375/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 36ης /11.12.2019  

ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  375/2019

 

Περίληψη:

 

Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η  Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00’ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθμ. πρωτ. 14878/06.12.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  -27- μελών, βρέθηκαν παρόντα  -24- μέλη δηλαδή:

Δημοτικοί  Σύμβουλοι

Π α ρ ό ν τ ε ς:

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Ζάρκος Δημήτριος
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 10.Φιακάς Παναγιώτης 11. Θελερίτης Γεώργιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Λέγγας Μάρκος 14. Συριάνος Κων/νος 15. Τσιόγκας Νικόλαος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19. Ρουμπέκας Γεώργιος 20. Κατσιμπούλας Αντώνιος
21. Μπακόλιας Παναγιώτης 22. Παπαβασιλείου Νικόλαος  23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανόπουλος Βασίλειος
Α π ό ν τ ε ς:
1. Γαλάνης Βασίλειος 2. Μαστοράκης Δημήτριος 3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
4. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 5. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 6. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 7. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Παναγόπουλος (Πανοράματος) 10. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 13.Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου)    
Α π ό ν τ ε ς:  1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 2.  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

4. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

6. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 7. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

14. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 15. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
16. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 17. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 23. Σκούπας Α. (Μποζικών)
       
Αποχωρήσεις:  Ζαχαρόπουλος Ν. μετά το 1ο θέμα Συριάνος Κ. μετά το 5ο θέμα Παπαβασιλείου μετά το 6ο θέμα
       

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 13ο

Στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την 279/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                          

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28/09.12.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 279/2019   Θέμα: Τροποποίηση Π/Υ τρέχοντος έτους, Δήμου Σικυωνίων.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 9η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14830/05.12.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους  κ. Γεωργίου Ρουμπέκα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Αντώνιος Κατσιμπούλας.  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος)    
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
5.     Λέγγας Μάρκος (Μέλος)    
6.     Κατσιμπούλας Αντώνιος (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

24ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση Π/Υ τρέχοντος έτους, Δήμου Σικυωνίων.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 04/12/2019 & 05/12/2019 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, σύμφωνα με την οποία προτείνεται η τροποποίηση του Π/Υ του Δήμου μας, όπως αυτή παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • την 441/2018 σε ορθή επανάληψη ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2019»
 • την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
 • την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • το από 04/12/2019 & 05/12/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, Δήμου Σικυωνίων, ως κάτωθι:

1. Από Κ.Α. 02.00.6492.002 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», ποσού  61.954,57€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 7.700,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 54.254,57€.

 

Μεταφέρει

μέσω αποθεματικού

πίστωση ποσού 7.700,00€

α) Στον Κ.Α. 02.00.6441 των εξόδων με   τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις»,  πίστωση ποσού 6.700,00€  ενισχύοντας την υπάρχουσα διαμορφωμένη πίστωση του ποσού των 28.900,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 35.600,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους .
β) Στον Κ.Α. 02.00.6733.002 των εξόδων με   τίτλο «Κοινωνική πρόνοια (Δημοτικό έκτακτο βοήθημα απόρων)»,  πίστωση ποσού 1.000,00€  ενισχύοντας την υπάρχουσα διαμορφωμένη πίστωση του ποσού των 30.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 31.000,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους .
2. Από Κ.Α. 02.25.6211 με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για κίνηση των αντλιοστασίων», ποσού  200.870,17€ προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα  μειώνουμε κατά 10.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 190.870,17€. Μεταφέρει

μέσω αποθεματικού

πίστωση ποσού 10.000,00€

Στον Κ.Α. 02.25.6262.001  των εξόδων με   τίτλο «Εργασίες καθαρισμού υδραυλάκων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,  ποσό  10.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα.
3. Από Κ.Α. 02.00.6492.001 με τίτλο «Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης εσόδων Δήμου», ποσού  5.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 3.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.000,00 €. Μεταφέρει

μέσω αποθεματικού

πίστωση ποσού 3.000,00€

Στον Κ.Α. 02.15.6481.001 των εξόδων με   τίτλο «Δαπάνες για την περιοδική ενίσχυση απόρων δημοτών-κατοίκων»,  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 3.000,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 279/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09.12.2019

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

 

Με βάσει τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία,
 • την 279/2019 (ΩΩΤΨΩ1Θ-4ΤΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 • τη διαλογική συζήτηση ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 • Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νανόπουλος Βασ. έδωσε λευκή ψήφο (άρθρο 74 παρ. 10 του ν. 4555/2018 )

Εγκρίνει ως έχει συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως την 279/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία τροποποιεί τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  375/2019

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

Print Friendly, PDF & Email