375/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

37ης/06.12.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 375/2021   7ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης

δημοσίων συμβάσεων ΜΕΛΕΤΩΝ έτους 2022.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 6η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17190/02.12.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γεώργ. -Ζάρκος Δημ. -Σώκος Δημ. -Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών έθεσε υπόψη των μελών τις διατάξεις του άρθρου 221  του ν. 4412/2016 (Α’147) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) και ισχύει από 09/03/2021, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται η συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΜΕΛΕΤΩΝ και πρότεινε τον ορισμό των Δημοτικών Υπαλλήλων που αναφέρονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης, με παράλληλη διάθεση αυτών στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Σικυωνίων που στερούνται προσωπικού -μετά από σχετικό αίτημά τους- προκειμένου να συγκροτήσουν τα αντίστοιχα όργανα σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις των παρ. 1-8 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α’147) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο

108 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) και ισχύει από 09/03/2021,

  • το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμών για όλο το έτος 2022, με σκοπό

τη λειτουργικότητα της υπηρεσίας ,

  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Συγκροτεί την Επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, έτους 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α’147) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) και ισχύει από 09/03/2021, από τους παρακάτω τεχνικούς υπαλλήλους:

 

Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης

δημοσίων συμβάσεων ΜΕΛΕΤΩΝ έτους 2022.

     
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΦΙΛΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕ3 Πολ. Μηχανικών   1. ΠΕΠΠΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης
2. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ5 Μηχανολόγων-Μηχανικών   2. ΣΤΟΥΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων-Μηχαν/γων
3. ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ6 Τοπ. Μηχανικών   3. ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ   ΒΑΣ. ΤΕ3 Πολ. Μηχανικών
 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο πρώτος των αναφερομένων τακτικών μελών.

Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.

 

 

Έργο & αρμοδιότητα της επιτροπής είναι :

α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,

β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας, με διαπραγμάτευση της διαδικασίας, με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,

ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου και

η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της προϊσταμένης αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης.

 

Β. Διαθέτει τα παραπάνω μέλη  για την συγκρότηση αντίστοιχης επιτροπής στα ΝΠ του Δήμου Σικυωνίων μετά από σχετική αίτησή τους:

  • Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ».
  • Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 375/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06.12.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email