ιωάννης         Κελλάρης Βασίλειος  
  Μυττάς Ιωάννης     Γεώργας Χρήστος  
  Πανάγου Αθανάσιος     Μπακόλιας Παναγιώτης (Αποχώρησε στο τέλος του 21ου θέματος της Η.Δ.)
  Σωτηρόπουλος Ιωάννης     Νανόπουλος Βασίλειος  
  Καρακούσης Ευάγγελος        
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.        
  Χρυσικός Παύλος (Αποχώρησε στο τέλος του 27ου θέματος Η.Δ.)      
  Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 2. Κελλάρη   Ιωάννα 3. Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                           

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 3ο

Στο 3ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η Μηκώνη» (2η Θητεία 2014-2019), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αρ. 313/2014 προηγούμενη σχετική απόφαση Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 279/2016 ίδια σχετική και λόγω λήξης της διετής θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρισης, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει με νεότερη απόφασή του να συγκροτήσει το νέο Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η Μηκώνη» (2η Θητεία 2014-2019).

Σύμφωνα με την συστατική πράξη της επιχείρησης (ΦΕΚ B’ 2199/2011) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ Β’ 132/2014), (ΦΕΚ Β’ 432/2014) και (ΦΕΚ Β’ 3325/2014), το Ν.Π. διοικείται από 9/μελές Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, το οποίο πρέπει να το αποτελούν οι:

 • Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος ή Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας.
 • Τέσσερις (4) Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκ των οποίων οι Δύο (2) θα προέρχονται από τη μειοψηφία.
 • Τρεις (3) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Σικυωνίων.
 • Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Νομικό Πρόσωπο.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί ο Δήμαρχος αυτός καθίσταται αυτοδικαίως και Πρόεδρος.  

Με έγγραφο ο σύλλογος εργαζομένων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» μας γνωστοποιεί τον εκπρόσωπός τους, ως τακτικό μέλος, τον Καραούζο Γεώργιο, με αναπληρώτρια την Βουβοπούλου Ευτυχία.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι, στα Διοικητικά Συμβούλια των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α., τα οποία συγκροτούνται μετά την 12η Σεπτεμβρίου 2000, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά και τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο, για κάθε φύλο, με το 1/3 τουλάχιστον των οριζόμενων από το Δήμο ή την Κοινότητα μελών (άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000) και κάλεσε τις παρατάξεις της μειοψηφίας να προτείνουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη και προτάθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι:

Από την μείζονα μειοψηφία προτάθηκε ως τακτικό μέλος ο κ. Σαρχάνης Κωνσταντίνος αναπληρούμενος από τον κ. Μπακόλια Παναγιώτη της ίδιας παράταξης.

Από την ελάσσονα μειοψηφία προτάθηκε ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος, με αναπληρωτή του τον κ. Λαλιώτη Γεώργιο της μείζον μειοψηφίας.

Η πρόταση του προέδρου για τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. είναι οι παρακάτω δημοτικού σύμβουλοι της πλειοψηφίας :

1. Ζάρκος Δημήτριος και ως πρόεδρος του Ν.Π., με αναπληρωτή του, τον Κουτρέτση Σπυρίδωνα.

2. Αλεξόπουλο Βασίλειο και ως αντιπρόεδρος του Ν.Π., με αναπληρωτή του, τον Μυττά Ιωάννη.

3. Δομετίου Βασίλειος, με αναπληρώτριά του, την Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την συστατική πράξη της επιχείρησης (ΦΕΚ B’ 2199/2011) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ Β’ 132/2014), (ΦΕΚ Β’ 432/2014) και (ΦΕΚ Β’ 3325/2014) ,
 • την αρ. 313/2014 (ΩΞΩΓΩ1Θ-Ξ3Ρ) απόφαση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.                       (1η θητεία 2014-2019), όπως τροποποιήθηκε με την 279/2016 (7ΛΝ1Ω1Θ-ΘΓΑ) όμοια .
 • τις διατάξεις της §1εδ.β, του άρθρου 6, του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ Α’ 196),
 • το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114),
 • τοέγγραφο του συλλόγου εργαζομένων,
 • τις προτάσεις όλων των παρατάξεων
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κ. Βασιλείου Νανόπουλου, ο οποίος ψήφισε λευκό,

Σ υ γ κ ρ ο τ ε ί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων, με διακριτικό τίτλο «Η Μηκώνη»(2η Θητεία 2014-2019) αποτελούμενο από τους εξής:

  Τακτικό μέλος ιδιότητα   Αναπληρωματικό μέλος ιδιότητα
  Ζάρκος Δημήτριος Δημ. Σύμβ. πλειοψηφίας   Κουτρέτσης Σπυρίδων Δημ.Σύμβ. πλειοψηφίας
  Αλεξόπουλος Βασίλειος Δημ. Σύμβ. πλειοψηφίας   Μυττάς Ιωάννης Δημ.Σύμβ. πλειοψηφίας
  Δομετίου Βασίλειος Δημ. Σύμβ. πλειοψηφίας   Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β. Δημ.Σύμβ. πλειοψηφίας
  Σαρχάνης Κωνσταντίνος Δημ. Σύμβ. μειοψηφίας   Μπακόλιας Παναγιώτης Δημ. Σύμβ. μειοψηφίας
  Νανόπουλος Βασίλειος Δημ. Σύμβ. μειοψηφίας   Λαλιώτης Γεώργιος Δημ. Σύμβ. μειοψηφίας
  Καραούζος Γεώργιος Σύλλογος Εργαζομένων   Βουβοπούλου Ευτυχία Σύλλογος Εργαζομένων
  Πετροπούλου Χρυσάνθη Δημότης   Κοκκωνίτη Αγγελίκη Δημότης
  Σπηλιώτη ‘Ολγα Δημότης   Τσιόγκα Αθανασία Δημότης
  Φιλντίση – Λούτα Μαρίτα Δημότης   Δουβή Κωνσταντίνα Δημότης

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Ζάρκος Δημήτριος.

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Αλεξόπουλος Βασίλειος.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 376/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28 Σεπτεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email