375/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

32η/26.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

375/2022

  8ο θέμα ημερήσια διάταξης

Ανανέωση σύμβασης & λογαριασμού του συνδρομητικού προγράμματος της «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων μέσω πομποδέκτη.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 26η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16625/21.10.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασιλ. -Μυττάς Ιωάννης -Ζαχαρόπουλος Νικ.
απόντες:   – Μαστοράκης Δημητ. – Σωτηρόπουλος Ι. -Ζάρκος Δημήτριος  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το ΥΣ.1190/18-10-22 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμ. Κιν. Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, που ακολουθεί,

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Ανανέωση σύμβασης και λογαριασμού του συνδρομητικού προγράμματος της «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.», για την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων μέσω πομποδέκτη .

Ο Δήμος Σικυωνίων από 27-07-2020 έχει συνάψει σύμβαση με την «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» που αφορά στις διελεύσεις του αριθ. ΚΗΥ 5122 επιβατικού οχήματος, έχει εγγραφεί στο συνδρομητικό πρόγραμμα EXPRESS της «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με κωδικό αριθμό συνδρομητή: 16069187 και έχει στην κατοχή του ένα (1) πομποδέκτη για το εν λόγω όχημα. Το χρηματικό υπόλοιπο που υπάρχει στον λογαριασμό της ανωτέρω σύμβασης κοντεύει να εξαντληθεί και πρέπει να ανανεωθεί. Ο προϋπολογισμός για την ανανέωση του λογαριασμού για ένα (1) έτος, εκτιμάται σε 1.499,07€ (με Φ.Π.Α. 24%). Για τον ανωτέρω σκοπό έχει εκδοθεί η αριθ. 427/2022 Α.Α.Υ. ποσού 1.499,07€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6411.001 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου. Το ανωτέρω ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά με εντάλματα προπληρωμής.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην:

  1. Έγκριση ανανέωσης της σχετικής σύμβασης διέλευσης του αριθ. ΚΗΥ 5122 επιβατικού οχήματος του Δήμου από τα διόδια της «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
  2. Παροχή εξουσιοδότησης στον Προϊστάμενο του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού για την υποβολή αιτήματος, την υπογραφή και παραλαβή οτιδήποτε σχετικού με τους πομποδέκτες διελεύσεων των ανωτέρω και κάθε οχήματος του Δήμου μας.

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος

Τμ.Κινητού Μηχ/κού Εξοπλισμού

Τσιοκάρας Ιωάννης

Πτυχ. Ηλεκτρ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • το ως άνω υπηρεσιακό σημείωμα
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την ανανέωση της σύμβασης διέλευσης του αριθ. ΚΗΥ 5122 επιβατικού οχήματος του Δήμου από τα διόδια της «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

Β. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού για την υποβολή αιτήματος, την υπογραφή και παραλαβή οτιδήποτε σχετικού με τους πομποδέκτες διελεύσεων των ανωτέρω και κάθε οχήματος του Δήμου μας.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 375/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.10.2022

ο πρόεδρος

 

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email